• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”

Reģ Nr. 1-08/49/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt dabas aizsardzības plānu īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai – dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”, lai nodrošinātu teritorijas dendroloģisko un citu dabas vērtību aizsardzību un sekmētu teritorijas izmantošanu vides izglītībai un atpūtai.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt Lēdurgas dendroloģisko stādījumu dabas aizsardzības plānu, ievērojot 09.10.2007. MK noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” noteikto dabas aizsardzības plānu izstrādes kārtību. Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros tiks: 1) nodrošināta zemes īpašnieku un pārējo ieinteresēto pušu informēšana un iesaistīšana, zemes īpašniekus individuāli informējot par plāna izstrādes uzsākšanu, plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem un plāna sabiedrisko apspriešanu, kā arī organizējot plāna informatīvo sanāksmi, uzraudzības grupas, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes un regulāri sadarbojoties ar pašvaldību; 2) apkopoti ekspertu atzinumi un cita par teritoriju pieejamā informācija, 3) veikta aizsargājamo biotopu un augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugu inventarizācija teritorijā ietilpstošajos privātajos īpašumos, precizēta informācija par aizsargājamo sugu sastopamību teritorijā ietilpstošajā pašvaldības īpašumā, kā arī veikta abinieku, rāpuļu un zīdītāju sugu inventarizācija visā aizsargājamās teritorijas platībā; 4) veikta teritorijas koku veselības stāvokļa izpēte un pabeigta dendroloģiskā izpēte, lai nodrošinātu dendroloģisko vērtību saglabāšanu un atbilstoši plānotu stādījumu kopšanu un infrastruktūras attīstību. Tiks saņemti dendrologa un arborista atzinumi ar ieteikumiem stādījumu kopšanai un tūrisma infrastruktūras attīstīšanai. 5) izvērtēti teritorijas izpētes rezultāti un teritorijas attīstības ieceres, un plānoti pasākumi teritorijas turpmākajai apsaimniekošanai, 6) sagatavots, saskaņots ar pašvaldību un Dabas aizsardzības pārvaldi un apstiprināts dabas aizsardzības plāns, un nepieciešamais kopiju skaits iesniegts dabas aizsardzības pārvaldē. 2. Sagatavot ģeodatubāzi ar telpiskajiem datiem par teritorijā sastopamajiem aizsargājamajiem biotopiem un sugām un apsaimniekošanas pasākumiem Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētās dabas datu pārvaldības sistēmas papildināšanai. 3. Sagatavot priekšlikumus Lēdurgas dendroloģisko stādījumu dabas aizsardzības plāna integrēšanai Krimuldas novada teritorijas plānojumā un attīstības programmā.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģisko stādījumi” dabas aizsardzības plāns atbilstoši 2009. gada 9. oktobra MK noteikumiem Nr. 686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. 2. Iegūta informācija par aizsargājamo sugu un biotopu sastopamību dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģisko stādījumi” teritorijā, tā iekļauta ģeodatubāzē un iesniegta Dabas aizsardzības pārvaldē. 3. Sagatavoti un iesniegti pašvaldībai priekšlikumi dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģisko stādījumi” dabas aizsardzības plāna integrēšanai Krimuldas novada teritorijas plānojumā un attīstības programmā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.06.2016
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 22 280.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 279.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 835.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.