• Sākums >
  • Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes palielināšana KF finansējuma apgūšanai

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes palielināšana KF finansējuma apgūšanai

Reģ Nr. 1-08/401/2014

Projekta mērķis

Nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana – projekta vadītāja piesaistīšana Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā ES Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” vadīšanai trīs projekta realizācijas kārtās.

Projekta uzdevumi

Projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” realizācijai trīs kārtās nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana, piesaistot projekta vadītāju ar atbilstošu kvalifikāciju. Projekta īstenotājs - Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) kopš 2010 gada dažādās Latvijas Natura 2000 teritorijās īsteno ES Kohēzijas fonda finansētu projektu „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” trīs kārtās: I kārta: 38 Natura 2000 teritorijas, 45 pašvaldības II kārta: 22 Natura 2000 teritorijas, 48 pašvaldības IV kārta: 14 Natura 2000 teritorijas, 19 pašvaldības ar galveno mērķi - nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000): - samazinot augsnes eroziju; - mazinot eitrofo piesārņojumu; - optimizējot apmeklētāju plūsmas; - nodrošinot dabas teritoriju pieejamību. Šo mērķu sasniegšanai veicamās aktivitātes ir jaunu taku maršrutu izveide (taku (t.sk. laipu, trepju, tiltiņu) izveidošana), labiekārtotu atpūtas vietu izveide, informatīvu zīmju, norāžu, tematisku informācijas stendu izveide un izvietošana dabā, apmeklētāju transportam paredzētu stāvlaukumu izveide (velosipēdu novietnes, pievedceļu izbūves, stāvlaukumu izveide apmeklētāju transportam u.c. dabas teritoriju pieejamības nodrošināšanai), skatu torņu būvniecība (dabas teritoriju apmeklētāju plūsmas optimizēšanai ar mērķi saglabāt dabas vērtības un novadīt apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām) un informatīvo stendu par Natura 2000 teritorijās izveidoto infrastruktūru izveide.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāts būs kvalitatīvi un savlaicīgi izbūvēta tūrisma infrastruktūra Natura 2000 teritorijās: Infrastruktūra / I kārta / II kārta / IV kārta / Mērvienība Skatu torņi / 9 / 5 / - / gab. Skatu platformas / 5 / 13 / 1 / gab. Dabas takas / 15898 / 4707 / 610 / m Laipas / 9448 / 4849 / 1263 / m Tiltiņi / 96 / 12 / 110 / m Kāpnes / 241 / 1486 / 85 / m Stāvlaukumi / 7859 / 14 gab. / 6420 / m2 Barjeras / 197 / 3376 / 446 / m Ceļu norobežojošās barjeras / 70 / 1037 / - / gab. Informācijas stendi / 111 / 103 / 33 / gab. Laivu piestātnes / 2 / 19 / 4 / gab. Tualetes / 14 / 28 / 3 / gab. Pievedceļi / 1 gab. / 7 gab. / 1425 / m Velomaršruta ceļi / - / - / 200 / m Nojumes / 4 / 26 / 4 / gab. Atpūtas vietas / 91 / 120 / 19 / gab. Atkritumu urnas / 57 / - / 5 / gab. Rotaļu laukumi / - / 1 / 1 / gab. U.c.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 40 410.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 410.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 410.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.