Fonda padomes sēdes Nr. 20 - 22.12.2020 rezultāti

1. Par aktivitāšu finansēšanu no apakšprogrammas “Nozares vides projekti"
LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana
Piešķirt - 63 560.00 €
Esošo piesārņojošo darbību iedalījuma un īpašo vides prasību izvērtējums un aktualizācija
Piešķirt - 60 000.00 €
Bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzības un kontroles stiprināšana uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas.
Piešķirt - 20 000.00 €
Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas izstrāde un zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodikas izstrāde kūdras ieguvei
Piešķirt - 24 079.00 €
Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā
1-08/201/2020 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 36 973.00 €
Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai
Piešķirt - 28 308.00 €
No pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšana un novērtēšana Latvijas pazemes ūdensobjektu līmenī
Piešķirt - 40 000.00 €
Pētījums par atkārtotu materiālu izmantošanu
Piešķirt - 30 250.00 €
Pētījums par nolietoto riepu apsaimniekošanos efektīvāko modeli Latvijā
Piešķirt - 9 680.00 €
Plūdu riska mazināšanas pasākumu prioritizēšanas metodikas izstrāde
Piešķirt - 6 000.00 €
Priekšlikumu sagatavošana ūdeņu pārvaldības regulējuma uzlabošanai
Piešķirt - 6 050.00 €
Prioritāro un bīstamo ķīmisko vielu skrīnings no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajos notekūdeņos, lai izstrādātu norādījumus/ vadlīnijas šādu uzņēmumu turpmākam prioritāro un bīstamo vielu monitoringam un kontrolei
Piešķirt - 40 000.00 €
Veikt Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāniem 2021.-2027.gadam
Piešķirt - 6 050.00 €
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas regulējuma uzlabošana
Piešķirt - 6 050.00 €
Vienotas metodikas un jaunu priekšlikumu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no noteiktu nozaru darbībām
Piešķirt - 50 000.00 €
2. Par Valsts vides dienesta pasākumu pieteikumiem 2021.gadam
Kompetenču laboratorija
1-08/195/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 82 600.00 €
Izglītojoša kampaņa "Esi zinošs!” vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai
1-08/196/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 47 980.00 €
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju un radioaktivitātes novērtējums no sadedzināšanas iekārtām
1-08/214/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 20 466.00 €
3. Par Dabas aizsardzības pārvaldes pasākumu pieteikumiem 2021.gadam
Zinātniskā pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai
1-08/199/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 31 365.00 €
Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija
1-08/200/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 120 000.00 €
Audiogidu izveide Līgatnes dabas takās
1-08/215/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 28 321.00 €
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas un sniegto pakalpojumu kvalitātes celšana
1-08/216/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 52 882.00 €
4. Par Latvijas Nacionālā dabas muzeja pasākuma pieteikumu 2021.gadam
Muzeja mobilās lietotnes un virtuālās tūres satura, reklāmmateriālu sagatavošana un pieejamības nodrošināšana
1-08/203/2020 Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Atlikt
5. Par Nacionāla Botāniska dārza pasākuma pieteikumu 2021.gadam
Attālinātās vides izglītības informācijas pieejamības pilnveidošana digitāli vizuālās komunikācijas laikmetā
1-08/204/2020 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 40 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.