• Sākums >
  • Bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzības un kontroles stiprināšana uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas.

Bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzības un kontroles stiprināšana uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas.

Reģ Nr. 1-08/197/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis: stiprināt importēto bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzību un kontroli uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas, veicinot sadarbību starp iesaistītajām institūcijām un sagatavojot vadlīnijas nepieciešamajām darbībām. ES ražotām ķīmiskām vielām, maisījumiem un izstrādājumiem ir jāatbilst ES tiesību aktu vides un drošuma prasībām, tomēr konstatēti gadījumi, ka tieši ES importētie produkti neatbilst prasībām. Latvijai kā dalībvalstij ar ES ārējo robežu ir īpaša uzmanība jāpievērš uz robežas tām precēm, kas var saturēt bīstamās vielas. Tajā pašā laikā Latvijā ķīmisko vielu pārvaldības jomā ir iesaistītas vairākas iestādes, kas uzrauga ķīmisko vielu izmantošanu noteiktās jomās. Projekta laikā iegūtā informācija sniegs pārskatu visiem iesaistītajiem par esošo situāciju un nepieciešamajiem risinājumiem (t.sk. izvērtējot citu valstu praksi), lai nepieļautu, ka ES tirgū tiek laistas tiesību aktu prasībām neatbilstošas bīstamās ķīmiskās vielas, bīstamie maisījumi un izstrādājumi, kas var radīt negatīvu ietekmi uz vidi.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL 9.panta kārtībai . 2. Bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzības un kontroles stiprināšana uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas: 2.1. Apkopot informāciju un izanalizēt esošo situāciju par importēto bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzību un kontroli Latvijā, ietverot arī kompetences, problēmjautājumus, sadarbības mehānismus un to veidus; 2.2. Izpētīt un izanalizēt citu Eiropas Savienības dalībvalstu praksi, kontrolējot uz valsts (muitas) robežas bīstamas ķīmiskās vielas, bīstamos maisījumus un izstrādājumus, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas; 2.3. Nodrošināt sadarbību (t.sk. konsultēšanu veikšana) ar iesaistītājam pusēm (Valsts vides dienestu, Veselības inspekciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centru Valsts ieņēmuma dienestu u.c.) par projekta (starp)rezultātiem, kā arī ņem vērā saņemtos komentārus un priekšlikumus un veikt attiecīgos labojumus sagatavotās dokumentācijas aktualizācijā; 2.4. Izanalizēt projekta laikā iegūto informāciju un apkopot labāko praksi Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs, t.sk. izvērtēt aspektus, kas potenciāli var radīt papildus administratīvo slogu komersantiem. Izstrādāt Vadlīnijas importēto bīstamo ķīmisko vielu, bīstamos maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas kontrolē uz valsts robežas. Saskaņot izstrādātas Vadlīnijas Valsts ieņēmuma dienesta amatpersonām ar citām iesaistītajām uzraudzības iestādēm (piemēram, Valsts vides dienestu).

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzības un kontroles stiprināšana uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas: 2.1. Sagatavots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pārskats par situāciju Latvijā importēto bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzībā un kontrolē; 2.2. Sagatavots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts informācijas apkopojums par citu ES dalībvalstu praksi, kontrolējot uz valsts (muitas) robežas bīstamas ķīmiskās vielas, bīstamos maisījumus un izstrādājumus; 2.3. Nodrošināta sadarbība (t.sk. organizētas vismāz trīs sanāksmes (klātienes vai tieššaites)), kuras laikā ir apspriesti un apkopoti iesaistīto pušu viedokļi par (starp)rezultātiem, kas ņemti vērā projekta laikā sagatavotās dokumentācijas aktualizācijā; 2.4. Izstrādātas, saskaņotas un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegtas Vadlīnijas importēto bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzībai un kontrolei uz valsts (muitas) robežas.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 699.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.