• Sākums >
  • Rekomendāciju izstrāde sabalansētai Rāznas ezera zivsaimniecisko resursu apsaimniekošanai un tūrisma potenciāla attīstībai

Rekomendāciju izstrāde sabalansētai Rāznas ezera zivsaimniecisko resursu apsaimniekošanai un tūrisma potenciāla attīstībai

Reģ Nr. 1-08/163/2020

Projekta mērķis

Rāznas ezers ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ezeriem, kas vienlaikus nodrošina ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidības pastāvēšanu, ieņem būtisku lomu teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības paaugstināšanā, kā arī dabas tūrisma un ekoloģiskās izglītības attīstības veicināšanā. Rāznas ezera kā Rāznas Nacionālā parka centrālais objekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī, veicināt teritorijas nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību ilgtermiņā. 2016. gadā Vides risinājumu institūts izstrādāja Rāznas ezera pētījumu, kurā tika pētīti ezerā esošie zivju resursi, raksturots ezerā sastopamo zivju sugu populāciju lielums un uz tām esošais komerczvejas jeb rūpnieciskās zvejas spiediens, kas tika novērtēts kā augsts. Tāpat Rāznas Nacionālajam parkam ir izstrādāts Tūrisma attīstības plāns, kurā norādīts, ka makšķerēšanas un zveja ir viens no galvenajiem Rāznas ezera izmantošanas veidiem, taču nozīmīgu potenciālu veido ar ezeru saistīta rekreācija un ainaviskie resursi. Ņemot vērā, ka Rāznas ezers ūdens tilpuma apjoma ziņā ir lielākais Latvijas ezers, kā arī ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Rāznas Nacionālā parka centrālais objekts, tas vienmēr ir piesaistījis tūristus (tajā skaitā makšķerniekus), kas vēlas izmantot ezera piedāvātos zivju resursu, kā arī teritorijas tūrisma un atpūtas iespējas. Lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu pastāvēšanu, ir nepieciešams sabalansēt zivsaimnieciskās un tūrisma intereses, tādā veidā saglabājot gan teritorijas dabas vērtības (tajā skaitā zivju sugu daudzveidību), gan veicinot pārdomāta un dabai draudzīga tūrisma attīstību. Pamatojoties uz iepriekš veiktajiem zivju resursu un tūrisma nozares pētījumiem, būtu nepieciešams izstrādāt praktiskas rekomendācijas zivju resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un tūrisma nozares attīstībai.

Projekta uzdevumi

Balstoties uz 2016. gadā veiktajā Rāznas ezera pētījumā raksturoto ezera zivsaimniecisko potenciālu un pamatojoties uz Rāznas Nacionālā parka Tūrisma attīstības plānu, jāizstrādā praktiskas rekomendācijas šo divu jomu savstarpējai mijiedarbībai, lai maksimāli ilgtspējīgi apsaimniekotu esošos Rāznas ezera resursus un nodrošinātu to pastāvēšanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi attīstot teritorijas tūrisma potenciālu.

Projekta rezultāti

1.Izstrādātas rekomendācijas sabalansētai Rāznas ezera zivsaimniecisko un tūrisma resursu izmantošanai (rādītājs – 2 iespieddarbi ar noteiktu lappušu skaitu); 2. Praktiski izmantojami ieteikumi Rāznas ezera tuvumā esošajiem viesmīlības pakalpojumu sniedzējiem un ezerā strādājošiem zvejas uzņēmumiem (rādītājs – konkrēts skaits informēto viesu namu, naktsmītņu un zvejas veicēju); 3. Teritorijas atpazīstamības un tūrisma potenciāla pieaugums (rādītājs – publikāciju daudzums par Rāznas ezeru interneta vietnēs un tūrisma portālos). 3. Rāznas ezera tūristu skaita pieaugums (rādītājs – teritorijas apmeklētāju skaita pieaugums pēc statistikas datiem), svarīga apmeklējuma motivācijas dažādošana ar akcentu uz lielāku pievienoto vērtību, izmantojot resursus ilgtspējīgi).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.06.2021
Īstenotājs Rāznas ezers - cilvēkam un dabai
Rēzekne, Latgales iela 87, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 12 868.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 868.98 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.