• Sākums >
  • Nārsta migrācija un barošanās vietu veidošana Meltnē 1 km garā posmā pētījuma formātā

Nārsta migrācija un barošanās vietu veidošana Meltnē 1 km garā posmā pētījuma formātā

Reģ Nr. 1-08/67/2015

Projekta mērķis

Meltnes upes migrācijas ceļa atjaunošana 1 kilometra garumā ar hidrobioloģisko un ihtioloģisko pētījuma veikšanu par Latvijas mazajām straujtecēm un atjaunošanas darbu ietekmi uz upes kvalitāti. Migrācijas ceļa izpēti pēc paredzētajām manipulācijām - veikt manipulāciju neskartās vietās un novērtēt alatas introdukcijas efektivitāti, pētot tās populācijas vecuma struktūru.

Projekta uzdevumi

Meltnes upes zivju migrācijas ceļa atjaunošana 1 km garumā, kas ietver: - koku izciršanu, veikt baltalkšņu izzāģēšanu upes krastos, samazinot to augāja blīvumu; - Meltnes upes gultnes attīrīšanu no kokiem, aizaugušajām zālēm; - Upes pieguļošās teritorijas malu izpļaušana, lai palielinātu kukaiņu piekļuvi ūdenim; - Straumes veidošana (straume,slēptuve, atstraume) 2. 2 poligonu ierīkošana: - Poligons Meltnes upē; - Poligons Ogres upē. 3. Tipiskas meža upes zivju migrācijas ceļu un barošanās vietu atjaunošanas metodiskā materiāla izstrāde ar vadlīnijām un norādījumiem 4. Projekta dokumentēšana, lai parādītu un atspoguļotu Melnes upes uzkošanas darbus sabiedrībai; 5. Pētījuma veikšana: - Pētāmo upju posmu raksturošana (hidromorfoloģiskie parametri, straumes ātruma mērījumi, grunts substrāta sastāva, piekrastes joslas, noēnojuma u.c. parametru raksturojums) pirms un pēc apsaimniekošanas pasākumu veikšanas; - Bentisko bezmugurkaulnieku (makrozoobentosa) taksonomiskā sastāva un īpatņu blīvuma izpēte Meltnes upes un Ogres upes posmos paraugu ievākšanas vietās pēc dažādu apsaimniekošanas pasākumu veikšanas upju produktivitātes raksturošanai; vides faktoru ietekmes novērtēšana uz bentisko bezmugurkaulnieku sabiedrībām. - Bentisko bezmugurkaulnieku drifta izpēte Meltnes upes un Ogres upes posmos ar dažādu grunts substrātu sastāvu un atšķirīgiem piekrastes veģetācijas tipiem, raksturojot lašveidīgo zivju mazuļu barības bāzi. - Ihtioloģiskā pētījuma veikšana saistībā ar zivju krājumu novērtēšanu: zinātniskās zivju uzskaites un bioloģiskā materiāla ievākšana. atskaite par pētījumu Meltnes upē; - Novērtēta ūdens kvalitāte Meltnes upē, 6. 3 sižetu veidošana un atspoguļošana: - 1 sižets raidījumā „Vides Fakti” - 2 sižeti raidījumā „Makšķerē ar Olti” par projekta īstenošanu; 7. Pētījums par atjaunošanas darbu ietekmi uz upes kvalitāti: - Veikts ihtioloģiskais pētījums; - Bentosa pētījums (hidrobioloģiskais pētījums); - Drifta pētījums (hidrobioloģiskais pētījums); 8. Projekta Fotoreportāža par upes atjaunošanu atspoguļota www.nomad.lv un facebook; 9. Atspoguļojums laikrakstā „Ērgļu ziņas” 10. Sagatavotas un izsūtītas 2 preses relīzes par projekta īstenošanu un projekta pētījuma rezultātiem.

Projekta rezultāti

1. Labās prakses projekts, kas plaši un publiski parādīts sabiedrībai, veicinās labās pieredzes izplatīšanu sabiedrībā un nozīmīgu zināšanu gūšanu turpmāko projektu īstenošanā; 2. Meltnes upes zivju migrācijas ceļa un barošanās vietu atjaunošana1 km garumā, būs ieguldījums zivju nārstu vietu uzlabošanā, ņemot vērā Ogres upē ielaisto 12000 atalu mazuļi. Barošanās vietu uzlabošana palielinās zivju apjomu Meltnes upē; 3. 2 poligonu ierīkošana – viens Meltnes upē, otrs Ogres upē ir nepieciešami pētījumu veikšanai, kas būs par pamatu uz zināšanām balstītu ieteikumu un metodiskā materiāla izstrādi; 4. Metodiskais materiāls ar vadlīnijām un ieteikumiem tipisku meža upju migrācija ceļu un barošanās 4 vietu atjaunošanai – liels ieguldījums turpmāko projektu pareizā īstenošanā un zivju nārsta un barošanās vietu atjaunošanā. 5. 3 sižeti raidījumā 1gb.- „Vides Fakti”, 2 „Makšķerē ar Olti” par projekta īstenošanu, nodrošinās projektā sasniegto rezultātu tālāku izplatīšanu un sabiedrības informēšanu, kas nozīmē, kad informācija par projektu tiks izplatīta plašai auditorijai un viņa būs informēta par iespējamo rezultātu izmantošanu. 6. Pētījumi: ihteoloģiskais pētījums; Bentosa pētījums; Drifta pētījums, šie pētījumi būs pirmā datu bāzes izveide, sākuma posms, lai turpinātu veikt pētniecības darbus par zivju nārstu un barošanās atjaunošanas darbiem, lai izveidotu maksimāli objektīvu metodisko materiālu, ieteikumus un vadlīnijas, kuras turpmāk izmantot. 7. Fotoreportāža par upes atjaunošanu atspoguļota www.nomad.lv ir nozīmīga darbu piefiksēšanai un publiskai vizuāla materiāla parādīšanai – kā pareizi veicami darbi. 8. Atspoguļojums laikrakstā „Ērgļu ziņas” iznformēs vietējo novada sabiedrību par projektu un veicinās vietējo iedzīvotāju interesei 9. Nodot materiāli un informācija MOSP semināru organizēšanai un informācijas izvietošanu viņu lapā www.mosp.lv, ļoti būtiska informācijas izplatīšana ūdeņu apsaimniekotājiem un personām, kas tieši ieinteresētas zivju resursu palielināšanā. 10. Sagatavotas un izsūtītas 2 preses relīzes par projekta īstenošanu un projekta pētījuma rezultātiem. – Tiks informēta plašāka auditorija par projektu, rezultātiem – tiks veicināta kopējā sabiedrības izpratne. Turpmāka pētījuma izpētei ir nepieciešams finansējums turpmāko 3 gadu periodā, kam tiks sniegti projektu pieteikumi gan LVAFA administrētajās programmās, gan arī citās, lai kvalitatīvi varētu veikt projekta īstenošanu un pētījumu izstrādi.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.01.2016
Īstenotājs Zivju gani
Ērgļi, Jumurdas iela 7-17, LV-4840
Projekta kopējās izmaksas 15 423.65 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 125.70 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 763.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.