• Sākums >
  • Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā

Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā

Reģ Nr. 1-08/334/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir sagatavot Latvijas kūdras atradņu datu apkopojuma pirmreizējo analīzi, kvalitātes izvērtējumu un atbilstību to izmantošanai ilgtspējīgas zemes dzīļu izmantošanas principu izstrādei, Vides politikas pamatnostādņu realizācijai un citām stratēģiskajām tautsaimniecības vajadzībām

Projekta uzdevumi

1) Veikt valstī pieejamās kūdras atradņu un perspektīvo laukumu informācijas kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi ar mērķi sagatavot datu kvalitātes, pieejamības un savstarpējās salīdzināmības pārskatu. 2) Veikt pieejamās informācijas, par valsts teritorijā esošajām kūdras atradnēm un perspektīvajiem laukumiem, datu apstrādi, papildināšanu un uzlabošanu ar mērķi iegūt analīzei izmantojamu datu kopas un pārskatus. 3) Izstrādāt ieteikumus kūdras ilgtspējīgas resursu ieguves, izstrādes un izmantošanas veicināšanā(t.sk. enerģētikā), kas ļautu optimizēt un uzlabot Latvijas zemes dzīļu politikas stratēģisko pamatdokumentu turpmākās izstrādes procesu. 4) Apkopot pamatinformāciju par iespējamo CO2 emisiju no kūdras atradnēm, to ietekmi uz vidi pēdējo divdesmit gadu laikā. 5) Veikt kritēriju atlasi un raksturot kūdras ieguves ietekmi uz purvu hidroloģisko režīmu. 6) Izstrādāt rekomendācijas un ieteikumus, lēmumu pieņemšanai par zemes izmantošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas. 7) Izstrādāt priekšlikumus vienotas kūdras atradņu terminoloģijas lietošanai, veicot starptautiski lietoto jēdzienu un Latvijā lietotās terminoloģijas salīdzināšanu un to savstarpējās atbilstības analīzi 8) Izanalizēt esošos un projektētos kūdras atradņu izmantošanas, kā arī kūdras ieguvi regulējošos normatīvos aktus, kā arī salīdzināt ES un citu valstu pieredzi likumdošanas un plānošanas dokumentu izstrādē.

Projekta rezultāti

- veikta valstī pieejamās kūdras atradņu un perspektīvo laukumu informācijas kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze un sagatavots pārskats par valstī esošo datu kvalitāti, pieejamību un savstarpējo salīdzināmību. - atkarībā no pieejamo datu apjoma un kvalitātes, veikta esošo kūdras atradņu informācijas kvalitatīvā analīze, datu labošana un papildināšana, iegūstot datu pārskatus par kūdras atradņu sadalījumu pēc īpašumtiesībām, zemes lietojuma veidiem, atradņu izstrādes pakāpes (ieguvei izsniegtās licences, izstrādes pakāpes un datu analīzes brīdi (notiek ieguve, nav uzsākta ieguve, rekultivēta teritorija un atsegta teritorija, bet nenotiek izstrāde), kūdras kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem u.c. rādītājiem.(kopējais kūdras daudzums atradnēs, tās sadalījums pēc sadalīšanās pakāpes(maz sadalījusies, vidēji sadalījusies un labi sadalījusies kūdra) - Izstrādātas rekomendācijas kūdras ilgtspējīgas resursu ieguves, izstrādes un izmantošanas veicināšanā(t.sk. enerģētikā), kas ļautu uzlabot Latvijas zemes dzīļu politikas plānošanas dokumentu turpmākās izstrādes procesu. - Izveidots apkopojums par dažādu kritēriju ietekmi uz purvu hidroloģisko režīmu kūdras ieguves laikā. - Apkopota pamatinformācija par iespējamo CO2 emisiju no kūdras atradnēm ietekmi uz vidi pēdējo divdesmit gadu laikā. - Izstrādātas rekomendācijas un ieteikumi, lēmumu pieņemšanai par zemes izmantošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas. - Sagatavots pārskats par kūdras atradņu terminoloģijas lietošanu pasaulē, Eiropas savienības valstīs un Latvijā, izstrādāti priekšlikumi terminoloģijas vienādošanai un vienotai lietošanai normatīvo aktu vidē. - Apkopota informācija par kūdras purvu iegulu izmantošanu un aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem nacionālajā, Eiropas Savienības līmenī, un trešajās valstīs. Sniegts apkopojumā minēto valstu pieredzes raksturojums šajā jomā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2016
Īstenotājs homo ecos:
Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 75 022.04 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 70 872.04 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.