• Sākums >
  • Pasākumu programmas izstrāde laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Pasākumu programmas izstrāde laba jūras vides stāvokļa panākšanai

Reģ Nr. 1-08/426/2014

Projekta mērķis

Izveidot pilnīgu un starptautiski atzītu Latvijas virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas sistēmu, pabeidzot atbilstošas novērtēšanas metodes un saskaņojot tās ar citās ES dalībvalstīs izstrādātajām novērtēšanas metodēm.

Projekta uzdevumi

Projekta darba uzdevumi ir: 1. Pilnībā pabeigt 2014.gadā iesāktās novērtēšanas metodes bentiskajiem bezmugurkaulniekiem upēs un ezeros (t.sk. noteikt references ezerus dažādiem ezeru tipiem, izmantojot to sateces baseinu raksturojošus rādītājus), kā arī fitoplanktonam un bentiskajiem bezmugurkaulniekiem lielajās upēs. 2. Veikt izstrādāto novērtēšanas metožu (makrofīti, bentiskie bezmugurkaulnieki upēm, bentiskie bezmugurkaulnieki un fitoplanktons ezeriem un lielajām upēm) saskaņošanu ar citu ES dalībvalstu novērtēšanas metodēm (interkalibrāciju), tai skaitā: 2.1. salīdzināt un saskaņot Latvijas novērtēšanas metodes ar citu ES dalībvalstu izmantotajām un EK Lēmumā 2013/480/ES ietvertajām novērtēšanas metodēm, t.sk. saskaņot kvalitātes klašu robežvērtības; 2.2. sagatavot un Interkalibrācijas vadības grupai (ES Kopīgajam pētniecības centram) nosūtīt ziņojumu par novērtēšanas metožu salīdzinošo testēšanu; pēc Interkalibrācijas vadības grupas norādījumiem izdarīt tajā vajadzīgās izmaiņas. 3. Sākt novērtēšanas metožu izstrādi fitobentosam upēs, lielajās upēs un ezeros. 4. Informācijas apmaiņa ar kaimiņvalstu (jo īpaši, Igaunijas un Lietuvas) kolēģiem, tai skaitā, dalība novērtēšanas metožu izstrādes un interkalibrācijas jautājumiem veltītās sanāksmēs, ko organizē ES institūcijas. 5. Izvērtēt Latvijā pašlaik izmanto ķīmisko kvalitātes rādītāju robežvērtību korelāciju ar bioloģiskajiem kvalitātes rādītājiem un sagatavot priekšlikumus minēto ķīmisko kvalitātes rādītāju precizēšanai. 6. Pēc pieprasījuma sniegt informāciju VARAM par darba procesu un iegūtajiem rezultātiem, kā arī konsultācijas par bioloģisko novērtēšanas metožu izstrādes un interkalibrācijas jautājumiem. 7. Sagatavot visu izstrādāto un interkalibrēto upju un ezeru bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu galīgos aprakstus latviešu un angļu valodā. 8. Iepazīstināt ar izstrādātajām novērtēšanas metodēm atbildīgo iestāžu speciālistus, kas turpmāk tās izmantos ūdeņu stāvokļa novērtēšanai.

Projekta rezultāti

Ja novērtēšanas metodes tiks pabeigtas un saskaņotas 2015.gadā, tad 2016.gadā tās ar grozījumiem tiks iekļautas EK Lēmumā 2013/480/ES par interkalibrācijas rezultātiem. Tādējādi tiktu oficiāli apstiprināts, ka Latvija ir izpildījusi savu dalībvalsts pienākumu un ka ar Latvijas novērtēšanas metodēm iegūtais ūdeņu kvalitātes vērtējums ir salīdzināms ar citām ES valstīm. Šādā gadījumā novērtēšanas metožu izstrādei un saskaņošanai pēc projekta īstenošanas beigām finansējums vairs nebūs nepieciešams. Izstrādātās novērtēšanas metodes praktiski pielietos institūcijas, kas veic ūdeņu kvalitātes monitoringu un stāvokļa novērtēšanu – vistiešāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tāpēc projekta darba uzdevumos paredzēta atbildīgo iestāžu speciālistu iepazīstināšana ar izstrādātajām metodēm.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2015
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 31 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.