• Sākums >
  • Meža susura Dryomys nitedula aizsardzības plāna izstrāde

Meža susura Dryomys nitedula aizsardzības plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/7/2015

Projekta mērķis

Meža susura aizsardzības stāvokļa uzlabošana un nodrošināšana ilgtermiņā.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt divus informatīvus seminārus (ievadseminārs, uzsākot SAP izstrādi un noslēguma seminārs pabeidzot SAP) dabas ekspertiem, vides organizāciju un valsts institūciju pārstāvjiem. 2. Sugas aizsardzības plāna izstrāde atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (19.03.2007.Vides ministrijas rīkojums Nr.142). 3. Precizēt sugas izplatību dabas parkā „Silene”, izliekot papildus 100 būrus un veicot to kontroles. 4. Iegūt datus par sugas populācijas stāvokli, izmantojot DNS analīzes. 5. Izstrādāt rekomendācijas dabas parka „Silene” mežu apsaimniekošanai meža susura dzīvotņu aizsardzībai. 6. Sagatavot datu kopu Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmai "OZOLS" par sugas atradnēm. 7. Izvērtēt mikroliegumu nepieciešamību un, ja nepieciešams, ierosināt tos. 8. Izstrādāt migrācijas koridoru tīklu starp sugas dzīvotnēm. 9. Sagatavot priekšlikumus susuru monitoringa metodikas izstrādei. 10. Organizēt apspriedes ar ekspertiem, vides organizāciju un valsts institūciju pārstāvjiem sugas aizsardzības plāna izstrādes laikā. 11. Iesniegt sugas aizsardzības plānu Dabas aizsardzības pārvaldei.

Projekta rezultāti

1. Organizēti divi semināri un trīs apspriedes par sugas aizsardzības plānu, tā izstrādes gaitu un rezultātiem, informējot vismaz 20 pārstāvjus no vides organizācijām, valsts institūcijām un eksperti. 2. Iegūti dati par meža susura izplatību un to ietekmējošiem faktoriem dabas parkā “Silene” un sugas populācijas stāvokli. 3. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS" iekļautas zināmās meža susura konstatēšanas vietas (vismaz 20) un tās raksturojošā informācija. 4. Vajadzības gadījumā ierosināti vismaz 3 mikroliegumi. 5. Izstrādāts migrācijas koridoru tīkls, kas nodrošina dzīvnieku migrāciju starp dzīvotnēm. 6. Iegūti reprezentatīvi dati par meža susuri nākamajam ziņojumam Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. 7. Sagatavoti priekšlikumi susuru monitoringa metodikas izstrādei. 8. Izstrādātas rekomendācijas dabas parka „Silene” mežu apsaimniekošanai meža susura dzīvotņu aizsardzībai, kuras turpmāk izmantojamas, izstrādājot zonējumu un individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus dabas parkam “Silene”. 9. Izstrādāts meža susura aizsardzības plāns atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām un nodots Dabas aizsardzības pārvaldei.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2015
Īstenotājs Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Daugavpils, Vienības iela 13, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 15 153.94 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 053.94 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 053.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.