• Sākums >
  • Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei

Monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošana un aprobācija trim ES aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei

Reģ Nr. 1-08/27/2020

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: Iegūt jaunus datus monitoringa un populācijas lieluma aprēķina metodikas pilnveidošanai par trīs ES nozīmes aizsargājamām bezmugurkaulnieku sugām - plato airvaboli, divjoslu airvaboli un medicīnas dēli. Ilgtermiņa mērķis: Nodrošināt precīzu un zinātniski pamatotu trīs aizsargājamo sugu, platās airvaboles, divjoslu airvaboles un medicīniskās dēles uzskaites un populācijas lieluma novērtēšanas metodikas izstrādi, rezultātā iegūstot realitātei atbilstošos datus ziņojumiem Eiropas Komisijai.

Projekta uzdevumi

1. Ņemot vērā projekta mērķsugu ekoloģiskās īpatnības, kā arī Latvijas un citu valstu speciālistu pieredzi konkrēto sugu uzskaitē, izvēlēties iespējami efektīvākās uzskaites metodes, kuras projekta ietvaros paredzētajos pētījumos aprobēt Latvijas apstākļos. 2. Atlasīt pētījumam piemērotās ūdenstilpes, kurās ir zināmas visu projektā iekļauto mērķsugu atradnes, vai kurās šo sugu sastopamība ir potenciāli iespējama. 3. Izvēlētajās ūdenstilpēs īstenot lauka pētījumus projekta mērķsugu dažādu uzskaites metožu (t.sk. DAP iepirkuma "Bezmugurkaulnieku monitoringa metodikas Natura 2000 teritorijās aktualizācija" ietvaros aktualizēto platās airvaboles un divjoslu airvaboles uzskaišu monitoringa metodiku) aprobācijai. 4. Izstrādāt populācijas lieluma aprēķināšanas metodiku projekta mērķsugām - platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei. 5. Ņemot vērā lauka pētījumu rezultātus, pilnveidot Bezmugurkaulnieku monitoringa metodikā Natura 2000 teritorijās (Vilks et al., 2013) izmantoto divjoslu airvaboles un platās airvaboles uzskaites metodiku, t.sk. nodrošinot līdz šim Latvijā izmantoto lamatu efektivitātes palielināšanos un letalitātes samazināšanos, kā arī izstrādāt jaunu metodiku medicīnas dēles īpatņu uzskaitei. 6. Organizēt starptautisku izglītojoši praktisko pieredzes apmaiņas semināru bezmugurkaulnieku ekspertiem, lai dalītos pieredzē ES nozīmes īpaši aizsargājamo sugu monitorēšanā, kā arī prezentētu pilnveidoto projekta mērķsugu monitoringa metodiku. 7. Sagatavot vismaz vienu zinātnisko publikāciju par projekta mērķsugu uzskaites metodēm un to efektivitāti.

Projekta rezultāti

1. Izvēlētas iespējami efektīvākās uzskaites metodes, kuras projekta ietvaros paredzētajos pētījumos aprobētas Latvijas apstākļos. 2. Atlasītas projekta mērķsugu izplatībai potenciāli piemērotas ūdenstilpes lauka pētījumu īstenošanai. 3. Izvēlētajās ūdenstilpēs īstenoti lauka pētījumi dažādu uzskaites metožu (t.sk. DAP iepirkuma "Bezmugurkaulnieku monitoringa metodikas Natura 2000 teritorijās aktualizācija" ietvaros aktualizētās platās airvaboles un divjoslu airvaboles uzskaišu monitoringa metodikas) aprobācijai projekta mērķsugām. 4. Izstrādāta populācijas lieluma aprēķināšanas metodika projekta mērķsugām - platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei. 5. Ņemot vērā lauka pētījumu rezultātus, pilnveidota Bezmugurkaulnieku monitoringa metodikā Natura 2000 teritorijās izmantotā divjoslu airvaboles un platās airvaboles uzskaites metodika, kā arī izstrādāta jauna metodika medicīnas dēles īpatņu uzskaitei. 6. Organizēts starptautisks izglītojoši praktisks pieredzes apmaiņas seminārs bezmugurkaulnieku ekspertiem, kā arī prezentēta pilnveidotā projekta mērķsugu monitoringa metodika. 7. Sagatavota vismaz viena zinātniskā publikācija par projekta mērķsugu uzskaites metodēm un to efektivitāti.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 37 318.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 318.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 318.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.