• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Lielupes grīvas pļavas"

Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Lielupes grīvas pļavas"

Reģ Nr. 1-08/50/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir aktualizēt 2004. gadā izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Lielupes grīvas pļavas”, novērtējot plāna darbības laikā īstenoto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti, aktualizējot lieguma dabas vērtību kartējumu, aizsargājamo sugu un biotopu novērtējumu un pārskatot pasākumus to aizsardzības stāvokļa un izziņas vērtības uzlabošanai.

Projekta uzdevumi

Veikt dabas lieguma „Lielupes grīvas pļavas” dabas aizsardzības plāna atjaunošanu, ievērojot 09.10.2007. MK not. Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” noteikto dabas aizsardzības plānu atjaunošanas kārtību. Plāna atjaunošanas ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes: a. izvērtēts 2004. gadā izstrādātais lieguma dabas aizsardzības plāns un tā ieviešanas rezultāti; b. apkopota informācija par plāna darbības laikā teritorijā veiktajiem pētījumiem un analizēti šo pētījumu rezultāti; c. aktualizēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu, īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu un putniem nozīmīgo vietu kartējums un to aizsardzības stāvokļa novērtējums; d. veikta lieguma bezmugurkaulnieku faunas izpēte un noteikta lieguma teritorijā ietverto atteku loma Lielupes zivju resursu saglabāšanā; e. izvērtēti teritorijas izpētes rezultāti un plānota turpmākā teritorijas attīstība; f. izstrādātas normatīvajos aktos noteiktās plāna nodaļas un sagatavotas plāna izstrādei un noformēšanai nepieciešamās kartes; g. nodrošināta sabiedrības līdzdalība, organizējot plāna uzsākšanas sanāksmi, sasaucot apsaimniekošanas plānošanas un plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksmes, plāna izstrādes gaitas, teritorijas izmantošanas, apsaimniekošanas pasākumu un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta saskaņošanai, un organizējot plāna sabiedrisko apspriešanu; h. organizēta normatīvajos aktos definētā plāna saskaņošanas procedūra; i. sagatavoti priekšlikumi plāna integrēšanai pašvaldības plānošanas dokumentos; j. aktualizēta Natura 2000 vietu standart datu formā iekļautā informācija par liegumā sastopamajiem ES nozīmes sugām un biotopiem un sagatavots katra izmainītā parametra pamatojums; k. sagatavota Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētās dabas datu bāzes OZOLS papildināšanas vajadzībām pielāgota ģeodatubāze ar aktualizēto informāciju par dabas lieguma dabas vērtību telpisko novietojumu un to aizsardzības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem. Plāna izstrādes process būs atklāts. Tā izstrādē tiks iesaistīti zemes īpašnieki un apsaimniekotāji, kā arī nevalstisko organizāciju, pašvaldības un atbildīgo institūciju pārstāvji. Lai sekmētu sabiedrības līdzdalību, informācija par plāna izstrādes uzsākšanu un plāna uzsākšanas informatīvo sanāksmi tiks publicēta ne tikai normatīvajos aktos noteiktajos laikrakstos, bet arī Jūrmalas pilsētas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Dabas fonda mājas lapās un sociālajos tīklos. Papildus visiem zemju īpašniekiem un atbildīgajām iestādēm tiks izsūtītas personīgi adresētas ielūgumu vēstules. Ja minētās aktivitātes izrādīsies nepietiekamas, tiks meklēti papildus risinājumi, lai nodrošinātu ieinteresēto pušu iesaisti jau plānošanas procesa sākumā. Aizsargājamo biotopu un sugu inventarizācijā, apsaimniekošanas pasākumu un aizsardzības prasību izvērtēšanā un aktualizēšanā tiks iesaistīti kvalificēti, sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēti eksperti. Apsaimniekošanas pasākumu plānošana notiks, ņemot vērā teritorijā sastopamās vērtības, ekspertu rekomendācijas un zemju īpašnieku, apsaimniekotāju un pašvaldības teritorijas attīstības un izmantošanas intereses, ja vien tās nebūs pretrunā ar dabas lieguma dabas vērtību aizsardzības vajadzībām.

Projekta rezultāti

• Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegts normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāts un atbilstoši noformēts plānu izstrādes noteikumos noteiktais dabas aizsardzības plānu skaits. • Aktualizēta informācija par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sastopamību, to aizsardzības vajadzībām un nepieciešamo apsaimniekošanu. Aktualizētā informācija apkopota Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētās publiski pieejamās dabas datu bāzes OZOLS papildināšanas vajadzībām pielāgotā ģeodatubāzē un iesniegta pārvaldē datu bāzes papildināšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.06.2016
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 15 080.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 574.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.