• Sākums >
  • No pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšana un novērtēšana Latvijas pazemes ūdensobjektu līmenī

No pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšana un novērtēšana Latvijas pazemes ūdensobjektu līmenī

Reģ Nr. 1-08/205/2020

Projekta mērķis

Identificēt no pazemes ūdeņiem atkarīgās ekosistēmas (sauszemes un saldūdeņu) un novērtēt tās Latvijas pazemes ūdensobjektu līmenī Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EK, Pazemes ūdeņu direktīvas 2006/118/EK un Ūdens apsaimniekošanas likuma prasību izpildei. Izmantojot Igaunijas ekspertu pieredzi izstrādāt Latvijas apstākļiem piemērotu metodoloģiju no pazemes ūdeņiem atkarīgo sauszemes un saldūdeņu ekosistēmu identificēšanai un stāvokļa novērtēšanai, kā arī izmantot Latvijas dabas skaitīšanas (biotopu kartēšanas) projekta rezultātus un sagatavot pazemes ūdensobjektu novērtējumam un Upju baseinu apgabalu plānu izstrādei nepieciešamo informāciju. Otro upju baseinu apsaimniekošanas plānu novērtējumā Eiropas Komisija ir norādījusi, ka Latvijā nav identificētas un novērtetas no pazemes ūdeņiem atkarīgas sauszemes ekosistēmas.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL 9.panta kārtībai. 2. No pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšana un novērtēšana Latvijas pazemes ūdensobjektu līmenī: 2.1. Izstrādāt metodiku ar pazemes ūdeņiem saistīto saldūdens ekosistēmu (PŪSSE) identificēšanai un novērtēšanai; 2.2. Identificēt no pazemes ūdeņiem atkarīgās sauszemes ekosistēmas (PŪASE) Ventas, Lielupes un Daugavas upju baseinu apgabalos un veikt PŪASE stāvokļa novērtējumu. Identificēt ar pazemes ūdeņiem saistītās saldūdens ekosistēmas (PŪSSE) visā Latvijas teritorijā un veikt PŪSSE stāvokļa novērtēšanu visā Latvijas teritorijā; 2.3. Izstrādāt novērtēšanas metodiku Latvijas apstākļiem ar mērķi identificēt ekosistēmas, kuras iespējams negatīvi ietekmē saistītie pazemes ūdensobjekti un veikt PŪASE/ PŪSSE kvantitatīvo un kvalitatīvo ietekmju analīzi pazemes ūdensobjektu līmenī; 2.4. Sagatavot aprakstus upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu 2022. – 2027.gadam izstrādei.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. No pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšana un novērtēšana Latvijas pazemes ūdensobjektu līmenī: 2.1. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats, kura iekļauts metodiskais apraksts PŪSSE identificēšanai; 2.2. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats, kura iekļauts metodiskais un rezultātu apraksts un divi apveidfaili (*.shp) ar identificētajām PŪASE/ PŪSSE; 2.3. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats, kura iekļauts izstrādāto novērtēšanas pieeju un rezultātu apraksts; 2.4. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats, kura iekļauti apraksti upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 40 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 026.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.