• Sākums >
  • Valsts vides dienesta starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana vides piesārņojuma un dabas resursu ilgtspējības izmantošanas kontroles jomā saistībā ar 1973.gada straptautikso konvenciju par kuģu izraisītā

Valsts vides dienesta starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības veicināšana un kapacitātes stiprināšana vides piesārņojuma un dabas resursu ilgtspējības izmantošanas kontroles jomā saistībā ar 1973.gada straptautikso konvenciju par kuģu izraisītā

Reģ Nr. 1-08/562/2014

Projekta mērķis

- Izvērtēt gaistošo organisko savienojumu, putekļu (PM10, PM2,5), piesārņojuma kontroles pasākumus Polijas lielākajā ostā - Gdaņskā un iegūtās zināšanas un pieredzi tālāk izmantot kontroles funkciju veikšanai Latvijas ostās un nosacījumu izvirzīšanu atļaujās piesārņojošās darbības veikšanai; - Dalīties pieredzē par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) ieviešanu un prasību kontroli Latvijas teritorijā, sniedzot ieskatus par esošo situāciju dažādos uzņēmumos, kā arī analizējot praktiskus piemērus; - Veicināt Latvijas – Lietuvas vides aizsardzības kontrolējošo institūciju darbinieku sadarbību ostu kontroles, zvejas, rūpniecisko uzņēmumu un pārrobežu atkritumu pārvadājumu jautājumu risināšanā, kā arī dalīties pieredzē par Direktīvas 2010/75/ES un MARPOL 73/79 konvencijas ieviešanas prasību kontroli; - Izvērtēt gaistošo organisko savienojumu, putekļu (PM10, PM2,5), piesārņojuma kontroles pasākumus Lietuvas ostā - Klaipēdā un iegūtās zināšanas un pieredzi tālāk izmantot kontroles funkciju veikšanai Latvijas ostās un nosacījumu izvirzīšanai atļaujās piesārņojošās darbības veikšanai; - Starpvalstu pieredzes apmaiņas rezultātā veicināt pārrobežu sadarbību, celt profesionālo kapacitāti veicot zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli, rūpniecisko uzņēmumu kontroli un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontroli.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros ir plānots organizēt trīs praktisko apmācību, pieredzes apmaiņas un savstarpējās starpinstitucionālās sadarbības seminārus: 1. Seminārs Gdaņskā (Polija), kura laikā tiks iepazīta Polijas vides aizsardzības kontrolējošo institūciju pieredze, veicot kontroles funkcijas saistībā ar aktivitātēm ostu darbībās; iepazīta darba metodika, gan darbam nepieciešamais aprīkojums, kas ir pieejams ārvalstu kolēģiem; iepazīta normatīvo aktu bāze, uz kuras pamata tiek veiktas iepriekšminētās kontroles funkcijas; 2. Seminārs Klaipēdā (Lietuva), kura laikā norisināsies tikšanās ar Klaipēdas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un vides aizsardzības institūciju pārstāvjiem, lai iepazītos ar vietējās pārvaldības iespējām un darbībām attiecībā uz atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanu un sabiedrības iesaistīšanu un informēšanu; tiks apskatīti objekti (uzņēmumi) Klaipēdas apkaimē, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu (šķirošana, reģenerāciju utt.) un notekūdeņu apsaimniekošanu; 3. Seminārs Kauņā – Klaipēdā (Lietuva), kura laikā plānots apmeklēt Kauņas lielākos rūpnieciskos uzņēmumus, iepazīt uzņēmumu ražošanas un pārstrādes iekārtu tehnoloģiskos procesus, atļaujās izvirzītos nosacījumus iekārtu darbībai un kontroles pasākumus ilgtspējīgas vides kvalitātes saglabāšanai; iepazīties ar Klaipēdas ostas darbības principiem, kontroles funkciju veikšanu, kā arī ar zvejas nosacījumu ievērošanu un MARPOL 73/78 konvencijas piemērošanas principiem; Savstarpējās pieredzes apmaiņas rezultātā iegūtā informācija tiks izmantota veicot kontroles funkcijas un izvirzot nosacījumus izsniedzot vai veicot grozījumus atļaujās piesārņojošo darbību veikšanai; sagatavojot priekšlikumus par vienotu kontroles funkciju veikšanu, kā arī vienotu pieeju nosacījumu izvirzīšanā izsniedzot un pārskatot atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai Latvijas teritorijā esošajās ostās un uzņēmumos. Vides aizsardzības politikas popularizēšana ārpus Latvijas robežām, sniedzot reālus, praktiskus piemērus dažādu ar vides aizsardzību saistīto situāciju risināšanā.

Projekta rezultāti

- Pieredzes apmaiņas īstenošana ļautu veikt iespējamo nepilnību atklāšanu un darba pienākumu izpildes uzlabošanu, kā arī pieejamo tehnisko līdzekļu novērtēšanu un nepieciešamību; - Atļaujās piesārņojošās darbības veikšanai tiks izvirzīti papildus nosacījumi un tiks veiktas kvalitatīvākas uzņēmumu pārbaudes, kas samazinās gaistošo organisko savienojumu, vides piesārņojošo vielu un putekļu emisiju vidē, tādējādi uzlabojot gaisa, ūdens un augsnes kvalitāti ražošanas uzņēmumu un ostu teritorijās un to apkārtnē; - Starpvalstu līmenī tiks veicināta sadarbība jūras akvatorijas piesārņojuma gadījumu izmeklēšanā un zvejas noteikumu ievērošanas kontrolē; - Iegūtās zināšanas ļautu ilgtspējīgā laika periodā kvalitatīvi aizsargāt Baltijas jūru no piesārņojuma ar kaitīgām vielām un atkritumiem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 10 713.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 713.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 820.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.