Kompetenču laboratorija

Reģ Nr. 1-08/33/2022

Projekta mērķis

Sniegt ieguldījumu VPVB darbinieku kapacitātes stiprināšanā, lai veicinātu izpratni par EMAS un tā attīstības iespējām, stiprināt jauno speciālistu zināšanas EMAS jomā, veidojot savstarpēju darbinieku efektīvākas sadarbības modeli un ciešāku sasaisti ar vienu no galvenajām VPVB vērtībām - profesionāla un vienota komanda.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpēte /cenu aptaujas veikšana apmācību nodrošināšanai (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 2. Veikt padziļinātas tiešsaistes apmācības diviem VPVB darbiniekiem projektu vadības jomā (ar priekšzināšanām); 3. Veikt apmācības sešiem VPVB darbiniekiem (tiešsaistes kurss) projektu vadības jomā (bez priekšzināšanām); 4. Veikt apmācības vienpadsmit VPVB darbiniekiem (tiešsaistes kurss) stratēģiskās plānošanas jomā; 5. Organizēt tiešsaistes semināru VPVB darbinieku informācijas apmaiņai un aktualizācijai iesaistot valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BUREAU VERITAS LATVIA” (Bureau Veritas), kuru kompetencē tieši ietilpst ar EMAS reģistrāciju saistīto pasākumu nodrošināšana, lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju un izpratni par EMAS) par: - EMAS Regulas prasības jaunajiem LATAK un Bureau Veritas darbiniekiem; - aktualitātes EMAS jomā, t.sk. aktualizēta informācija par labākajiem pieejamiem pārvaldības paņēmieniem. 6. Nodrošināt pieredzes braucienu VPVB darbiniekiem uz Igauniju dalībai zināšanu pilnveidošanai un iepazīstināšanāi ar citu ES dalībvalstu pieredzi EMAS ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē.

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte, izvēlēti potenciālie pretendenti, sagatavoti tirgus cenas izpētas protokoli, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei – apmācību nodrošināšanai (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 2. Apgūtas padziļinātas zināšanas projektu vadības jomā 2 (diviem) VPVB darbiniekiem, t.sk. iepazīti praktiskie rīki un metodes efektīvai ikdienas projektu vadībai; 3. Apgūtas zināšanas projektu vadībā 6 (sešiem) VPVB darbiniekiem; 4. Apgūtas zināšanas stratēģiskajā plānošanā 11 (vienpadsmit) VPVB darbiniekiem; 5. Organizēts tiešsaistes seminārs, kuras laikā tiek nodrošināta iesaiste ieinteresēto institūciju un organizāciju informācijas apmaiņā un aktualizācijā starp VPVB, LATAK un Bureau Veritas, LATAK darbinieku kvalificēšanai un EMAS verificētāju vērtēšanai, kā arī akreditācijas lēmumu pieņemšanai. EMAS verificētāju akreditācijas dokumentācijas aktualizēšana; 6. Nodrošināts 3 (trīs) VPVB darbinieku pieredzes brauciens uz Igauniju iekļaujot kopumā sešu iestāžu apmeklējumu - dalība zināšanu pilnveidošanai un iepazīšanās ar citu ES dalībvalstu pieredzi EMAS ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 6 117.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 117.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 550.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.