• Sākums >
  • Sagatavošanās pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana

Sagatavošanās pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana

Reģ Nr. 1-08/16/2020

Projekta mērķis

Latvijas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības, dzīvās dabas līdzsvarotas un ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanai, kā arī kvalitatīvas uzraudzības nodrošināšanai, atbilstoši Meža likuma (Likums) 29.pantam meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados veic atkārtotu meža inventarizāciju, ar tai sekošu meža apsaimniekošanas plāna izstrādi. Savukārt atbilstoši 2016.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 2.pantam, lai uzsāktu meža inventarizāciju, meža inventarizācijas veicējs no īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saņem aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. Izrietoši, zemes vienībām, kas nav kadastrāli uzmērītas, nav iespējams uzsākt meža inventarizāciju, ar tai sekošu meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, kas nepieciešams, lai sekmīgi īstenotu „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3 specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”. Kadastrālā uzmērīšana Dundagas novada Kolkas pagastā izvēlēta kā prioritāra, jo šajā pagastā ir visvairāk kadastrāli neuzmērīto zemes vienību, kam nav veikta meža inventarizācija un nav izgatavoti meža apsaimniekošanas plāni.

Projekta uzdevumi

Projekta ietvaros paredzēts kadastrāli uzmērīt tikai tās zemes vienības, kuru eksplikācijā ir mežs un kam nav izstrādāta aktuāla meža inventarizācija un sekojošs biotopu apsaimniekošanas plāns. Pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, ko veiks sertificētas personas, tiks izgatavots zemes robežu (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā, arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns, kas tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Turpmāk 2021.gadā, projekta ietvaros kadastrāli uzmērītajām zemes vienībām, tiks pasūtīta meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plāni. Uzmērīto zemes vienību skaits atkarīgs no iepirkuma rezultātiem, kurā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai tiks izvērtēts pretendenta piedāvātā kopējā cena (summa) par neapbūvētiem objektiem, piedāvātā kopējā cena par apbūvētiem objektiem, piedāvātā cena par robežu neatbilstības gadījumu neapbūvētai zemes vienībai, piedāvātā cena par robežu neatbilstības gadījumu apbūvētai zemes vienībai, piedāvātā cena par robežu kupicas ierakšanu un robežu vizūras veidošanu neapbūvētai zemes vienībai, piedāvātā cena par robežu kupicas ierakšanu un robežu vizūras veidošanu apbūvētai zemes vienībai.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros paredzēts kadastrāli uzmērīt tikai tās zemes vienības, kuru eksplikācijā ir mežs un kam nav izstrādāta aktuāla meža inventarizācija un sekojošs biotopu apsaimniekošanas plāns. Pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas, ko veiks sertificētas personas, tiks izgatavots zemes robežu (zemes vienību robežu neatbilstības gadījumā, arī robežu neatbilstības novēršanas akts), situācijas un apgrūtinājumu plāns, kas tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Turpmāk 2021.gadā, projekta ietvaros kadastrāli uzmērītajām zemes vienībām, tiks pasūtīta meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plāni. Uzmērīto zemes vienību skaits atkarīgs no iepirkuma rezultātiem, kurā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai tiks izvērtēts pretendenta piedāvātā kopējā cena (summa) par neapbūvētiem objektiem, piedāvātā kopējā cena par apbūvētiem objektiem, piedāvātā cena par robežu neatbilstības gadījumu neapbūvētai zemes vienībai, piedāvātā cena par robežu neatbilstības gadījumu apbūvētai zemes vienībai, piedāvātā cena par robežu kupicas ierakšanu un robežu vizūras veidošanu neapbūvētai zemes vienībai, piedāvātā cena par robežu kupicas ierakšanu un robežu vizūras veidošanu apbūvētai zemes vienībai.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 100 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.