Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 24.08.2015 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Par apropriācijas pārdali
Pieņemt zināšanai
Budžeta apakšprogramma 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
Piešķirt
2. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" iesniegtie projektu iesniegumi
Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos”
Pieņemt zināšanai
„Sargājam vidi”
1-08/344/2015 Dienas žurnāli
Piešķirt - 1 820.00 €
Latvija – tīra gaisa avots
1-08/342/2015 Zaļais circenis
Piešķirt - 3 960.00 €
Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums "Zaļā istaba"
1-08/320/2015 Kurzemes Vārds
Piešķirt - 3 700.00 €
Dabas parks
1-08/315/2015 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 9 410.00 €
Vesels mežs – vesela vide
1-08/343/2015 Zaļais circenis
Piešķirt - 5 290.00 €
ielikums „Zaļā Latvija”
1-08/323/2015 Lauku avīze
Piešķirt - 39 755.00 €
Rakstu sērija «Dzīvo zaļi»
1-08/317/2015 Žurnāls Santa
Piešķirt - 6 557.00 €
„Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids”
1-08/316/2015 Dienas Nākotnes fonds
Piešķirt - 9 315.00 €
„LATVIJAS VIDE: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas.”
1-08/347/2015 Dienas žurnāli
Piešķirt - 1 805.00 €
Dabas vērtību saglabāšana privāto meža īpašumu apsaimniekošanā
1-08/321/2015 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
Piešķirt - 2 569.00 €
„Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu Rīgas Apriņķa Avīzē”
1-08/322/2015 Rīgas Apriņķa avīze
Piešķirt - 12 640.00 €
„Vides aizsardzība: sabiedrības un indivīda atbildība”
1-08/350/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
Sabiedrības ilgtspējīga izglītošana par atbildīgu dzīves veidu ar zaļo un videi draudzīgu iepirkumu starpniecību
1-08/355/2015 LIBERA
Noraidīt
Žurnāls «Pārvaldnieks» kā iedzīvotāju izpratnes un attieksmes veidotājs par atbildīgu un ilgtspējīgu īpašumu apsaimniekošanu
1-08/329/2015 Žurnālu serviss
Noraidīt
Informētība un izglītošana — vides aizsardzības problēmu risinājuma pamats
1-08/357/2015 Brīvā Daugava
Noraidīt
„Ko iesākt ar atkritumiem?”
1-08/318/2015 Žurnāls Santa
Noraidīt
„LATVIJAS VIDE: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas.”
1-08/346/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
Ilgtspējīga būvniecība - efektīvs ceļš uz ilgtspējīgu vides resursu izmantojumu
1-08/340/2015 Building Design and Construction Council (BDCC)
Noraidīt
Latvijas vide: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas
1-08/348/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata (Справочник по экологическому строительству)
1-08/330/2015 Reklāmas aģentūra REBES
Noraidīt
„Latvijas lielāko pilskalnu mīti”
1-08/345/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
„Latvijas dabas rezervāti – vēsture un mūsdienas”
1-08/349/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
ES VARU BŪT ZAĻŠ
1-08/331/2015 Vidzemes televīzija
Piešķirt - 8 397.00 €
Rubriku izstrāde par atbildīgu dzīvesveidu raidījumā „Preses Klubs”
1-08/311/2015 TV Latvija
Piešķirt - 25 161.00 €
LTV raidījuma “Seičas” (“Tagad”) vides sadaļa “Zaļā patruļa”
1-08/336/2015 Finger Film Production
Atlikt
Vides raidījumu cikls "Kā pieci pirksti"
1-08/319/2015 TV Kurzeme
Piešķirt - 2 323.00 €
Raidījums "Zaļā doma"
1-08/354/2015 Chaula.tv
Atlikt
Raidījumu cikla „Arī vide ir stils” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio
1-08/358/2015 Kurzemes Radio
Piešķirt - 2 257.00 €
Apkārt lielākajiem Latgales ezeriem
1-08/338/2015 Lietišķā Latgale
Piešķirt - 3 850.00 €
Harmonijā ar dabu
1-08/326/2015 Super FM
Piešķirt - 15 000.00 €
3. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai" iesniegtie projekti
Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”
Pieņemt zināšanai
Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei
1-08/341/2015 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 20 479.00 €
Datu iegūšana un apkopošana par jūras piekrastes biotopiem raksturīgo īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm
1-08/325/2015 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 21 008.00 €
Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai
1-08/339/2015 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 21 628.00 €
SEG emisiju samazināšanas pasākumu kopas noteikšana un optimālas emisiju stratēģijas novērtēšana Latvijas ne-ETS sektoram
1-08/356/2015 Fizikālās enerģētikas institūts
Piešķirt - 16 139.00 €
Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai
1-08/328/2015 Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā
1-08/334/2015 homo ecos:
Piešķirt - 30 000.00 €
Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv
1-08/335/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Smiltāja neļķes (Dianthus arenarius L.) Latvijas populācijas pētījums sugas ilgtspējīgai saglabāšanai
1-08/333/2015 Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrība (LĢSB)
Noraidīt
Upju dati - labākai ūdeņu pārvaldībai
1-08/361/2015 Ūdensaina
Piešķirt - 10 000.00 €
Ārstniecisko dūņu krājumi, to izmantošanas un reģenerācijas iespējas
1-08/352/2015 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 27 375.00 €
Ar pašvaldībām saskaņotu pasākumu izstrāde atsevišķu nozīmīgu ezeru ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai līdz labai un ekoloģiskās drošības paaugstināšanai
1-08/351/2015 Latvijas ezeri
Noraidīt
Sērūdeņradi saturošo pazemes ūdeņu izplatība un to aizsardzības nodrošināšana
1-08/353/2015 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
Vides apziņa, attieksme un rīcība: Valmieras pilsētas vides politikas novērtējums
1-08/362/2015 Gaujaskrastu griezes
Noraidīt
Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekmi uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā
1-08/332/2015 Passive House Latvija
Piešķirt - 4 000.00 €
Sabiedrības informēšana par Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti, tās mainību un nepieciešamiem aizsardzības pasākumiem
1-08/314/2015 Latvijas Universitāte
Noraidīt
Valsts vides dienesta personāla kvalifikācijas paaugstināšana autoservisu pārbaudes veikšanai
1-08/337/2015 Auto Asociācija
Noraidīt
4. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016.-2021. gadam sagatavošanā
1-08/312/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 8 607.00 €
“Daba dziedē” – starpvalstu vides nometne Ogres novadā
1-08/313/2015 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 18 671.00 €
Latvijas virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodes, izmantojot zivju faunu, interkalibrācija
1-08/366/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 17 552.00 €
FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2015.gadā
1-08/205/2015 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 12 000.00 €
Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2015.gadā
1-08/538/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 60 000.00 €
5. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”
Katastrofas iespējamības un ietekmes risku novērtēšana vides jomā
Piešķirt - 9 146.00 €
Videi drošas ķīmisko vielu pārvaldības stiprināšana
1-08/360/2015 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 8 000.00 €
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 11. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2015”
Piešķirt - 8 095.00 €
Atbalsts Zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai
Piešķirt - 19 600.00 €
6. Dažādi
Kampaņa „EKOenerģijas sertifikāta popularizēšana Latvijā”
1-08/140/2014 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
Laipu rekonstrukcija „Randu pļavās” Ainažos.
1-08/355/2014 Mēs-sabiedrībai
Apstiprināt izmaiņas
Kampaņa "Lokāla rīcība globālai attīstībai"
1-08/503/2014 homo ecos:
Apstiprināt izmaiņas
Televīzijas raidījuma "Trīs ceturtdaļas dabā" izveidošana un pārraidīšana
1-08/458/2014 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Apstiprināt izmaiņas
Informācijas, metodikas, materiālu un pasākumu nodrošināšana ministrijas veiktspējas stiprināšanai 2015.gada 1.pusgadā
Apstiprināt izmaiņas
Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, I kārta
1-08/427/2014 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas
Nacionālā botāniskā dārza augu kolekciju pieejamības pilnveidošana
1-08/422/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/423/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.