Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 07.04.2020 rezultāti

1. Vispārīgi jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
2. Par aktivitāšu finansēšanu no apakšprogrammas “Nozares vides projekti”
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas atbalstāmo pasākumu pieteikumi
HELCOM vadlīniju ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās projekta izstrāde bezmugurkaulnieku sugām – platajai airvabolei, divjoslu airvabolei un medicīnas dēlei
1-08/6/2020 VARAM
Piešķirt - 2 716.00 €
Dalītās vākšanas konteineru uzstādīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas biroja ēkās
1-08/7/2020 VARAM
Piešķirt - 11 550.00 €
Atkritumu valsts plāna 2021.-2028.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums
1-08/10/2020 VARAM
Piešķirt - 12 000.00 €
Teritoriju iedalījuma zonās/kategorijās, atkarībā no augsnes piesārņojuma pakāpes, izstrāde un Latvijas augsnes un grunts kvalitātes normatīvu pārskatīšana.
1-08/11/2020 VARAM
Piešķirt - 31 780.00 €
Beigu statusa kritēriju izstrādāšana atstrādātām eļļām un naftu saturošiem kuģu atkritumiem
1-08/14/2020 VARAM
Piešķirt - 20 000.00 €
Bīstamo vielu vides kvalitātes normatīvu, pazemes ūdeņu kvalitātes normatīvu un prasību pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotās vietās aktualizācija
1-08/15/2020 VARAM
Piešķirt - 12 000.00 €
Gaisa kvalitātes uzlabošana - Sabiedrības informēšana par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, lai mazinātu kurināmo dedzināšanas ietekmi uz vidi un cilvēka veselību
1-08/17/2020 VARAM
Piešķirt - 35 000.00 €
Starptautiskās konvencijas par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību ieviešanai nepieciešamā kuģu balasta ūdens un nosēdumu ietekmes monitoringa nodrošināšana.
1-08/18/2020 VARAM
Piešķirt - 37 000.00 €
Nacionālā ieviešanas plāna "Stokholmas konvencijas par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem īstenošanu" izstrāde un nepieciešamo datu aktualizācija par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem un citām augsta riska ķīmiskām vielām
1-08/20/2020 VARAM
Piešķirt - 49 999.00 €
Vadlīniju izstrāde Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanai un reģistrācijai
1-08/21/2020 VARAM
Piešķirt - 18 000.00 €
Pētījums par konkrētu plastmasas izstrādājumu ierobežojumu un aizliegumu
1-08/23/2020 VARAM
Piešķirt - 20 000.00 €
Priekšlikumu sagatavošana Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādei
1-08/24/2020 VARAM
Piešķirt - 52 730.00 €
Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu 2020.-2030. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizācija
1-08/25/2020 VARAM
Piešķirt - 2 420.00 €
Notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes investīciju plāna 2021. - 2027. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
1-08/26/2020 VARAM
Piešķirt - 6 050.00 €
Mūsdienīgu risinājumu ieviešana efektīvai VVD cilvēkresursu plānošanai un attīstībai
1-08/22/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 33 774.00 €
Latvijas kā uzticama starptautiskā partnera lomas stiprināšana, ieviešot harmonizētas vides prasības Eiropā
1-08/19/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 194.00 €
Ieguldījums VVD cilvēkkapitāla attīstībā - jaunas zināšanas un prasmes efektīvai vides aizsardzības kontrolei
1-08/9/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 85 511.00 €
Dalība starptautiskās sadarbības pasākumos labākai vides pārvaldībai
1-08/13/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 160.00 €
Valsts vides dienesta atbalstāmo pasākumu pieteikumi
Dabas aizsardzības pārvaldes atbalstāmo pasākumu pieteikumi
Priekšnoteikumu nodrošināšana biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - meža inventarizācija
1-08/8/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 100 000.00 €
Sagatavošanās pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana
1-08/16/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 100 000.00 €
Daudzfunkcionālas nodarbību telpas un papildus mācību materiālu izveidošana vides izglītības nodarbībam Dabas muzejā
1-08/12/2020 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 32 000.00 €
Latvijas Dabas muzeja atbalstāmo pasākumu pieteikumi
3. Iesniegtie nacionālās nozīmes projekti
Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana
1-08/2/2020 Latvijas Pašvaldību savienība
Piešķirt - 199 988.00 €
Nemēslo mežā
1-08/4/2020 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 300.00 €
Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība
1-08/5/2020 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 16 000.00 €
4. Izmaiņas projektu īstenošanā
5. Dažādi (informācija par iesniegtajām koncepcijām)
Par projektu konkursa gaitu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.