• Sākums >
  • Pieejamības nodrošināšana aizsargājamā zālāja biotopa apsaimniekošanai Teiču dabas rezervātā.

Pieejamības nodrošināšana aizsargājamā zālāja biotopa apsaimniekošanai Teiču dabas rezervātā.

Reģ Nr. 1-08/29/2022

Projekta mērķis

Nodrošināt atbilstošu aizsargājamā zālāja biotopa Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs (biotopa kods 6410) apsaimniekošanu Teiču dabas rezervāta Mindaugu pļavā, veicot ceļa savienojuma pār Islienas upi jaunbūvi.

Projekta uzdevumi

1. Līguma slēgšana par “Pieejamības nodrošināšana aizsargājamā zālāja biotopa apsaimniekošanai Teiču dabas rezervātā” – ceļu savienojuma pāri Islienas upei izveidošanu; 2. Līguma slēgšana par “Pieejamības nodrošināšana aizsargājamā zālāja biotopa apsaimniekošanai Teiču dabas rezervātā” – būvuzraudzības veikšanu; 3. Būvniecības darbu veikšana - ceļu savienojuma pāri Islienas upei Teiču dabas rezervātā (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 7076 007 0003; 7076 011 0001) jaunbūve; 4. Datu reģistrēšana VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Projekta rezultāti

1. Ar SIA “Latvijas meliorācija” noslēgts līgums Nr.7.7/315/2022, ņemot vērā veikto iepirkuma procedūru atbilstoši PIL 9.panta kārtībai (Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2022/10-MI) darba uzdevumu izpildei; 2. Ar SIA “GAMEKA” noslēgts līgums Nr.7.7/338/2022, ņemot vērā veikto iepirkuma procedūru atbilstoši PIL 9.panta kārtībai (Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2022/11-MI) darba uzdevumu izpildei; 3. Izbūvēts ceļu savienojums pāri Islienas upei. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstīts Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts. Sagatavots izpildmērījumu plāns. 4. Būve reģistrēta VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. VZD sagatavots apliecinājums par būves reģistrēšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 63 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 62 237.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.