• Sākums >
  • Priekšlikumu sagatavošana ūdeņu pārvaldības regulējuma uzlabošanai

Priekšlikumu sagatavošana ūdeņu pārvaldības regulējuma uzlabošanai

Reģ Nr. 1-08/209/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis: sagatavot priekšlikumus (gatavas redakcijas) grozījumiem Ūdens apsaimniekošanas likumā un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos, lai uzlabotu regulējumu par ūdeņu pārvaldības sistēmu (t.sk. par ūdeņu kvalitātes mērķiem un atbildībām par to sasniegšanu, ūdens resursu un upju baseinu plānu statusu). Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktiem dalībvalstīm ir jānodrošina labs ūdeņu (virszemes un pazemes) stāvoklis, bet tikai aptuveni 20% no Latvijas virszemes ūdensobjektiem tam atbilst. Lai sasniegtu labu ūdeņu stāvokli, ir jāiesaistās visām pusēm, kuru valdījumā vai īpašumā ir upes un ezeri, taču valstī tikai 0,34% no kopējā ūdensteču skaita ir publiskas upes. Pārējās upes ir saistītas ar privātiem īpašumiem. Patlaban normatīvajos aktos nav noteikti konkrēti upju valdītāju un īpašnieku pienākumi, prasības upju apsaimniekošanai un atbildība par to.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana vai tirgus izpēte un cenu aptaujas veikšana. 2. Priekšlikumu sagatavošana ūdeņu pārvaldības regulējuma uzlabošanai: 2.1. Tiesību aktu grozījumu projekta sagatavošana (Ūdens apsaimniekošanas likumā un, ja izvērtējot atzīts par nepieciešamu, uz tā pamata izdotajos tiesību aktos); 2.2. Organizēt sanāksmi, kura laikā izpildītājs noprezentē izstrādātos priekšlikumus ieinteresētām mērķgrupām (iesaistot vismaz 10 dalībniekus no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī no komercdarbības sektora) apspriešanai; 2.3. Izstrādāts tiesību aktu grozījumu projekta gala variants ņemot vērā sanaksmē izteiktos priekšlikumus un komentārus.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkums / tirgus izpētes dokumentācija un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma/ tirgus izpētes procedūra, izvēlēti potenciālie pretendenti un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei. 2. Priekšlikumu sagatavošana ūdeņu pārvaldības regulējuma uzlabošanai: 2.1. Izstrādāts, saskaņots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts grozījumu tiesību aktu ūdens apsaimniekošanas jomā (darba variants); 2.2. Organizēta sanāksme, kurā ieinteresēto institūciju un organizāciju pārstāvjiem (kopā vismaz 10 dalībnieki) sniegta informācija prezentācijas veidā par izstrādātiem prekšlikumiem; 2.3. Izstrādāts, saskaņots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts grozījumu tiesību aktos ūdens apsaimniekošanas jomā (gala variants).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 6 050.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 050.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 978.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.