Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 30.03.2022 rezultāti

1. Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” finansiālais stāvoklis
2. Par Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepciju 2022. – 2023. gadam
3. Par apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” 2022.gada pasākumu pieteikumiem
3.1 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Starptautiskās 2022. gada dabas aizsardzības sanāksmes Prasību noteikšana
1-08/5/2022 VARAM
Piešķirt - 41 313.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu
1-08/6/2022 VARAM
Piešķirt - 40 000.00 €
Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas projekta Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
1-08/7/2022 VARAM
Piešķirt - 24 200.00 €
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana plānam "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027."
1-08/8/2022 VARAM
Piešķirt - 18 159.00 €
Metodikas izstrāde ūdenssaimniecībā izmantoto komercuzskaites mēraparātu precizitātes novērtēšanai un metodikas īstenošana un pārbaude Latvijas teritorijā
1-08/9/2022 VARAM
Piešķirt - 36 300.00 €
Ieteikumi ūdens objektu aizsargjoslu noteikšanai, kā arī aizsargjoslās noteikto aprobežojumu piemērošanai, ja pārklājas vairākas aizsargjoslas
1-08/10/2022 VARAM
Piešķirt - 12 100.00 €
Projekta iesnieguma dokumentācijas izstrāde Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fondam jaunajā ES finanšu plānošanas periodā (2021. - 2027.gads)
1-08/11/2022 VARAM
Piešķirt - 12 100.00 €
Pētījums par minimālo prasību pārskatīšanas nepieciešamību attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājumu atkarībā no iedzīvotāju skaita
1-08/12/2022 VARAM
Piešķirt - 12 100.00 €
Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izvērtēšana nolietotajiem transportlīdzekļiem un tās savienošanas iespējas ar videi kaitīgu preču (tai skaitā nolietotu riepu) ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu.
1-08/13/2022 VARAM
Piešķirt - 36 300.00 €
Sabiedrības informēšana par veidiem kā samazināt individuālo apkures iekārtu radīto gaisa piesārņojumu, kā arī par VARAM investīciju programmu apkures iekārtu nomaiņai
1-08/14/2022 VARAM
Noraidīt
Priekšlikumu izstrāde regulējumam par vides aizsardzības prasībām kokzāģētavām, kokapstrādes iekārtām un iekārtām, kas veic koksnes ķīmisko apstrādi
1-08/15/2022 VARAM
Piešķirt - 30 000.00 €
Priekšlikumu izstrāde regulējumam par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām
1-08/16/2022 VARAM
Piešķirt - 30 000.00 €
Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā
1-08/17/2022 VARAM
Piešķirt - 38 187.00 €
Latvijas interešu pārstāvniecība un dalība OECD
1-08/18/2022 VARAM
Piešķirt - 19 458.00 €
3.2 Valsts vides dienests (VVD)
Pētījums "Valsts vides dienesta klientu apmierinātības aptauja"
1-08/19/2022 Valsts vides dienests
Piešķirt - 15 000.00 €
Kompetenču laboratorija - 2022. gads.
1-08/20/2022 Valsts vides dienests
Piešķirt - 63 361.00 €
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtējums
1-08/21/2022 Valsts vides dienests
Piešķirt - 32 670.00 €
Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai
1-08/22/2022 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 784.00 €
"Esi zinošs - 2022!" - stratēģisko partnerību veidošana un sabiedrības iesaiste vides apziņas celšanai
1-08/23/2022 Valsts vides dienests
Piešķirt - 41 215.00 €
3.3 Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)
Priekšlikumu sagatavošana aizsargāto teritoriju pārklājuma paplašināšanai Latvijas sauszemes teritorijā, atbilstoši ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 mērķiem.
1-08/24/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 150 000.00 €
Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija
1-08/25/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 100 000.00 €
Interaktīvas ekspozīcijas veidošana mobilās dabas izglītības klases vajadzībām
1-08/26/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 19 500.00 €
Biotopu kvalitātes un platību izmaiņu uzraudzības monitoringa metodiku aktualizēšana
1-08/27/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 20 000.00 €
Informatīvi izglītojošu materiālu izstrāde ĪADT gadadienu atzīmēšanai un DC piedāvājuma pilnveidei
1-08/28/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 50 851.00 €
Pieejamības nodrošināšana aizsargājamā zālāja biotopa apsaimniekošanai Teiču dabas rezervātā.
1-08/29/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt - 63 000.00 €
Informatīvā kampaņa “Esmu no savvaļas. Gribu dzīvot savā vaļā!”
1-08/30/2022 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 35 698.00 €
3.4 Latvijas Nacionālai Dabas muzejs (LNDM)
Izstāžu "Vides piesārņojuma veidi" un "Gulbji-zināmais un nezināmais" izveidošana Latvijas Nacionālajā dabas muzejā
1-08/31/2022 Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Piešķirt - 37 178.00 €
3.5 Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB)
Izglītojoša kampaņa "Iepazīsti EMAS"
1-08/32/2022 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 24 534.00 €
Kompetenču laboratorija
1-08/33/2022 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 6 117.00 €
3.6 VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs" (NBD)
Mācību siltumnīcu izveide mūžizglītības funkciju attīstībai
1-08/34/2022 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 68 336.00 €
4. Par projektu iesniegumiem, kas iesniegt saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Ķīmisko vielu monitorings virszemes un pazemes ūdeņu un sedimentu matricās iekšzemes ūdeņu kvalitātes novērtējuma veikšanai
1-08/1/2022 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 80 042.00 €
„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2022. gadā
1-08/2/2022 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 13 995.00 €
Nemēslo mežā
1-08/3/2022 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 300.00 €
Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība
1-08/5/2020 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 16 000.00 €
5. Dažādi
Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā “Raunas Staburags”
1-08/99/2020 Raunas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
Klimatam pozitīvi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
1-08/89/2019 Svētku fonds
Konceptuāli atbalstīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.