• Sākums >
  • Atkritumu valsts plāna 2021.-2028.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums

Atkritumu valsts plāna 2021.-2028.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums

Reģ Nr. 1-08/10/2020

Projekta mērķis

Veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk - SIVN) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021.-2028.gadam (turpmāk - Plāns) atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" (turpmāk - MK noteikumi Nr.157).

Projekta uzdevumi

2020. gadā ir nepieciešams izstrādāt Plānu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.157 2.punktu Plāns atbilst tādam plānošanas dokumenta veidam, kuram ir nepieciešams SIVN. Plāna izstrādes ietvaros veicams Sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). Veicamās aktivitātes:1) Uzsākot SIVN izstrādi, iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – VPVB) paziņojumu par Plāna izstrādes uzsākšanu. 2) Konsultēties ar MK noteikumu Nr.157 5.punktā norādītajām institūcijām par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. 3) iesniegt VPVB konsultāciju rezultātus un iesniegumu atbilstoši MK noteikumu Nr.157 6.punktam; 4) sagatavot vides pārskatu atbilstoši MK noteikumu Nr.157 7.1 un 8.punktam; 5) konsultēties ar VPVB par sabiedriskās apspriešanas veidiem atbilstoši MK noteikumu Nr.157 9.punktam 6) Sagatavot un iesniegt VARAM publicēšana VARAM mājas lapā un oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” paziņojumu atbilstoši MK noteikumu Nr.157 10. un 11.punktam par sabiedrības iespējām iepazīties ar vides pārskata un plānošanas dokumenta projektu, kā arī elektroniskā veidā nodod minēto paziņojumu birojam ievietošanai VPVB tīmekļvietnē, nodrošinot arī saiti uz izstrādātāja tīmekļvietni, kurā vides pārskats ir pieejams. Ievietot savā tīmekļvietnē vides pārskata projekta kopsavilkumu un Plāna projektu. Paziņojumā ietvert MK noteikumu Nr.157 12.punktā minēto informāciju. 7) Nosūtīt Plāna projektu un vides pārskatu MK noteikumu Nr.157 13.un 15.punktā minētajām institūcijām. 8) Organizēt sanāksmi par vides pārskata projektu atbilstoši MK noteikumu Nr.157 18., 19. un 20.punktam. 9) Nodrošināt, ka pēc sabiedriskās apspriešanas un pēc sanāksmes precizētais vides pārskats un plānošanas dokumenta projekts ir pieejams sabiedrībai atbilstoši MK noteikumu Nr.157 20.1 punktam. 10) Pēc VPVB atzinuma saņemšanas atbilstoši MK noteikumu Nr.157 21.1 izvērtēt, vai VPVB iebildumi ir būtiski, un informēt VARAM par nepieciešamību veikt grozījumus Plāna projektā.

Projekta rezultāti

2020. gadā ir nepieciešams izstrādāt Plānu. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.157 2.punktu Plāns atbilst tādam plānošanas dokumenta veidam, kuram ir nepieciešams SIVN. Plāna izstrādes ietvaros veicams Sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). Veicamās aktivitātes:1) Uzsākot SIVN izstrādi, iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – VPVB) paziņojumu par Plāna izstrādes uzsākšanu. 2) Konsultēties ar MK noteikumu Nr.157 5.punktā norādītajām institūcijām par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. 3) iesniegt VPVB konsultāciju rezultātus un iesniegumu atbilstoši MK noteikumu Nr.157 6.punktam; 4) sagatavot vides pārskatu atbilstoši MK noteikumu Nr.157 7.1 un 8.punktam; 5) konsultēties ar VPVB par sabiedriskās apspriešanas veidiem atbilstoši MK noteikumu Nr.157 9.punktam 6) Sagatavot un iesniegt VARAM publicēšana VARAM mājas lapā un oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” paziņojumu atbilstoši MK noteikumu Nr.157 10. un 11.punktam par sabiedrības iespējām iepazīties ar vides pārskata un plānošanas dokumenta projektu, kā arī elektroniskā veidā nodod minēto paziņojumu birojam ievietošanai VPVB tīmekļvietnē, nodrošinot arī saiti uz izstrādātāja tīmekļvietni, kurā vides pārskats ir pieejams. Ievietot savā tīmekļvietnē vides pārskata projekta kopsavilkumu un Plāna projektu. Paziņojumā ietvert MK noteikumu Nr.157 12.punktā minēto informāciju. 7) Nosūtīt Plāna projektu un vides pārskatu MK noteikumu Nr.157 13.un 15.punktā minētajām institūcijām. 8) Organizēt sanāksmi par vides pārskata projektu atbilstoši MK noteikumu Nr.157 18., 19. un 20.punktam. 9) Nodrošināt, ka pēc sabiedriskās apspriešanas un pēc sanāksmes precizētais vides pārskats un plānošanas dokumenta projekts ir pieejams sabiedrībai atbilstoši MK noteikumu Nr.157 20.1 punktam. 10) Pēc VPVB atzinuma saņemšanas atbilstoši MK noteikumu Nr.157 21.1 izvērtēt, vai VPVB iebildumi ir būtiski, un informēt VARAM par nepieciešamību veikt grozījumus Plāna projektā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 11 999.99 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 999.99 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.