• Sākums >
  • Vienotas metodikas un jaunu priekšlikumu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no noteiktu nozaru darbībām

Vienotas metodikas un jaunu priekšlikumu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no noteiktu nozaru darbībām

Reģ Nr. 1-08/213/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis: aktualizēt vadlīnijas sadedzināšanas iekārtu un emisiju limitu projektu izstrādes regulējuma īstenošanai. Paredzēts, ka 2020.gada beigās/ 2021.gada sākumā tiks apstiprināts jauns regulējums sadedzināšanas iekārtām, kā arī veiktas izmaiņas regulējumā par stacionāro emisijas limitu projektu izstrādi. Tā kā jaunais regulējums ievieš jaunas prasības un būtiski maina esošo aprēķinu un emisiju limitu projektu izstrādes pieeju, nepieciešamas vienotas vadlīnijas gan operatoriem, gan VVD, lai vienotā veidā īstenotu noteikumos noteiktās jaunās prasības. Noteikumi detalizēti neatrunā, kādā veidā notiks emisiju aprēķinu veikšana, kā arī kā notiks nepieciešamā dūmeņa augstuma noteikšana. Šādus tehniskas dabas jautājumus būtu jāietver īstenošanas vadlīnijās, lai nodrošinātu vienotu pieeju. "Gaisa piesārņojuma samazināšasnas rīcības plānā 2020.-2030.gadam" noteikts, ka VARAM 2021.gadā būtu jāveic izpēte par iespējām samazināt ostu radīto putekļu emisijas. Šādu priekšlikumu ierosināja sabiedrības pārstāvji, kas regulāri sūdzas par ostas darbības rezultātā radīto putekļu piesārņojumu. Ņemot vērā, ka šajā jomā nepastāv EK līmeņa regulējums, nepieciešams izpēte par citu valstu pieredzi un to kādi tehniskie risinājumi pastāv putekļu piesārņojuma samazināšanā, kā arī kādas ir to izmaksas un tehniskās iespējas tos ieviest Latvijas ostu uzņēmumos. Lai VARAM varētu saprast kādus pasākumus un vai vispār tos būtu iespējams veikt un cik reāla būtu to prakstiskā īstenošana, kā arī kādas izmaksas tas rada, nepieciešams veikt izpēti par iespējamajiem piesārņojuma samazināšanas pasākumiem.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL 9.panta kārtībai. 2. Vienotas metodikas un jaunu priekšlikumu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no noteiktu nozaru darbībām: 2.1. Aktualizēt vadlīnijas par sadedzināšanas iekārtām noteiktā regulējuma ieviešanu, tajās ietverot jaunā regulējuma prasības (tai skaitā, veikt atbilstošajos piemērojamajos standartos noteikto prasību izpēti); Aktualizēt izstrādātās vadlīnijas par emisiju limitu izstrādi un tajās ietverot jaunā regulējuma prasības; Nodrošināt sanāksmi ar ar iesaistītājam pusēm (VVD, LVĢMC un VARAM pārstājiem) un pārrunāt aktualizētajās vadlīnijās iekļautās prasības. 2.2. Veikt citu dalībvalstu pieredzes un literatūras izpēti par ostām piemērotajām prasībām, lai samazinātu tajās radīto putekļu emisijas; Veikt izpēti par jau šobrīd Latvijas ostās īstenotajiem pasākumiem putekļu emisiju samazināšanai; Izstrādāt priekšlikumus par iespējamajiem pasākumiem, ko varētu piemērot Latvijas ostām, kā arī veikt analīzi par šādu pasākumu īstenošanas izmaksām un īstenošanas iespējām Latvijas ostās; Organizēt sanāksmi, kura laikā izpildītājs noprezentē izstrādātos priekšlikumus ieinteresētām mērķgrupām (ostās strādājošo uzņēmumiem un VVD pārstāvjiem), apspriešanai.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Vienotas metodikas un jaunu priekšlikumu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no noteiktu nozaru darbībām: 2.1. Aktualizēti un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegti divi vadlīniju projekti (vadlīnijas par sadedzināšanas iekārtām noteiktā regulējuma ieviešanu un vadlīnijas par emisiju limitu izstrādi); 2.2. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats ar priekšlikumiem ostu radītā gaisa piesarņojuma samazināšanai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 50 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 69 620.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.