Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 09.06.2020 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi – Fonda finansiālais stāvoklis 2020 / 2021
Fonda finansiālais stāvoklis
2. Par II kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”
Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde
1-08/29/2020 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Piešķirt - 59 653.00 €
Piesārņoto teritoriju sanācijas vadlīniju un ieviešanas rekomendāciju izstrāde
1-08/52/2020 European Sustainable Development Association
Piešķirt - 30 714.00 €
Dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums akās Latvijā
1-08/55/2020 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 28 850.00 €
Apmācību kursu izveide par alternatīvajiem aukstumaģentiem
1-08/31/2020 Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācija
Piešķirt - 44 996.00 €
Latvijas upju ierindošana prioritārā secībā pēc to esošās un potenciālās nozīmes zivju faunas saglabāšanā
1-08/43/2020 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Piešķirt - 30 264.00 €
Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei
1-08/27/2020 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 37 318.00 €
Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas
1-08/61/2020 Cleantech Latvia
Piešķirt - 30 030.00 €
Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana
1-08/48/2020 Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
Piešķirt - 57 000.00 €
Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai
1-08/51/2020 Rēzeknes pilsētas dome
Piešķirt - 31 350.00 €
Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums
1-08/50/2020 Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība
Piešķirt - 9 250.00 €
Datu ieguve Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšanai (2020.–2021. gadam)
1-08/40/2020 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 52 000.00 €
Jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizācijā 2020. un 2021. gadā
1-08/53/2020 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 43 603.00 €
Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma (KAUPS)
1-08/38/2020 International Transport Development Association
Piešķirt - 38 000.00 €
Latvijas Zosu populāciju izpēte
1-08/28/2020 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 47 275.00 €
Sabiedrisko vides inspektoru apmācība zvejas kontroles jomā
1-08/33/2020 Usmas krasts
Piešķirt - 6 708.00 €
Ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera un skabiozu pļavraibeņa Euphydrias aurinia atradņu un dzīvotņu identificēšana un ģeodatubāzes izveide
1-08/36/2020 Zaļā upe
Piešķirt - 29 785.00 €
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtēšana un kontrole
1-08/35/2020 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 19 521.00 €
Mobilās lietotnes Vides SOS funkcionalitātes izvērtēšana un pilnveidošana
1-08/45/2020 Vides fakti
Piešķirt - 22 600.00 €
Rīgas līča vides stāvokļa novērtēšanas rekomendāciju izstrāde un ieviešana klimata izmaiņu apstākļos, izmantojot vienšūņa Mesodinium rubrum attīstības īpatnības
1-08/56/2020 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 39 040.00 €
Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums
1-08/54/2020 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 26 302.00 €
Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation programmas "Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) satura sūnās monitorings" ietvaros
1-08/32/2020 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 30 544.00 €
Pilotprojekts “Nolietoto riepu gumijas granulu pievienošana bitumena modificēšanā un asfaltbetona ražošanā un eksperimentālā ceļa posma ieklāšana”
1-08/46/2020 Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija
Piešķirt - 60 000.00 €
Pazīsti EKOmarķējumu!
1-08/58/2020 Ekodizaina kompetences centrs
Piešķirt - 27 329.00 €
Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai
1-08/30/2020 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Atlikt
Informatīvā kampaņa “Transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai normatīvajos aktos noteikto vides prasību ievērošana un izpilde”
1-08/47/2020 Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija
Noraidīt
Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana
1-08/34/2020 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 26 737.00 €
Vides valsts inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana iepakojuma kā dabas resursu nodokļa objekta aprēķinu un kontroles jomā
1-08/37/2020 Latvijas Iepakojuma asociācija
Noraidīt
Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā VVD reģionālo vides pārvalžu speciālistiem
1-08/39/2020 Daugavpils Universitāte
Noraidīt
Lietusūdeņu sateces baseina apsaimniekošanas plāna pilotprojekta izstrāde
1-08/59/2020 Rīgas Tehniskā universitāte
Noraidīt
Analītiskās metodoloģijas izstrāde ķīmiskā piesārņojuma identifikācijai apkārtējās vides objektos
1-08/42/2020 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Piešķirt - 27 250.00 €
Sabiedrības izglītošana un iesaiste pasākumu kopumā atkritumu daudzuma samazināšanai dabas objektos
1-08/60/2020 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Eiropas Savienības nozīmes saldūdens biotopu datu izmantošana un turpmāko apsaimniekošanas pasākumu plānošana. Starpinstitūciju sadarbības uzlabošana, labās prakses ieviešana
1-08/57/2020 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Vadlīnijas ūdenstilpju kvalitātes uzlabošanai
1-08/41/2020 Latvijas ezeri
Noraidīt
Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā
1-08/44/2020 Baltijas krasti
Noraidīt
Tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglītošana – nozīmīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu dabas aizsardzību
1-08/49/2020 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
3. Dažādi
Par Fonda darbības pārskatu
Par izmaiņām / papildinājumiem projektu finansēšanas līguma formā
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.