• Sākums >
  • Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai

Reģ Nr. 1-08/339/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu SEG emisiju samazināšanas pasākumu izvēli klimata politikas ieviešanā Latvijā, virzot valsti uz ilgtspējīgu un oglekļa mazietilpīgu attīstību, un līdzsvarojot vides, sociālās un ekonomiskās intereses šo pasākumu ieviešanā. Šī pētījuma uzstādījums ietver pilnveidotas pētījumu metodes izmantošanu kompleksam un pilna cikla ieguldījuma integrētam izvērtējumam par ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas pasākumiem un iedzīvotāju attieksmi. Tas ietvers šo pasākumu sabiedriskā akcepta, ekonomiskā pamatojuma un neto ieguldījuma SEG emisiju samazināšanā integrētu novērtējumu.

Projekta uzdevumi

Projekts paredz sniegt kompleksu novērtējumu tiem klimata politikas pasākumiem, kas balstīti uz dažādu biomasas veidu izmantošanu, analizējot cietās biomasas, šķidrās biomasas (biodegviela) un gāzveida biomasas (biogāze) segmentus Latvijas klimata politikas kontekstā. Uzdevuma ieviešanai plānotas šādas aktivitātes: • Politikas pasākumu un instrumentu apkopojums tiks veikts divos galvenajos sektoros, enerģētikā un transportā. Attiecībā uz noteiktajiem pasākumiem tiks atlasīti attiecināmie konteksta instrumenti citos klimata politikas sektoros, un tie tiks grupēti kā: (i) tehnoloģisko pasākumu atbalstošie, gan arī ierobežojošie instrumenti, un (ii) ne-tehnoloģisko pasākumu instrumenti. Latvijā izmantoto instrumentu klāsts tiks salīdzināts arī ar citās Eiropas Savienības valstīs pieejamajiem instrumentiem, kas veicina SEG emisiju samazinājumu dažādos sektoros. • Datu ieguve tehnoloģisko un ne-tehnoloģisko veidu pasākumiem tiks veikta, lai apkopotu, analizētu un izvērtētu datus par pasākumiem SEG emisiju samazināšanai. • Datu atbilstības vērtējums un sagatavošana izmantošanai modelēšanā. Veicot klimata pasākumu ietekmes kvantitatīvu novērtējumu, nenoliedzami, ka pašreiz Latvijā vājais punkts ir datu pieejamība un to kvalitāte. Ticama un precīza informācija, ko tālāk izmanto novērtējumā ne tikai nodrošina adekvātu SEG emisiju samazināšanas izmaksas, bet ļauj izprast dažādu pasākumu ietekmi pietiekoši zemā agregācijas līmenī un veidot klimata politiku nākotnē ar augstāku detalizācijas pakāpi. Aktivitātes ietvaros tiks veikts datu atbilstības vērtējums izmantošanai Latvijas SEG emisiju samazinošo pasākumu definēšanai. Iegūto rezultātu apspriešanai tiks rīkota ekspertu sanāksme, pieaicinot atbildīgo vides institūciju (ministriju, enerģētikas aģentūru, pašvaldību u.c.), pētniecības institūtu pārstāvjus (15-20 dalībnieki). • SEG emisiju neto samazinājuma novērtējums izvēlētiem biomasas izmantošanas pasākumiem. Kā zināms, biomasas resursu sagatavošanā, transportā un tirdzniecībā plaši tiek izmantotas fosilās degvielas. Šo degvielu izmantošana samazina SEG emisiju samazināšanas neto ieguvumus. Lai gan šis apstāklis ir vispārzināms, tomēr Latvijā līdz šim neto novērtējums pilnā apmērā nav veikts. Ir bijuši tikai atsevišķi ierobežoti pētījumi. Līdz šim SEG emisiju samazinošo pasākumu ietekme ir novērtēta tikai noteiktā sektorā, piemēram, biodegvielas izmantošanas transportā, biogāzes izmantošana enerģijas ražošanā. Tajā pašā laikā šo resursu/tehnoloģiju ražošana rada SEG emisiju pieaugumu citos sektoros (lauksaimniecībā). Projektā izveidotā metode paredz novērtēt pilnu SEG emisiju bilanci Latvijā ar biomasas izmantošanu saistītiem SEG emisiju samazināšanas pasākumiem. • SEG emisiju samazināšanas pasākumu izmaksu (abatement cost) novērtējums. SEG emisiju samazināšanas pasākumu izmaksu novērtējums ietver abas puses: (1) pasākumu realizācijas izmaksas, un (2) sagaidāmais CO2 emisiju samazinājums un ekonomiskais ieguvums (enerģijas patēriņa samazināšana, dārgāka kurināmā aizvietošana ar lētāku, utml.). Izmaksas tiek aprēķinātas uz 1 ekvivalento tonnu CO2. Atkarībā no pasākuma un tā īstenošanas pieredzes un apstākļiem, šīs abatement cost var būt kā negatīvas (kas parāda, ka SEG emisiju samazināšanas pasākuma kopējie ieguvumi ir lielāki par ieguldījumiem) tā arī pozitīvas (SEG pasākuma kopējās izmaksas pārsniedz sagaidāmos kopējos ieguvumus). Tāpat var atzīmēt, ka sagaidāmais ekonomiskais ieguvums ir nozīmīgi jutīgs no enerģijas cenas, kurināmā cenas, savukārt pasākumu ieviešanas izmaksas pārsvarā ir tehnoloģiju izmaksas, kuras ir mazāk jutīgas. Līdz ar to šīs abatement costs var tikt analizētas arī ārējo faktoru dinamikas perspektīvā. Ir paredzēts analizēt kādas izmaksas prasa cietās biomasas, šķidrās biomasas (biodegvielu) un gāzveida biomasas (biogāzes) tehnoloģiju pielietošana un salīdzināt tās ar sagaidāmo ekonomisko ieguvumu. • Modelēšanas rezultātu novērtējums. Iegūto rezultātu apspriešanai tiks rīkota ekspertu sanāksme, pieaicinot atbildīgo vides institūciju (ministriju, enerģētikas aģentūru, pašvaldību u.c.), pētniecības institūtu pārstāvjus (15- 20 dalībnieki). • Sabiedrības attieksmes izpēte, veicot sociālo aptauju un fokusa grupas diskusiju. Tiks izstrādāta saturiskā koncepcijas reprezentatīvai iedzīvotāju sociālās aptaujas veikšanai Latvijā, ņemot vērā modelēšanas scenārijos iegūtos rezultātus attiecībā par ekonomiskajiem instrumentiem, izmaksām un ģeopolitiskajiem uzstādījumiem. Iedzīvotāju viedokļa un sabiedrības attieksmes izpētē paredzēts izmantot izlases metodi, izveidojot izlasi no visiem iedzīvotājiem, organizējot izlases aptauju un iegūto datu vispārināšanu uz visiem iedzīvotājiem. Iedzīvotāju aptaujas tehniskai veikšanai tiks slēgts līgums ar profesionālu tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru. Tiks organizēta fokusa grupas diskusija, lai noskaidrotu dažādu iesaistīto pušu attieksmi pret klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem un to ieviešanu. • SEG emisiju samazināšanas pasākumu sinerģiju un konfliktējošo ietekmju apkopojums tiks veikts un izstrādātas rekomendācijas par dažādu SEG emisiju samazinošu pasākumu efektivitāti, savstarpējo sinerģiju un konfliktējošām ietekmēm, lai veicinātu ilgtspējīgu SEG emisiju samazināšanas pasākumu izvēli klimata politikas ieviešanā Latvijā.

Projekta rezultāti

Ieviešot projekta uzdevumu, tiks iegūti šādi rezultāti: • Pārskats par politikas pasākumiem un instrumentiem klimata politikas ieviešanai, kas balstīti uz dažādu biomasas veidu izmantošanu • Datu apkopojums par tehnoloģisko un netehnoloģisko veidu pasākumiem • Datu atbilstības vērtējuma ekspertu sanāksmes atskaite • Rezultātu pārskata ziņojums par SEG emisiju neto samazinājumu izvēlētiem biomasas izmantošanas pasākumiem • Rezultātu pārskata ziņojums par SEG emisiju samazināšanas pasākumu izmaksu (abatement costs) novērtējumu • Modelēšanas rezultātu novērtējuma ekspertu sanāksmes atskaite • Rezultātu pārskata ziņojums par sabiedrības attieksmi no sociālās aptaujas un fokusa grupas diskusijas par SEG emisiju samazināšanas pasākumiem • Pētījuma rekomendāciju ziņojums par dažādu SEG emisiju samazinošu pasākumu efektivitāti, savstarpējo sinerģiju un konfliktējošām ietekmēm, lai veicinātu ilgtspējīgu SEG emisiju samazināšanas pasākumu izvēli klimata politikas ieviešanā Latvijā

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 10.06.2016
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 21 628.98 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 628.98 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 628.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.