• Sākums >
  • “Krāčupītes straujteču posmu attīrīšanas pasākumi lašveidīgo zivju nārsta vietu atjaunošanai, un Krāčupītes krastu sakopšana ainaviski vērtīgo skatu punktu veidošanai Kuldīgas novadā”

“Krāčupītes straujteču posmu attīrīšanas pasākumi lašveidīgo zivju nārsta vietu atjaunošanai, un Krāčupītes krastu sakopšana ainaviski vērtīgo skatu punktu veidošanai Kuldīgas novadā”

Reģ Nr. 1-08/82/2015

Projekta mērķis

Projekts īstenošanas vieta – Kuldīgas pilsēta un Padures pagasts, Kuldīgas novads. Saglabāt un atjaunot Krāčupītes straujteču nozīmīgākos posmus, atbrīvojot tos no bebru dambjiem un koku kritalām, kas daudzu gadu laikā nosprostojušas upes tecējumu vairākos posmos, rezultātā nordošinot Krāčupītē dabīgās lašveidīgo zivju nārstu vietu atjaunošanu, ekosistēmu, dabiskās struktūras, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidību ĪADT “Ventas ieleja”. Sakopt un iztīrīt Krāčupītes stāvkrastus, vienlaicīgi veidojot ainaviski vērtīgus un nozīmīgus skatu punktus. Šāds pasākums Kuldīgā tiks veikts pirmo reizi

Projekta uzdevumi

1. Apsekot Krāčupītes straujteču posmus, izvērtēt situāciju un izstrādāt bebru applūdināto nozīmīgāko straujteču posmu atjaunošanas sistēmu. 2. Veikt metodisku un secīgu Krāčupes attīrīšanu no bebru aizsprostiem, kritalām un bīstamiem kokiem, atjaunojot sākotnējo upes plūdumu straujteču posmos. 3. Sakopt Krāčupītes krastus, atbrīvojot tos no kritalām, krūmu apauguma un bīstamiem kokiem , cik daudz tas nav pretrunā ar ĪADT ‘Ventas ieleja” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem 4. Sagatavot nākošiem gadiem rīcības plānu turpmākam darbam pie Ventas upes sateces baseinā pārējo upju straujteču posmu atjaunošanas un lašveidīgo zivju nārsta vietu uzlabošanas.

Projekta rezultāti

1.Atbilstoši Bioloģiskās daudzveidības nacionālajā programmā noteiktajiem uzdevumiem upju un ezeru aizsardzībā, projekta realizācijas laikā tiks saglabāti un atjaunoti Krāčupītes straujteču nozīmīgākie posmi, kas nodrošinās netraucētu zivju nokļūšanu nārsta vietās. Līdz ar to Krāčupītē ilgtermiņā atjaunosies dabīgais zivju nārsts, samazināsies malu zvejniecības iespējas, pieaugs bioloģiskā daudzveidība. 2. Projekta ilgtspējība tiek nodrošināta: Ķrāčupītes bebru applūdināto nozīmīgāko straujteču posmu atjaunošana lašveidīgo zivju nārsta vietu uzlabošanai vidējā termiņā. 3. Pēc projekta noslēguma varēs veikt monitoringu Krāčupē un uzskaitīt lašveidīgo berzes vietas upē. Varēs vērot lašveidīgo zivju nārstu. 4. Attīrot upes krastus no krūmiem un kritalām tiks panākta vērtīgu ainavisku skatu punktu atvēršana, tādējādi tiks atklāta ĪADT “Ventas ielejas” bioloģiskās daudzveidības bagātība, kas uz doto brīdi ir pilnībā nebaudāma un neredzama. Blakus atrodas Veckuldīgas pilskalna teritorija, kuru Kuldīgas novada pašvaldība paredzējusi sakārtot.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2011
Īstenotājs Dabas spēka aģentūra
Kuldīga, Ērgļu iela 9, LV-3310
Projekta kopējās izmaksas 14 000.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 900.35 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 758.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.