• Sākums >
  • Datu iegūšana un apkopošana par jūras piekrastes biotopiem raksturīgo īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm

Datu iegūšana un apkopošana par jūras piekrastes biotopiem raksturīgo īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm

Reģ Nr. 1-08/325/2015

Projekta mērķis

Aktualizēta informācija dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS pilnveidošanai par piekrastes īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm, veicinot Biotopu direktīvas prasību izpildi un sugu dzīvotņu praktisko saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

1. Apkopot datus par īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm no zinātnisko pētījumu atskaitēm, rakstiem, nepubliskotām datu bāzēm (projekta dalībnieku nepublicētiem pētījumiem), herbārijiem un studentu pētījumiem. 2. Iegūto informāciju analizēt, atlasot atradnes, kuras nepieciešams pārbaudīt dabā un novērtēt to dzīvotņu stāvokli. 3. Aktualizēt bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas Natura 2000 teritoriju monitoringa metodikas augu monitoringa anketu, pilnveidojot to un sasaistot to ar dabas datu pārvaldības sistēmas Ozols ģeodatubāzi. 4. Veikt atradņu inventarizāciju dabā Biotopu direktīvas sugām Linaria loeselii, Dianthus arenarius, Angelica palustris vietās, kur veikts sugu monitorings laika periodā no 2008.-2012.gadam. 5. Veikt atradņu inventarizāciju dabā atsevišķām sugām, prioritāti nosakot Biotopu direktīvas sugām līdz šim neapsekotās vietās. 6. Iegūtos rezultātus ietvert telpiskā datu bāzē, kas atbilst dabas datu pārvaldības sistēmas Ozols ģeodatubāzes formātam, un saistīt ar aizsargājamo biotopu poligoniem.

Projekta rezultāti

1. Precizēts areāls (izveidotas izplatības kartes), raksturotas cenopopulācijas vismaz 17 aizsargājamo vaskulāro augu sugām Latvijas piekrastē, tai skaitā trīs Biotopu direktīvas sugām (Linaria loeselii, Dianthus arenarius, Angelica palustris). 2. Datu bāze ar informāciju par apkopoto augu sugu atradnēm, to kvantitatīvu vērtējumu un telpisku piesaisti biotopu poligoniem, kas ģeodatubāžu formātā integrējama dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. 3. Pārskats ar iegūtās informācijas analīzi, sniedzot ieteikumus sugu un biotopu monitoringam, biotopu kartēšanai, atjaunošanai un apsaimniekošanai. 4. Biotopu direktīvas sugu (Linaria loeselii, Dianthus arenarius, Angelica palustris) populācijas stāvokļa novērtējums un ietekmējošo faktoru analīze.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2016
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 21 008.56 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 008.56 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 008.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.