• Sākums >
  • Kompetenču laboratorija - 2022. gads.

Kompetenču laboratorija - 2022. gads.

Reģ Nr. 1-08/20/2022

Projekta mērķis

Sniegt ieguldījumu VVD darbinieku specifisko zināšanu padziļināta apgūšanā un prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu orientētiem darbiniekiem. Paredzēts celt VVD darbinieku kvalifikāciju, organizēt mācības un mazināt personāla mainību, kas palīdzētu nodrošināt kvalitatīvāku un efektīvāku vides aizsardzības kontroli ilgtermiņā.

Projekta uzdevumi

1. Projekta organizācija un vadība - Nodošināt projekta vadību – Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) darbinieku apmācību organizēšanai. 2. Mācības VVD darbiniekiem par hidroģeoloģijas pamatiem, karjeru ietekmi uz pazemes ūdeņu plūsmām. 2.1. Veikta tirgus izpēte /cenu aptauja apmācībām tiešsaistē 15 VVD darbiniekiem (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 2.2. Noorganizētas darbinieku mācības par hidroģeoloģijas pamatiem, karjeru ietekmi uz pazemes ūdeņu plūsmām 16 stundu apjomā. 3. VVD augstākā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošanas un attīstības mācības par pārmaiņu vadību: 3.1. Veikt tirgus izpēti /cenu aptauju klātienes apmācībām 14 VVD darbiniekiem (t.sk. ēdināšanas pakalpojumiem un nakšņošanai); 3.2. Noorganizētas VVD augstākā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošanas un attīstības mācības par pārmaiņu vadību 12 stundu apjomā. 4. VVD vidējā un zemākā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošanas un attīstības mācības par komandas rezultātu sasniegšanu un darbinieku motivēšanu: 4.1. Veikt tirgus izpēti /cenu aptauju klātienes apmācībām 40 VVD darbiniekiem (t.sk. ēdināšanas pakalpojumiem un nakšnošanai); 4.2. Noorganizētas VVD vidējā un zemākā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošanas un attīstības mācības par komandas rezultātu sasniegšanu un darbinieku motivēšanu 12 stundu apjomā. 5. Mācības VVD Atļauju pārvaldes darbiniekiem par sadarbības prasmju attīstīšanu jaunizveidotajā struktūrvienībā: 5.1. Veiktas tirgus izpētes /cenu aptaujas klātienes apmācībām divās daļās par sadarbības prasmju attīstīšanu 36 VVD darbiniekiem (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai, ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumiem); 5.2. Noorganizētas mācības jaunās VVD Atļauju pārvaldes darbiniekiem par sadarbības prasmju attīstīšanu jaunizveidotajā struktūrvienībā 8 stundu apjomā. 6. Mācības VVD darbiniekiem par lēmumu rakstīšanas tehniku administratīvajā procesā: 6.1. Veikt tirgus izpēti /cenu aptauju klātienes apmācībām 60 VVD darbiniekiem (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 6.2. Noorganizētas mācības VVD darbiniekiem par lēmumu rakstīšanas tehniku administratīvajā procesā 6 stundu apjomā. 7. VVD Radiācijas drošības centra darbinieku mācības par radiācijas drošību (medicīnisko apstarošanu): 7.1. Veikt tirgus izpēti /cenu aptauju klātienes apmācībām 10 akadēmisko stundu apjomā 7 VVD darbiniekiem (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 7.2. Noorganizētas mācības VVD Radiācijas drošības centra darbiniekiem par radiācijas drošību (medicīnisko apstarošanu) 10 akadēmisko stundu apjomā. 8. Mācības VVD darbiniekiem par vadlīniju praktisko ieviešanu piesārņoto vietu izpētei un sanācijai: 8.1. Veikt tirgus izpēti /cenu aptauju klātienes apmācībām par vadlīniju praktisko ieviešanu piesārņoto vietu izpētei un sanācijai 15 VVD darbiniekiem; 8.2. Noorganizētas mācības VVD darbiniekiem par vadlīniju praktisko ieviešanu piesārņoto vietu izpētei un sanācijai 10 stundu (6 teorija un 4 lauka darbi) apjomā. 9. Komunikācijas standarta pilnveidošana un apmācības jauno darbinieku dienu ietvaros: 9.1. Veikt tirgus izpēti /cenu aptauju klātienes apmācību organizēšanai par komunikācijas standarta pielietošanu 80 VVD dalībniekiem (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 9.2. Noorganizēti jauno darbinieku ievadīšanas VVD darbā pasākumi - iepazīstināšana ar VVD funkcijām, stratēģiskajiem mērķiem, misiju, vērtībām, struktūru un organizatorisko sistēmu un praktiskie semināri par VVD komunikācijas standarta pielietošanu klientu apkalpošanā un inspekcijās 6 stundu apjomā. 10. - 10.1. - 10.2. - 11. Semināru tehniskā apkalpošana: 11.1. Veikt tirgus izpēti /cenu aptauju vai izmantot pakalpojumus jau esoša līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Nr.VVD/CS/2022/38 darba uzdevumu izpildei – 7 pasākumu tehniskai apkalpošanai (kafijas pauzes). Katrā pasākumā (dienā) paredzētas 2 kafijas pauzes 25 cilvēku grupai; 11.2. Noorganizēta 7 pasākumu tehniskā apkalpošana (jauno darbinieku dienās/komunikācijas standarta semināriem); 12. VVD Atļauju pārvaldes darbinieku apmācības par komplicētu iesniegumu izskatīšanu un savstarpējo sadarbību: 12.1. Veikt tirgus izpēti /cenu aptauju VVD Atļauju pārvaldes 36 darbinieku tiešsaistes apmācību organizēšanai; 12.2. Noorganizētas apmācības 3 grupās VVD Atļauju pārvaldes darbiniekiem (6 stundas).

Projekta rezultāti

1. Projekta organizācija un vadība - Aktualizēts Dārtas Šešo amata apraksts sasitībā ar projekta koordinēšanu un apmācību organizēšnu (Darba līgums Nr.DL-19/8). 2. Mācības VVD darbiniekiem par hidroģeoloģijas pamatiem, karjeru ietekmi uz pazemes ūdeņu plūsmām. 2.1. Izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei – lekcijas (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 2.2. Apmācīti vismaz 15 VVD darbinieki par hidroģeoloģijas pamatiem, karjeru ietekmi uz pazemes ūdeņu plūsmām 16 stundu apjomā. 3. VVD augstākā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošanas un attīstības mācības par pārmaiņu vadību: 3.1. Izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei – lekcijas (t.sk. ēdināšanas un nakšņošanu nodrošināšanai); 3.2. Apmācīti vismaz 14 VVD darbinieki - augstākā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošanas un attīstības mācības par pārmaiņu vadību 12 stundu apjomā. 4. VVD vidējā un zemākā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošanas un attīstības mācības par komandas rezultātu sasniegšanu un darbinieku motivēšanu: 4.1. Izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei – lekcijas (t.sk. ēdināšanas un nakšņošanu nodrošināšanai); 4.2. Apmācīti aptuvēni 40 VVD darbinieki - vidējā un zemākā līmeņa vadītāju vadības prasmju pilnveidošanas un attīstības mācības par komandas rezultātu sasniegšanu un darbinieku motivēšanu 12 stundu apjomā. 5. Mācības VVD Atļauju pārvaldes darbiniekiem par sadarbības prasmju attīstīšanu jaunizveidotajā struktūrvienībā: 5.1. Izvēlēti potenciālie pretendenti un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei – lekcijām (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai, ēdināšanas un nakšņošanas nodrošināšanai); 5.2. Apmācīti 36 VVD darbinieki - Atļauju pārvaldes darbiniekiem par sadarbības prasmju attīstīšanu jaunizveidotajā struktūrvienībā 8 stundu apjomā. 6. Mācības VVD darbiniekiem par lēmumu rakstīšanas tehniku administratīvajā procesā: 6.1. Izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei – lekcijas (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 6.2. Apmācīti vismaz 60 VVD darbinieki (3 grupas pa 20 dalībniekiem) par lēmumu rakstīšanas tehniku administratīvajā procesā 6 stundu apjomā. 7. VVD Radiācijas drošības centra darbinieku mācības par radiācijas drošību (medicīnisko apstarošanu): 7.1. Izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei – lekcijas (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 7.2. Apmācīti vismaz 7 VVD darbinieki - Radiācijas drošības centra darbiniekiem par radiācijas drošību (medicīnisko apstarošanu) 10 akadēmisko stundu apjomā. 8. Mācības VVD darbiniekiem par vadlīniju praktisko ieviešanu piesārņoto vietu izpētei un sanācijai: 8.1. Izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei – lekcijas; 8.2. Apmācīti vismaz 15 VVD darbinieki par vadlīniju piesārņoto vietu izpētei un sanācijai pielietošanu 10 stundu (6 teorija un 4 lauka darbi) apjomā. 9. Komunikācijas standarta pilnveidošana un apmācības jauno darbinieku dienu ietvaros: 9.1. Izvēlēts potenciālais pretendents un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei – lekcijas (t.sk. mācību materiālu sagatavošanai); 9.2. Notikušas 3 jauno darbinieku dienas un 4 praktiskie semināri (4 semināri grupās pa 20 dalībniekiem) par VVD komunikācijas standarta pielietošanu 6 stundu apjomā. Kopumā apmācīti vismas 80 VVD darbinieki (gan jaunie, gan esošie). 10. - 10.1. - 10.2. - 11. Semināru tehniskā apkalpošana: 11.1. Izvēlēts pakalpojumu sniedzējs un noslēgts līgums vai tiek izmantots pakalpojums jau esoša līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Nr.VVD/CS/2022/38 darba uzdevumu izpildei – 7 pasākumu tehniskai apkalpošanai (2 kafijas pauzes 25 cilvēku grupai katrā pasākumā (dienā)); 11.2. Notikusi 7 pasākumu tehniskā apkalpošana – kafijas pauzes (jauno darbinieku dienās/komunikācijas standarta semināriem). 12. VVD Atļauju pārvaldes darbinieku apmācības par komplicētu iesniegumu izskatīšanu un savstarpējo sadarbību: 12.1. Izvēlēts pakalpojumu sniedzējs un noslēgts līgums par tiešsaistes apmācību organizēšanu 36 VVD darbiniekiem (3 grupas) par problēmrisināšanu, spēju risināt komplicētus gadījumus (izskatīt sarežģītus iesniegumus) un savstarpējo sadarbību; 12.2. Apmācīti 36 VVD darbinieki.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 63 361.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 361.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 361.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.