• Sākums >
  • "Esi zinošs - 2022!" - stratēģisko partnerību veidošana un sabiedrības iesaiste vides apziņas celšanai

"Esi zinošs - 2022!" - stratēģisko partnerību veidošana un sabiedrības iesaiste vides apziņas celšanai

Reģ Nr. 1-08/23/2022

Projekta mērķis

Sabiedrības izglītošanas kampaņas ietvaros tiks veicināta iedzīvotāju izglītošana par radiācijas jautājumiem un iespēju atpazīt vēsturiskos, potenciāli radioaktīvos priekšmetus.

Projekta uzdevumi

1. Sabiedrības izglītošana par radiācijas jautājumiem un iespēju bez maksas nodot vēsturiskos radioaktīvos priekšmetus (kampaņa): 1.1. Veikt tirgus izpēti apmaksātu publikāciju ievietošanai drukātajos medijos; 1.2. Ievietot 2 publikācijas par vēsturiskajiem radioaktīvajiem priekšmetiem, radot iespēju atpazīt vēsturiskos, potenciāli radioaktīvos priekšmetus; 1.3. Veikt tirgus izpēti sabiedrības izglītošanai paredzētās 4 minūšu īsfilmas sagatavošanai par priekšmetiem un plaša patēriņa precēm ar paaugstinātu radioaktivitāti; 1.4. Izveidot 4 minūšu īsfilmu sabiedrības izglītošanai par priekšmetiem un plaša patēriņa precēm ar paaugstinātu radioaktivitāti; 1.5. Izpētīt publisko piedāvājumu un iegādāt individuālos aizsardzības līdzekļus un radioaktīvo priekšmetu iepakošanas materiālus; 1.6. Noslēgt pakalpojuma līgumu ar radioaktīvo atkritumu glabātavu "Radons" par 220 priekšmetu nodošanu apsaimniekošanai; 1.7. Organizēt kampaņas rezultātā pieteikto radioaktīvo priekšmetu iepakošanu un nodošanu glabātavā "Radons"; 1.8. Noorganizēt sabiedrības un mediju informēšanu par kampaņas norisi; 1.9. Sagatavot kopsavilkuma ziņojumu un preses relīzi par kampaņas rezultātiem; 1.10. Izveidot informatīvu materiālu (A5, abpusēji apdrukāts flajeris) aptuveni 14000 eksemplāros par radiācijas drošību – nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem. 2. Sabiedrības izglītošana par piesārņojošām darbībām, kurām nepieciešama reģistrācija VVD : 2.1. Veikt tirgus izpēti / cenu aptauju īsfilmas izveidei par piesārņojošām darbībām, kurām nepieciešama reģistrācija VVD; 2.2. Izveidot 2 minūšu īsfilmu sabiedrības izglītošanai par piesārņojošām darbībām, kurām nepieciešama C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācija VVD; 3. Sadarbības stiprināšana ar profesionālajām NVO un institūcijām, kuras pārstāv dažādu nozaru piesārņojošo darbību operatorus: 3.1. Organizēt pasākumu ar atkritumu apsaimniekošanas jomas NVO (LASUA, LRAA, BMPA, LASA) stratēģisko partnerību veidošanai; 3.2. Izpētīt publisko piedāvājumu vai izmantot jau esošo pakalpojuma līgumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Nr.VVD/CS/2022/38 un nodrošinot kafijas pauzi pasākumā; 3.3. Veikt tirgus izpēti vai iepirkumu atbilstoši PIL 9.panta kārtībai par Vides dienai veltītā pasākuma un balvu "Zaļā izcilība 2022" nodrošināšanu; 3.4. Noorganizēts Vides dienai veltīts pasākums ar sadarbības partneriem par vides aktuālajiem jautājumiem, veicinot nulles piesārņojumu un pasniedzot gada balvu vides aizsardzībā "Zaļā izcilība 2022". 4. Informatīvu materiālu izstrāde iedzīvotājiem "ZINI - RĪKOJIES!": 4.1. Veikt tirgus izpēti / cenu aptauju vai izmantot jau esošo VVD pakalpojumu līgumu par izglītojošo materiālu kopumu (infografika un īsi video) sagatavošanu iedzīvotājiem; 4.2. Izveidot 3 izglītojošo materiālu kopumus iedzīvotājiem (par aizliegumiem kāpu aizsargjoslā, par nelegālas minerālresursu ieguves nepieļaušanu, par VVD 2022.gada darba rezultātiem).

Projekta rezultāti

1. Sabiedrības izglītošana par radiācijas jautājumiem un iespēju bez maksas nodot vēsturiskos radioaktīvos priekšmetus (kampaņa): 1.1. Veikta tirgus izpēte, izvēlēti potenciālie pretendenti publikāciju ievietošanai; 1.2. Ievietotas 2 apmaksātas publikācijas drukātajos medijos par vēsturiskajiem radioaktīvajiem priekšmetiem, radot iespēju atpazīt vēsturiskos, potenciāli radioaktīvos priekšmetus; 1.3. Veikta tirgus izpēte un izvēlēts potenciālais pretendents īsfilmas sagatavošanai, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei; 1.4. Izveidota 4 minūšu īsfilma; 1.5. Iegādāti individuālie aizsardzības līdzekļi un radioaktīvo priekšmetu iepakošanas materiāli; 1.6. Noslēgts viens pakalpojuma līgums; 1.7. Plānotais nodoto radioaktīvo priekšmetu skaits – 220 gab.; 1.8. Noorganizēta sabiedrības un mediju informēšana par kampaņas uzsākšanu; 1.9. Sagatavots 1 (viens) kopsavilkuma ziņojums un 1 (viena) preses relīze par kampaņas ietvaros sasniegtiem rezultātiem. Kampaņas kopsavilkuma ziņojums iesniegts VARAM, LVĢMC un citam iesastītām institūcijām; 1.10. Sagatavoti informatīvie materiāli par radiācijas drošību – nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem (A5, abpusēji apdrukāts flajeris) 14 000 eksemplāri 2. Sabiedrības izglītošana par piesārņojošām darbībām, kurām nepieciešama reģistrācija VVD : 2.1. Veikta tirgus izpēte un izvēlēts potenciālais pretendents, noslēgts viens pakalpojuma līgums īsfilmas izveidei; 2.2. Izveidota 2 minūšu īsfilma par piesārņojošām darbībām, kurām nepieciešama C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācija VVD; 3. Sadarbības stiprināšana ar profesionālajām NVO un institūcijām, kuras pārstāv dažādu nozaru piesārņojošo darbību operatorus: 3.1. Noorganizēts klātienes pasākums ar atkritumu apsaimniekošanas jomas NVO (LASUA, LRAA, BMPA, LASA) ar aptuveno dalībnieku skaitu - 20 personas; 3.2. Nodrošināta viena kafijas pauze plānotajam dalībnieku skaitam; 3.3. Veikta tirgus izpēte vai iepirkuma procedūra atbilstoši PIL 9.panta kārtībai, izvēlēts potenciālais pretendents, sagatavots iepirkuma protokols, noslēgts pakalpojuma līgums par pasākuma norisi un balvu nodrošināšanu; 3.4. Noorganizēts Vides dienai veltīts pasākums ar sadarbības partneriem, kurā ietvaros tiek godināti VVD Zaļās izcilības balvas 2022 laureāti (aptuveni 10 laureāti). 4. Informatīvu materiālu izstrāde iedzīvotājiem "ZINI - RĪKOJIES!": 4.1. Veikta tirgus izpēte un izvēlēts potenciālais pretendents, noslēgts pakapojuma līgums vai izmantots jau esošs VVD pakalpojuma līgums par 3 izglītojošo materiālu kopumu sagatavošanu; 4.2. Izveidoti un VVD iesniegti 3 izglītojošo materiālu kopumi: (1) par aizliegumiem kāpu aizsargjoslā, (2) par nelegālas minerālresursu ieguves nepieļaušanu, (3) par VVD darba rezultātiem 2022.gadā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 41 215.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 215.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 41 215.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.