• Sākums >
  • Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums

Lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums

Reģ Nr. 1-08/54/2020

Projekta mērķis

Veikt divu Latvijas lagūnu teritoriju kompleksu izpēti (dabas liegumā “Randu pļavas” un Mērsraga lagūnu) to esošā ekoloģiskā stāvokļa raksturošanai. Šāds multidisciplinārs pētījums līdz šim Latvijā par lagūnām nav veikts un tas dos izejas datus turpmākajiem pētījumiem par lagūnu stāvokli klimata mainības un antropogēno faktoru ietekmē.

Projekta uzdevumi

1. Piemērot pētījumu metodes lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai; 2. Sezonāli ievākt un analizēt lagūnu ūdens paraugus fizikāli-ķīmisko rādītāju iegūšanai; 3. Ievākt un analizēt lagūnu sedimentu paraugus (smagie metāli, neorganiskā/organiskā grunts sastāva attiecības) esošā stāvokļa novērtēšanai; 4. Ievākt un analizēt ūdens bezmugurkaulnieku (makrozoobentosa) paraugus hidrobioloģisko parametru iegūšanai; 5. Ievākt un analizēt fitoplanktona paraugus lagūnu sugu sastāva raksturošanai; 6. Veikt makrofītu (ūdensaugu) sugu sastāva un sastopamības novērtējumu lagūnās, analizēt tā saistību ar ūdens sāļumu; 7. Apkopot datus par lagūnās sastopamajām invazīvajām un īpaši aizsargājamām sugām; 8. Aprobēt lagūnu – iesāļūdeņu ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodes.

Projekta rezultāti

1. Iegūti dati par ES nozīmes īpaši aizsargājama biotopa 1150* Lagūnas Mērsragā un dabas liegumā “Randu pļavas” vides kvalitāti raksturojošiem parametriem. 2. Iegūta pieredze un sagatavoti ieteikumi par Latvijā un ES īpaši aizsargājamā biotopa 1150* Lagūnas ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas iespējām izmantojot ķīmiskos un hidrobioloģiskos parametrus. 3. Sagatavota atskaite par esošo ekoloģisko stāvokli apsekotajās lagūnās. 4. Sagatavoti divi populārzinātniski informatīvi materiāli par lagūnu dabas vērtībām un ūdens kvalitāti, materiāli iesniegti publicēšanai reģionālos izdevumos (Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts laikraksts “Auseklis” un “Engures novada ziņas”), sagatavots ziņojums Latvijas Universitātes zinātniskajai konferencei.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 26 302.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 302.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 302.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.