• Sākums >
  • Zinātniskā pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai

Zinātniskā pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai

Reģ Nr. 1-08/199/2020

Projekta mērķis

Pasākuma mērķis sagatavot zinātnisku pamatojumu, lai pārskatītu Likumu par Teiču dabas rezervātu un likumā noteikto rezervāta ārējo aizsargjoslas platumu. Zinātniskais pamatojums tiks balstīts uz hidroloģisko modelēšanu, ņemot vērā virszemes un pazemes ūdeņu plūsmas, lai nodrošinātu, ka aizsargjosla kalpo tās izveides mērķim - samazinātu ietekmi uz purva ekosistēmām.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma tehniskās specifikācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras īstenošana, līguma noslēgšana; 2. Hidroģeoloģiskā modeļa izstrāde Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas zinātniskai pamatošanai, t.sk. nodevuma pārbaude; 3. Aizsargjoslas telpisko datu precizēšana balstoties uz izstrādāto hidroģeoloģisko modeli, t.sk. ņemot vērā zemes vienību, meža nogabalu u.c. veida kartogrāfisko materiālu; 4. Projekta iegūto rezultātu sasaiste ar no ornitologu atzinuma izrietošajiem rezultātiem, ja nepieciešams – aizsagjoslas telpisko datu precizēšana; 5. Sagatavot zinātnisko pamatojumu Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 12.panta pirmo daļu un tā iesniegšana VARAM.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta iepirkuma dokumentācija (t.sk. tehniskā specifikācija), veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei; 2. Izstrādāts un DAP iesniegts hidroģeoloģiskais modelis Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai; 3. Sagatavots un iesniegts DAP ģeotelpisko datu .shp fails ar ieteicamajām Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas robežām - aizsargjoslas telpisko datu precizēšanai; 4. Sagatavota gala versija ģeotelpisko datu .shp failam ar ieteicamajām Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas robežām un nodrošināta tā iesniegšana VARAM; 5. Sagatavots zinātniskais pamatojums Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 12.panta pirmo daļu un nodrošināta tā iesniegšana VARAM.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 31 365.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 365.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 365.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.