• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai

Reģ Nr. 1-08/172/2020

Projekta mērķis

ĪADT apmeklētāju aptauju veikšana visaptveroša monitoringa kvalitatīvo metožu satura daļas nodrošināšanai un digitālie risinājumi datu interpretēšanai, lai tos izmantotu pamatotu teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības lēmumu pieņemšanai ikdienā un rastu risinājumus efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai ĪADT Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Adaptēt Parks & Benefits projekta laikā Ķemeru Nacionālajam parkam izstrādāto EUROPARC monitoring vajadzībām pielietoto tūrisma un atpūtas ietekmes, kā arī apmeklētāju paradumu novērtēšanas metodiku universālai ĪADT apmeklētāju aptaujas veikšanai visas Latvijas ietvaros, iesaistot desmit tūrisma jomā populārāko ĪADT teritorijas. 2. Veikt 1000 vietējo iedzīvotāju (kas dzīvo ĪADT vai tās tuvumā) aptauju tūrisma jomā populārākajās ĪADT teritorijās, analizēt iegūtos datus un interpretēt to rezultātus. 3. Veikt 1000 ceļotāju (tūristu un vienas dienas apmeklētāju) aptauju tūrisma jomā populārākajās ĪADT teritorijās, analizēt datus un interpretēt to rezultātus. Katrā no projektā iesaistītajām ĪADT teritorijām pētījumiem klātienē (t.sk. klātienes intervijām, apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju aptaujām) tiek veltītas 6 cilvēkdienas, iekļaujot 3 nakšņošanas. Pārējā daļa aptauju tiek veiktas attālināti, balstoties uz digitālajām liecībām par teritorijas apmeklēšanu (ne senāku par trīs mēnešiem). 4. Pielāgot tūrisma un atpūtas izpildes rādītāju monitoringa digitālos risinājumus efektīvai un operatīvai tūrisma un atpūtas ietekmes monitorēšanai. 5. Izstrādāt rekomendācijas pamatotu teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības lēmumu pieņemšanai ikdienā, t.sk. COVID19 ārkārtas apstākļos, un rastu risinājumus efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai ĪADT Latvijā.

Projekta rezultāti

1. Pilnveidota un pielāgota ĪADT apmeklētāju aptaujas metodika, kas publicēta publiski pieejamā ziņojumā, var tikt izmantota ilgtermiņā. 2. Iegūti, analizēti dati un interpretēti to rezultāti no 1000 vietējo kopienu respondentu atbildēm, iekļauti ziņojumā. 3. Iegūti, analizēti dati un interpretēti to rezultāti no 1000 ceļotāju (tūristu un viendienas apmeklētāju) respondentu atbildēm, iekļauti ziņojumā. 4. Izveidots ērti pielietojams digitālās platformas tūrisma un atpūtas monitoringa risinājums efektīvai un operatīvai tūrisma un atpūtas ietekmes monitorēšanai ĪADT, nodota pieeja DAP speciālistiem sistēmas lietošanai, veikta apmācība tās ikdienas izmantošanā. 5. Izveidots ziņojums ar iegūtajiem rezultātiem un kopsakarībām no kvantitatīvās monitoringa daļas par ĪADT apmeklētības tendencēm Latvijā. Izstrādātas rekomendācijas pamatotu teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības lēmumu pieņemšanai ikdienā un ieteikti risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai ĪADT Latvijā. Tik apjomīgs kvalitatīvo metožu pielietojums monitoringa vajadzībām resursu taupības nolūkos nav jāveic katru gadu, taču regulāra atkārtošana reizi četros-piecos gados nodrošina zināšanas par tendenču izmaiņām, paradumu maiņu un ļauj daudz precīzāk pielāgot arī apsaimniekošanas risinājumus. Ieguldījums ilgtermiņa zināšanām un ilgtspējīgai attīstībai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2022
Īstenotājs Vidzemes Augstskola
Valmiera, Cēsu iela 4, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 26 653.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 653.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 653.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.