• Sākums >
  • Upju dati - labākai ūdeņu pārvaldībai

Upju dati - labākai ūdeņu pārvaldībai

Reģ Nr. 1-08/361/2015

Projekta mērķis

Realizēt uz upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanu attiecināmas informācijas iegūšanu, tās apstrādi un analīzi, lai veicinātu vides politikas ieviešanu un “Vides politikas pamatnostādnēs” definētā politikas mērķa - Nodrošināt labu ūdeņu stāvokli un to ilgtspējīgu izmantošanu (7.1.), sasniegšanu.

Projekta uzdevumi

I fāze: Datu ieguvei, apstrādei un analīzei nepieciešamo rīku izstrāde un testēšana: 1.uzd: Upju baseinu apsaimniekošanas plānos identificēto hidro-morfoloģiski ietekmēto dabisko un taisnoto upju identificēšana, pilotupju izvēle; 2.uzd.: Taisnoto (regulēto) upju apsekošanas formu un metodiskā apraksta izstrāde 3.uzd.: Izvēlēto pilotupju apsekošana, informācijas ieguve un datu ieguves formu testēšana: 2.1: Ventas upju baseinā izvēlētas dabiskās upes apsekošana un uz hidro-morfoloģiskiem pārveidojumiem attiecināmas informācijas iegūšana; 2.2: Daugavas upju baseinā izvēlētas dabiskās upes apsekošana un uz hidro-morfoloģiskiem pārveidojumiem attiecināmas informācijas iegūšana; 2.3: Lielupes upju baseinā izvēlētas dabiskās upes apsekošana un uz hidro-morfoloģiskiem pārveidojumiem attiecināmas informācijas iegūšana; 2.4: Gaujas upju baseinā izvēlētas dabiskās upes apsekošana un uz hidro-morfoloģiskiem pārveidojumiem attiecināmas informācijas iegūšana; 2.5: Ventas upju baseinā izvēlētas taisnotās upes apsekošana un uz taisnotas upes ietekmētības līmeņa novērtēšanu attiecināmas informācijas iegūšana; 2.6: Daugavas upju baseinā izvēlētas taisnotās upes s apsekošana un uz taisnotas upes ietekmētības līmeņa novērtēšanu attiecināmas informācijas iegūšana; 2.7: Lielupes upju baseinā izvēlētas taisnotās upes apsekošana un uz taisnotas upes ietekmētības līmeņa novērtēšanu attiecināmas informācijas iegūšana; 2.8: Gaujas upju baseinā izvēlētas taisnotās upes apsekošana un uz taisnotas upes ietekmētības līmeņa novērtēšanu attiecināmas informācijas iegūšana; 4.uzd.: Iegūtās informācijas apstrāde, datu ievades formu un datu bāzes projektēšana; 5.uzd.: Mobilo aplikāciju projektēšana un testēšana darbībā; 6.uzd.: Iegūtās informācijas analīze, datu analīzei un vizualizēšanai nepieciešamo rīku izstrāde un programmēšana; II fāze: Informācijas ieguve, apstrāde un analīze: 7.uzd.: Izvēlēto upju apsekošana un informācijas ieguve; 8.uzd.: Upju ekoloģisko kvalitāti raksturojošās informācijas apstrāde, analīze un karšu izstrāde; 9.uzd.: Upju ekoloģisko kvalitāti raksturojošo info-grafiku izstrāde.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātus raksturo sekojoši rādītāji, kuri ir pārbaudāmi konkrētu nodevumu formā: 1. Rīki informācijas ieguvei, apstrādei, analīzei un vizualizēšanai - 1.1. Ir izstrādāta 1 jauna informācijas ieguvei lauku apstākļos nepieciešamā forma papīra formātā un tās aizpildīšanas instrukcija - forma taisnoto upju ietekmētības novērtēšanai; 1.2. Ir izstrādātas 2 informācijas ieguvei lauku apstākļos izmantojamas mobilās aplikācijas - (1) aplikācija uz dabisko upju hidro-morfoloģisko pārveidojumu novērtēšanu attiecināmu datu ievadei; (2) aplikācija uz taisnoto (regulēto) upju ietekmētības novērtēšanu attiecināmu datu ievadei; 1.3. Ir projektēta un darbībā novērtēta datu bāze un 2 datu ievades formas papīra formātā pierakstīto datu ievadei; 1.4. Ir izstrādāti 2 rīki iegūto datu vizualizēšanai - (1) rīks dabisko upju hidro-morfoloģisko pārveidojumu stāvokļa vizualizēšanai nepieciešamo info-grafiku izveidei; (2) rīks taisnoto (regulēto) upju ietekmētības stāvokļa vizualizēšanai nepieciešamo info-grafiku izveidei; 1.5. Ir izstrādāta mājas lapa, kura ir publiski pieejams rīks vispārīgas informācijas ieguvei, datu ieguvei nepieciešamo rīku lejuplādēšanai, kā arī iegūto rezultātu demonstrāšanai; 2. Informācijas ieguve, apstrāde un analīze 2.1. Kopumā ir ievākta informācija par 24 upju gultnes un to krastu hidro-morfoloģiskajiem pārveidojumiem, kas raksturo upju stāvokli Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseina apgabalā, tai skaitā par 4 upēm rīku izstrādes un testēšanas fāzē un 20 upēm datu ieguves, apstrādes un analīzes fāzē; 2.2. Kopumā ir ievākta informācija par 24 taisnoto (regulēto) upju ietekmētību, kas raksturo upju stāvokli Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseina apgabalā, tai skaitā par 4 upēm rīku izstrādes un testēšanas fāzē un 20 upēm datu ieguves, apstrādes un analīzes fāzē; 2.3. Ir veikts 24 dabisko upju novērtējums attiecībā uz upju gultnes un to krastu hidro-morfoloģiskajiem pārveidojumiem; 2.4. Ir veikts 24 taisnoto (regulēto) upju ietekmētības novērtējums attiecībā uz upju gultnes un to krastu hidro-morfoloģiskajiem pārveidojumiem; 2.5. Ir izstrādātas upju kvalitātes kartes katrai no apsekotajām upēm atsevišķi un visam upju baseina apgabalam kopumā – 24 upju kartes un 4 upju baseinu apgabalu kartes, kas raksturo dabisko upju stāvokli attiecībā uz upes gultnes un krastu hidro-morfoloģiskajiem pārveidojumiem; 24 upju kartes un 4 upju baseinu apgabalu kartes, kas raksturo taisnoto upju ietekmētību attiecībā uz upes gultnes un krastu hidro-morfoloģiskajiem pārveidojumiem; 2.6. Ir izstrādātas info-grafikas konkrēto upju kvalitātes vizualizēšanai un visu upju baseina apgabalā apsekoto upju stāvokļa vizualizēšanai kopumā – 24 konkrētu upju info-grafikas un 4 upju baseinu apgabalu info-grafikas, kas raksturo dabisko upju stāvokli un ietekmētību; 24 konkrētu upju info-grafikas un 4 upju baseinu apgabalu info-grafikas, kas raksturo taisnoto (regulēto) upju stāvokli un ietekmētību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2016
Īstenotājs Ūdensaina
Rīga, Lienes iela 23a - 2,
Projekta kopējās izmaksas 14 498.07 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 823.07 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.