• Sākums >
  • Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā

Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas Latvijas mērogā

Reģ Nr. 1-08/566/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu (turpmāk – biotopi) kartēšanai Latvijā visas valsts mērogā, kas ietver biotopu kartēšanas metodikas izstrādi un aprobāciju, pieejamo datu apkopošanu un kartogrāfiskā materiāla biotopu kartēšanas veikšanai visas valsts mērogā sagatavošanu, kā arī dabas datu pārvaldības sistēmas Ozols sagatavošanu kartēšanas datu apkopošanai un uzglabāšanai.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi: 1. Veikt sagatavošanās darbus visas Latvijas teritorijas biotopu kartēšanai, atlasot biotopu kartēšanas teritorijas un nosakot kartēšanas vienības, izstrādājot un aprobējot metodiku, apzinot pieejamos cilvēkresursus, izveidojot kartēšanas plānu, sagatavojot kartogrāfisko materiālu un sistēmu dabas datu uzturēšanai un apkopošanai; 2. Izstrādāt kvalitātes kontroles mehānismu, lai pārbaudītu kartēšanas kvalitāti, kā arī veikt kontroli kartēšanas vienībās, kurās tiek veikta kartēšanas metodikas aprobācija; 3. Izanalizēt dažādu kartēšanas metožu (piem., ekspertu darbs dabā, tālizpētes u.c.) izmantošanu biotopu kartēšanas vajadzībām un veikt to izmaksu aprēķinus kartēšanas veikšanai visas valsts mērogā; 4. Veicināt sabiedrības pozitīvu attieksmi pret sagaidāmo projektu un institūciju atbalstu, organizējot projekta uzraudzības grupu, kurā tiktu iekļauti pārstāvji no ZM, VARAM, LAD, LLKC, a/s “Latvijas Valsts Meži”, VMD, RVP, augstskolām, nevalstiskajām organizācijām un citi interesenti, lai dažādu nozaru pārstāvji laicīgi tiktu informēti par plānotajām projekta aktivitātēm, sagaidāmajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju.

Projekta rezultāti

Veicot iepriekšēju datu analīzi, atlasi, metodikas izstrādi un analīzi, tiek novērstas iespējamās neprecizitātes un kļūdas nākotnē. Sagatavošanās darbi palīdzēs efektīvi uzsākt procesu visas valsts mērogā, samazinot finansiālos ieguldījumus un saplānojot ierobežotos cilvēkresursus, kas tiks piesaistīti lauka darbu veikšanā. Plānotās 3 lauka sezonas (aptuveni maijs – septembris), ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, ir īss laika periods tik liela apjoma kā visas valsts aizsargājamo biotopu kartēšanas veikšanai, turklāt, ja jau iepriekš nav veikta priekšizpēte un apzināti nepieciešamie materiāli lauka ekspertiem, tad darbu veikšana tik īsā termiņā kvalitatīvi nav iespējama. Metodikas aprobācijas laikā nokartētas 12 kartēšanas vienības samazina nākamajos gados paredzēto darbu apjomu. Papildus jāparedz kontroles mehānisma izveide un ieviešana, lai nodrošinātu augstu datu kvalitāti, kas savukārt paaugstinās kartēšanā iesaistīto ekspertu atbildības sajūtu un veicinās kvalitatīva rezultāta radīšanu. Savlaicīga dažādu nozaru informēšana par plānotajām projekta aktivitātēm un to iesaistīšana projekta aktivitāšu īstenošanā mazinās dažādu interešu grupu negatīvu ietekmi uz projekta realizācijas gaitu. Papildus informācija: Biotopu kartēšanas rezultāti visas valsts mērogā ilgtermiņā sniegtu pilnīgu informāciju par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sastopamību valstī, atvieglojot dažādu ekonomisko aktivitāšu plānošanu un ieviešanu, samazinot birokrātisko slogu un veicinot sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības pasākumu nepieciešamību un lietderību. 2018.gadā atbilstoši normatīvo aktu prasībām Latvijai jāsniedz ziņojums Eiropas Komisijai par sugu un biotopu stāvokli valstī. Kvalitatīvi veikta biotopu kartēšana un anketu aizpildīšana par nokartētajiem biotopiem sniegtu pietiekoši pilnīgu informācijas apjomu, lai ziņojums būtu balstīts uz aktuālo informāciju. Lai gan kartēšanas datu pilnīga ievade un analīze būs pabeigta pēc tam, kad ziņojums būs iesniegts, jau 2018.gada ziņojuma sagatavošanai pieejamā informācija būtu daudzkārt pilnīgāka un balstīta uz precīziem datiem, nekā tā, kas izmantota 2013. gada ziņojumā. Ilgtermiņā attiecīgi būs vieglāk konstatēt sugu un biotopu sastopamības izmaiņas, kvalitātes zudumu vai paaugstināšanos u.c. Aktuāls, kvalitatīvs aizsargājamo īpaši aizsargājamo sugu atradņu un biotopu kartējums ir izmantojams zinātniska pamatojuma sagatavošanā, pārskatot ĪADT robežas, Natura 2000 tīklu un tā efektivititāti sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanā, lai sugu un biotopu aizsardzība valstiskā līmenī būtu kompleksa un tiktu ņemtas vērā jaunākās ekoloģiskās atziņas. Vienlaikus tas būtu pamats veidot jaunas ĪADT (un/vai Natura 2000 teritorijas) vietās ar augstu bioloģisko un ekoloģisko nozīmi, kā arī iemesls pārskatīt esošo ĪADT robežas, šīs teritorijas palielinot vai samazinot.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 146 628.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 146 628.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 127 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.