• Sākums >
  • Pļavu biotopu atjaunošana Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos

Pļavu biotopu atjaunošana Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos

Reģ Nr. 1-08/9/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir saglabāt pļavas, to bioloģisko daudzveidību un tradicionālo ainavu, veicot dabas aizsardzības plānos paredzēto pļavu biotopu apsaimniekošanu Teiču dabas rezervātā un Krustkalnu dabas rezervātā.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros plānota dabisko zālāju atjaunošana un uzturēšana Teiču dabas rezervātā un Krustkalnu dabas rezervātā 31,5 ha kopplatībā, kā arī neatliekami zālāju apsaimniekošanai būtiska pievadceļa 2,1 km garumā uzturēšanas darbi. Apsaimniekošanas darbus paredzēts veikt atbilstoši „Krustkalnu dabas rezervāta pļavu biotopu aizsardzības plānam” (Namatēva, Vāveriņš, Kreile 2004) un „Teiču dabas rezervāta pļavu biotopu aizsardzības plānam” (Namatēva, Vāveriņš, Kreile 2004), kā arī pļavu pašreizējā stāvokļa novērtējumam. Kā konsultante paredzētajos biotopu atjaunošanas darbos tiks pieaicināta pļavu biotopu un vaskulāro augu eksperte Anita Namatēva, kura precizēs veicamo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un atjaunošanas pasākumu apjomu un veidus, izvērtēs turpmākās apsaimniekošanas iespējas, kā arī sagatavos priekšlikumus Teiču un Krustkalnu pļavu biotopu aizsardzības plānu precizēšanai. Apsaimniekošanas darbi plānoti uz valstij piederošas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošas zemes, kura nodota Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā. Projektā paredzētas šādas galvenās aktivitātes: • Zāles un atvašu pirmreizējā pļaušana (smalcināšana) ar traktortehniku 7,36 ha platībā, pirms tam veicot atsevišķās vietās atstāto celmu pārzāģēšanu vai frēzēšanu, kā arī dziļu mežacūku rakumu un ciņu nolīdzināšanu; • Pļavu rekultivācija, veicot koku un krūmu celmu, atvašu, ciršanas atlikumu un ciņu frēzēšanu 5,0 ha platībā; • Piebrauktuvju izveide 2 pļavām; • Atvašu pļaušana ar rokām 19,14 ha platībā; • Rotējošo nažu pļaujmašīnas iegāde. Pļaujmašīnu paredzēts izmantot bioloģiski vērtīgos zālāju apsaimniekošanai ĪADT projekta īstenošanas laikā un turpmākajā laika periodā; • Zālāju apsaimniekošanai būtiska pievadceļa 2,1 km garumā periodiskās uzturēšanas darbi – seguma materiāla līdz 50 m3 apjomā pievešana, klātnes līdzināšana, ceļmalu atbrīvošana no apauguma.

Projekta rezultāti

Projekta realizācija veicinās Eiropas Padomes direktīvā 92/43/EEC „Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību” iekļauto biotopu saglabāšanu. Tiks palielinātas un atjaunotas 2 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabisko zālāju platības, veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un palielināšanu pļavās 31,5 ha platībā. Tiks nodrošināta piekļuve Teiču dabas rezervāta „Ozolsalā” esošajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem 28 ha platībā. Realizējot šo projektu tiks veikta: • Zāles un atvašu pirmreizējā pļaušana (smalcināšana) ar traktortehniku 7,36 ha platībā; • Pļavu rekultivācija, veicot koku un krūmu celmu, atvašu, ciršanas atlikumu un ciņu frēzēšanu 5,0 ha platībā; • Piebrauktuvju izveide 2 pļavām; • Atvašu pļaušana ar rokām 19,14 ha platībā; • Rotējošo nažu pļaujmašīnas iegāde; • „Ozolsalas” ceļa 2,1 km garumā periodiskā uzturēšana.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.07.2015
Īstenotājs Teiču dabas fonds
Ļaudona, Aiviekstes 3, LV-4862
Projekta kopējās izmaksas 26 275.15 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 195.15 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 195.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.