Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 02.03.2015 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Izmaiņas projektu konkursu grafikā
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizācija" II kārta
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa nolikuma koncepciju aktivitātē "Vietējās vides iniciatīvas"
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa nolikuma koncepciju aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai"
Pieņemt zināšanai
2. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" iesniegtie projektu iesniegumi
Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Lielupes grīvas pļavas"
1-08/50/2015 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 9 903.00 €
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”
1-08/49/2015 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 14 835.00 €
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Lubāna mitrājs”
1-08/28/2015 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem “Rušonu ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un dabas aizsardzības plāna aktualizēšana dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers”
1-08/70/2015 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 39 516.00 €
Dabas lieguma „Dūņezers” dabas aizsardzības plāna izstrāde
1-08/69/2015 Ūdensaina
Noraidīt
Kalnezera mēreni mitro pļavu daudzveidības saglabāšana un apsaimniekošana
1-08/30/2015 Guvums
Noraidīt
Abavas senlejas palieņu pļavas
1-08/29/2015 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 3 930.00 €
Pļavu biotopu atjaunošana Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos
1-08/9/2015 Teiču dabas fonds
Piešķirt - 22 195.00 €
Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape
1-08/74/2015 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 4 958.00 €
Ūdensputniem piemēroto ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezera salās
1-08/2/2015 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 3 567.00 €
Zivju resursu aizsardzība DP Pape
1-08/75/2015 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 4 798.00 €
Zivju ceļa izbūve Virgulicas upes ‘’Silenieku dzirnavu’’ dambja slūžās
1-08/72/2015 FARIO
Piešķirt - 3 485.00 €
Zivju migrācijas ceļu atjaunošana Pēterupes upē Saulkrastu novadā
1-08/18/2015 Vidzemes zvejnieku biedrība
Piešķirt - 12 530.00 €
Nārsta migrācija un barošanās vietu veidošana Meltnē 1 km garā posmā pētījuma formātā
1-08/67/2015 Zivju gani
Piešķirt - 10 763.00 €
Zivju resursu aizsardzība liegumu laikā Vidzemes piekrastē
1-08/20/2015 Vidzemes zvejnieku biedrība
Piešķirt - 5 815.00 €
“Krāčupītes straujteču posmu attīrīšanas pasākumi lašveidīgo zivju nārsta vietu atjaunošanai, un Krāčupītes krastu sakopšana ainaviski vērtīgo skatu punktu veidošanai Kuldīgas novadā”
1-08/82/2015 Dabas spēka aģentūra
Piešķirt - 9 758.00 €
Zivju resursu aizsardzība Engures ezerā un Rīgas jūras līcī ietekošajās upēs - Grīvā, Rojā un Pilsupē pavasara un rudens zivju nārsta periodos
1-08/3/2015 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 2 343.00 €
Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2015”
1-08/14/2015 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 27 252.00 €
Vizlas un Tirziņas upju straujteču atjaunošana
1-08/76/2015 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Piešķirt - 2 924.00 €
Meža susura Dryomys nitedula aizsardzības plāna izstrāde
1-08/7/2015 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 14 053.00 €
Sugas aizsardzības plāna izstrāde mežirbei (Bonasa bonasia)
1-08/62/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 25 947.00 €
3. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2015.gadā
1-08/538/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 271 115.50 €
Dabas koncertzāle 2015
1-08/169/2015 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 48 885.00 €
Datu ievākšana Eiropas ligzdojošo putnu atlantam 2015. gadā
1-08/1/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 23 003.00 €
„Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2015. gadā
1-08/171/2015 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 266.00 €
Lielā Talka (2015. gads 25. aprīlis)
1-08/6/2015 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.00 €
Smago metālu, nitrātu un POP saturs sūnās monitorings
1-08/170/2015 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 21 954.00 €
4. Izmaiņas projektu īstenošanā
Vietējo ornitoloģisko vērtību apzināšana Viesītes, Stopiņu un Salaspils novados
1-08/304/2014 Sub Coeli
Apstiprināt izmaiņas
Apsekojums - sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde
1-08/411/2014 Latvijas Biotehnoloģijas asociāciju struktūrvienība CLEANTEHCH LATVIA (Tīro tehnoloģiju klasteris)
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.