Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 22.01.2015 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
1.2 Izmaiņas finansējuma pieprasījuma formā
Pieņemt zināšanai
1.3 Projektu vērtēšanas koncepcija
Pieņemt zināšanai
1.4 Izmaiņas nosacījumos, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Pieņemt zināšanai
2. Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem, jauniešiem ar invaliditāti"
2.1 Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem, jauniešiem ar invaliditāti"
Pieņemt zināšanai
3. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" II kārtā iesniegtie projektu iesniegumi un I kārtas atliktie projekti
3.1 Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā
1-08/566/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 127 500.00 €
3.2 Prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras stratēgijas pamatdirektīvai - smagie metāli
1-08/554/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 27 500.00 €
3.3 Jūras vides pelaģisko indikatoru izstrāde labam vides stāvoklim Latvijas ūdeņos atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EK) raksturlielumiem D1 (bioloģiskā daudzveidība), D4 (barības ķēdes), D5 (eitrofikācija)
1-08/560/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
3.4 Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, II kārta
1-08/564/2014 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
3.5 Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības programmas skolām izstrāde un aprobācija
1-08/568/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
3.6 Krūmu čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz) sēklu dīdzības, sēklu bankas augsnē un augšņu paraugu izpēte sugas genofonda un biotopa saglabāšanai
1-08/567/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
3.7 Metodikas un kritēriju izstrāde plānoto plūdu riska mazināšanas pasākumu izvērtēšanai un prioritāšu noteikšanai
Piešķirt - 3 861.00 €
3.8 Valsts vides dienesta starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana vides piesārņojuma un dabas resursu ilgtspējības izmantošanas kontroles jomā saistībā ar 1973.gada straptautikso konvenciju par kuģu izraisītā
1-08/562/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 820.00 €
3.9 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/563/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 910.00 €
3.10 Nosacījumu izstrāde juridiskajam regulējumam attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā
Piešķirt - 2 200.00 €
3.11 Pārrobežu ietekmes un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana pasākumu programmas priekslikumam laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Noraidīt
3.12 Informācijas, metodikas, materiālu un pasākumu nodrošināšana ministrijas veiktspējas stiprināšanai 2015.gada 1.pusgadā
Piešķirt - 65 000.00 €
3.13 Pilotprojekts vides speciālistu inovatīvas apmācības metodes aprobācijai Ventspils reģionā
1-08/561/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.14 Dzīvsudraba un citu metālu skrīnings Latvijas ūdeņu zivīs
1-08/448/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
3.15 Vides aizsardzības institūciju un dabas aizsardzības prasību kontrolē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/453/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 5 000.00 €
3.16 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/423/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 7 000.00 €
3.17 Dabas datu apkopošana un ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
1-08/450/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
3.18 Vides aizsardzību iestāžu amatpersonu kvalifikācijas un kompetences celšana atkritumu pārrobežu sūtījumu jautājumos
1-08/446/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 000.00 €
3.19 Pasākumu programmas izstrāde laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Piešķirt - 25 000.00 €
3.20 Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/444/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 500.00 €
3.21 Apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamiem biotopiem un augu sugu atradnēm
1-08/451/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
3.22 Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes palielināšana KF finansējuma apgūšanai
1-08/401/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 40 410.00 €
4. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi" iesniegtie projektu iesniegumi
4.1 „Kompostētāju klubs” - bio-atkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa
1-08/508/2014 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 7 942.00 €
4.2 Izlases ciršu mežsaimniecības veicināšana privātos mežos
1-08/521/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 8 982.00 €
4.3 Putnu migrācijas brīnumainie noslēpumi
1-08/519/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 9 993.00 €
4.4 Ej droši dabā
1-08/541/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 7 684.00 €
4.5 Draudzīgi dabai
1-08/553/2014 Partnerība "Daugavkrasts"
Piešķirt - 7 236.00 €
4.6 MINIES GLOBĀLI
1-08/522/2014 Jumata
Piešķirt - 7 508.00 €
4.7 Kampaņa "Lokāla rīcība globālai attīstībai"
1-08/503/2014 homo ecos:
Piešķirt - 9 890.00 €
4.8 Zaļā Grafiti Festivāls
1-08/525/2014 Baltijas krasti
Noraidīt
4.9 Vides laboratorija traktora sliedēs
1-08/505/2014 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 8 661.00 €
4.10 Putnu festivāls 2015- „Pasaules migrējošo putnu dienas" Latvijā
1-08/557/2014 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Piešķirt - 2 289.00 €
4.11 Kampaņa “Lielie zālēdāji Latvijas dabiskajās pļavās”
1-08/549/2014 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
4.12 Domāts - darīts - ietaupīts
Noraidīt
4.13 Labo darbu nedēļa 2015
1-08/527/2014 Palīdzēsim.lv
Noraidīt
4.14 Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība mežā
1-08/524/2014 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
4.15 Meža dienu un starptautisko koka automašīnu sacensību organizēšana Kārķu pagastā
1-08/543/2014 Ugunspuķe
Noraidīt
4.16 Zemes stunda 2015
1-08/550/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 967.00 €
4.17 Izvēle 21 - sabiedriskā kampaņa atbildīgai klimata rīcībai
1-08/547/2014 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
4.18 Sporta un atpūtas parks „Pīlādžu moto trase - Zaļā trase” – pilota projekts Latvijā zaļās domāšanas, dzīvesveida un uzvedības ieviešanai un popularizēšanai motokrosa vidē
1-08/514/2014 Tehnisko sporta veidu klubs "Pīlādzis"
Noraidīt
4.19 Meklējot zaļo PET!
1-08/530/2014 Silenes stariņi
Noraidīt
4.20 Veselīgs dzīvesveids – stipra ģimene
1-08/500/2014 Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"
Noraidīt
4.21 Pārmaiņu pilsēta - Madona
1-08/540/2014 Pie Kraujas
Noraidīt
4.22 Rūpēties un saudzēt varu to, ko pazīstu!
1-08/501/2014 Ķiparu nams
Noraidīt
4.23 “Dzīvo zaļi un atbildīgi”
1-08/542/2014 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Noraidīt
4.24 Mobilā ceļveža ekozime.lv izstrāde un popularizēšana
1-08/509/2014 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
4.25 Ilgtspējīgas un videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas informatīva kampaņa Dienvidkurzemē
1-08/539/2014 KBI (Zaļo Tehnoloģiju Klasteris)
Noraidīt
4.26 Dzīvo un patērē atbildīgi!
1-08/520/2014 SEBILLE
Noraidīt
4.27 Esi atBildīgs
Noraidīt
4.28 Publisks pasākums „Daba Tev - Tu Dabai”
1-08/515/2014 Saulei
Noraidīt
4.29 Meža draugu saiets Žīguru meža labumu ciemā
1-08/551/2014 Virica
Noraidīt
4.30 Uzmanību! Zaļā diena
1-08/545/2014 Sieviešu klubs "Šarms"
Noraidīt
4.31 "Vide un Tu"
1-08/534/2014 Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs
Noraidīt
4.32 Strops. Dārzs. Māja
1-08/558/2014 Starpnozaru mākslas grupa SERDE
Noraidīt
4.33 Kampaņa ”Sāc ar Sevi”
1-08/526/2014 Sāc ar sevi
Noraidīt
4.34 Pavasara noskaņa dabā
1-08/499/2014 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Piešķirt - 850.00 €
4.35 Dzīvo zaļi – piedalies un ietekmē!
1-08/502/2014 Baltijas Iniciatīvu fonds
Noraidīt
4.36 Slēpošanas popularizēšanas un izglītošanas pasākuma „Baltais pavasaris” organizēšana
1-08/511/2014 Staburaga bērni, SO
Noraidīt
4.37 Videi draudzīgas uzņēmējdarbības veicināšana Latvijā
1-08/523/2014 Latvijas Tirgotāju asociācija
Noraidīt
4.38 Kāpjam grāvī lūkoties!
1-08/518/2015
Noraidīt
4.39 Latgales reģiona iedzīvotāju ekoloģiskās kultūras (eco-friendly) līmeņa testēšana
1-08/532/2014 Daugavpils Universitātes Jauno Zinātnieku Asociācija
Noraidīt
4.40 Vide tavā un manā pilsētā
1-08/528/2014 Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds
Noraidīt
4.41 Iepazīsti emociju stāvokļus caur dabu
1-08/533/2014 Madonas amatniecības biedrība
Noraidīt
4.42 Instalācija – škēršļu taka “Augstāk par zemi!”
1-08/552/2014 Cēsu Jaunā skola
Noraidīt
4.43 Gudro lāču nams
1-08/516/2014 Labu darot
Noraidīt
4.44 „Tava zaļā izvēle”
1-08/531/2014 ERFOLG
Noraidīt
4.45 Health and Fresh blog
1-08/512/2014 Cilvēka studija TAO
Noraidīt
4.46 Veselīgā dzīvesveida popularizēšana
1-08/513/2014 EUROPEAN YOGA HEALING FEDERATION
Noraidīt
4.47 Informācijas kampaņa “Dzīvo praktiski un videi draudzīgi!” portālā diy.lv
1-08/507/2014 Latvijas elektroniskās informācijas asociācija, biedrība
Noraidīt
4.48 Saskati (redzi) neredzamo
1-08/498/2014 CO2 faktors
Noraidīt
5. Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” konceptuāli atbalstītie projekti finansēšanai 2015.gadā
5.1 Materiālu par putniem izstrāde valsts nozīmes vides izglītības centriem
1-08/363/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt
5.2 Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai
1-08/360/2014 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt
5.3 Dabas izglītības centrs "Meža māja'' darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai
1-08/380/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt
5.4 Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un komunikācijas infrastruktūras pilnveidošana
1-08/357/2014 Bērnu vides skola
Piešķirt
5.5 Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana
1-08/362/2014 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt
5.6 Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācība praktiskā darba veikšanai
1-08/361/2014 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt
5.7 Sadarbības veicināšana zivju resursu kontroles jomā starp biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” un Valsts vides dienestu
1-08/367/2014 Vidzemes zvejnieku biedrība
Piešķirt
5.8 Braslas upes straujteču attīrīšana no koku un atkritumu sanesumiem taimiņu, strauta foreļu, alatu un nēģu nārsta vietās
1-08/358/2014 Braslas draugi
Piešķirt
5.9 Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/356/2014 Vides risinājumu institūts
Piešķirt
5.10 Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes ciemā
1-08/372/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt
5.11 Laipu rekonstrukcija „Randu pļavās” Ainažos.
1-08/355/2014 Mēs-sabiedrībai
Piešķirt
5.12 Dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā 2015. gadā.
1-08/379/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt
5.13 Laipu atjaunošana piekrastes biotopu aizsardzībai Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/370/2014 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Piešķirt - 9 888.00 €
5.14 Putnu novērošanas torņa rekonstrukcija „Randu pļavās”
1-08/354/2014 Silva Fortis
Piešķirt - 9 265.00 €
6. Iesniegtais projekta pieteikums finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
6.1 Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2015.gadā
1-08/538/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 50 940.50 €
7. Izmaiņas projektu īstenošanā
7.1 Antropogēnā piesārņojuma (sadzīves atkritumu) samazināšana Gaujā, Gaujas senlejā
1-08/374/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.