• Sākums >
  • Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā

Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā

Reģ Nr. 1-08/169/2020

Projekta mērķis

Pilnveidot metodoloģiju un risinājumus jūras augstākās bangas robežas noteikšanai, izmantojot tālizpētes materiālus, kā arī veicot apsekošanu dabā, lai precizētu valstij piederošā īpašuma robežas. Papildus plānots izvērtēt esošo normatīvo regulējumu, lai precizētu apsaimniekošanas pasākumu regulējumu un iesaistīto pušu pienākumus/atbildību, kas palīdzēs nodrošināt vides kvalitāti, un sanitāro tīrību valstij piederošajā jūras krasta joslā.

Projekta uzdevumi

Lai pilnveidotu metodoloģiju un risinājumus jūras augstākās bangas robežas noteikšanai un veicinātu efektīvāku apsaimniekošanu piekrastes joslā, nepieciešams veikt šādas aktivitātes: A1 - Vides kvalitātes un sanitārās tīrības uzdevumu nodrošināšanai nepieciešama normatīvā regulējuma apkopojums un izvērtējums; A2 - Apsaimniekošanas uzdevumu izvērtējums, ņemot vērā, dažādo īpašuma vai valdījuma tiesību piekritību; A3 - Digitālā augstuma modeļa izveide; A4 - Dažādu (dažādos dabas apstākļos un situācijās) ar augstākās bangas līniju saistītu situāciju modelēšana; A5 - Modelētās augstākās bangas robežas pārbaude / kalibrācija dabā; A6 - Robežas noteikšana vietās, kur automatizēta algoritma izmantošana rada nozīmīgas konfliktsituācijas īpašumtiesību kontekstā un vietās, kur automatizēta algoritma sekmīgu izmantošanu apgrūtina upju grīvas, krasta preterozijas būves u.c.; A7 - Vides kvalitātes nodrošināšanas un augstākās bangas robežlīnijas metodikas parametru izstrāde un priekšlikumi apsaimniekošanas darbībām (MK noteikumu un/vai rīkojuma pielikums izrietošs no MK 2018. gada 28. augusta sēdes protokollēmuma (25.§) ietvaros noteiktām darbībām).

Projekta rezultāti

A1 - Veikta normatīvo aktu un citu saistītu dokumentu analīze; A2 - Apsaimniekošanas uzdevumu definējums un sadalījums starp iesaistītajām pusēm; A3 - Izveidots Digitālo augstuma modelis; A4 - Izveidots saraksts un tematiskas kartes ar ietekmētajām teritorijām; A5 - Precizēta augstākās bangas noteikšanas metodika; Identificēti, klasificēti un izslēgti vai minimizēti kļūdu vairojošie faktori; Iegūta references situācija tālākai modeļa pielietojamības kontrolei; Noteikt atšķirība starp metodikā izmantoto LIDAR reljefa modeli un situāciju dabā; A6 - Augstākās bangas robeža noteikta iepriekš aprakstītajos piekrastes posmos, kuros automatizēta robežas noteikšanas algoritma izmantošana ir apgrūtināta; A7 - Izstrādāts priekšlikums vides politikas dokumentu pilnveidei - veikta esošā regulējuma analīze un izstrādāti priekšlikumi, lai pilnveidotu esošo regulējumu par piekrastes apsaimniekošanas pasākumiem un iesaistīto pušu pienākumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2022
Īstenotājs Baltijas krasti
Rīga, Kr.Barona iela 31a-19, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 33 904.80 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 904.80 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 904.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.