• Sākums >
  • Priekšlikumu sagatavošana Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādei

Priekšlikumu sagatavošana Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam izstrādei

Reģ Nr. 1-08/24/2020

Projekta mērķis

Priekšlikumu sagatavošana Vides politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam. Vides politikas pamatnostādņu 2021.-2017.gadam (turpmāk – VPP) uzdevums – kalpot par “jumta” politikas plānošanas dokumentu visām politikām vides jomā, parādot vides svarīgākos resursus, galvenos ietekmējošos faktorus un slodzes, kas rada piesārņojumu, risku sabiedrībai un dabai, kā arī resursu neilgtspējīgu patēriņu. Galvenie vides politikas mērķi, kas izvirzīti VPP: 1) Samazināt riskus (klimata pārmaiņu, piesārņojuma, katastrofu) cilvēku dzīves videi, veselībai un labklājībai; 2) Samazināt piesārņojumu vidē (ūdenī, gaisā, augsnē, dabā), nodrošinot labu vides stāvokli un dabas kapitāla saglabāšanu; 3) Nodrošināt ilgtspējīgu resursu patēriņu; 4) Nodrošināt ar citiem sektoriem saskaņotu vides rīcībpolitiku un vides pamatprincipu iekļaušanu sektoru politikās.

Projekta uzdevumi

Pēc Valdības rīcības plāna pasākuma 64.1 Noteikt vides politiku pēc 2020.gada - jauna Vides politikas plānošanas dokumenta 2021.-2027.gadam izstrāde, tai skaitā, aktualizējot vides monitoringa pamatnostādnes un monitoringa programmu 2021.-2026.gadam. Pamatnostādņu izstrādes ietvaros veicams Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). SIVN un ar to saistīta sabiedriskā apspriešana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" ir obligāta visiem nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentiem. Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, tiek izstrādātas, balstoties uz definētajiem politiskiem mērķiem un nepieciešamajām rīcībām, ievērojot: 1. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus 2015.-2030.gadam, Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska samazināšanai 2015.-2030.gadam, Parīzes nolīgumu u.c. 2. Eiropas savienības (turpmāk – ES) 7.vides rīcības programmas mērķus par cilvēku un sabiedrības aizsargātību no vides piesārņojuma un risku mazināšanu, resursu efektīvu, zaļu un konkurētspējīgu mazoglekļa ekonomiku, dabas kapitāla saglabāšanu, kas turpināsies jaunajā ES 8.vides rīcības programmā, šos mērķus saglabājot un vairāk akcentējot šīs ietekmes un riskus un atbilstošus risinājumus drošībai un tīrai videi. 3. Stratēģisko ilgtermiņa redzējumu par pārtikušas, modernas, konkurētspējīgas un klimatneitrālas ekonomikas nodrošināšanu līdz 2050.gadam – Eiropas Komisijas dokuments “Tīra planēta visiem”, publicēts 2018.gada 28.novembrī; 2019.gadā plānotas plašas diskusijas ES visos formātos un līmeņos. 4. ES klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030, apstiprinātu ar Eiropadomes lēmums 2014.gadā. ES likumdošanas izstrāde lielā mērā pabeigta 2018.gadā, lai gan atsevišķi tiesību akti vēl pabeidzami arī 2019.gadā. 5. Vides politiku pamatnostādņu 2014.-2020.gadam termiņa beigas un nepieciešamo rīcības virzienos noteikto uzdevumu tālāku izpildi ar jauniem politikas instrumentiem. 6. Noteikto konkrētajā vides jomā MK Valdības deklarācijā un Rīcības plānā noteikto, piemēram, samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kā arī Latvijai noteikto emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu - izstrādāt gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2019.-2030.gadam. 7. Vides aizsardzības likumu u.c.

Projekta rezultāti

Pēc Valdības rīcības plāna pasākuma 64.1 Noteikt vides politiku pēc 2020.gada - jauna Vides politikas plānošanas dokumenta 2021.-2027.gadam izstrāde, tai skaitā, aktualizējot vides monitoringa pamatnostādnes un monitoringa programmu 2021.-2026.gadam. Pamatnostādņu izstrādes ietvaros veicams Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). SIVN un ar to saistīta sabiedriskā apspriešana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" ir obligāta visiem nacionāla līmeņa politikas plānošanas dokumentiem. Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, tiek izstrādātas, balstoties uz definētajiem politiskiem mērķiem un nepieciešamajām rīcībām, ievērojot: 1. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus 2015.-2030.gadam, Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska samazināšanai 2015.-2030.gadam, Parīzes nolīgumu u.c. 2. Eiropas savienības (turpmāk – ES) 7.vides rīcības programmas mērķus par cilvēku un sabiedrības aizsargātību no vides piesārņojuma un risku mazināšanu, resursu efektīvu, zaļu un konkurētspējīgu mazoglekļa ekonomiku, dabas kapitāla saglabāšanu, kas turpināsies jaunajā ES 8.vides rīcības programmā, šos mērķus saglabājot un vairāk akcentējot šīs ietekmes un riskus un atbilstošus risinājumus drošībai un tīrai videi. 3. Stratēģisko ilgtermiņa redzējumu par pārtikušas, modernas, konkurētspējīgas un klimatneitrālas ekonomikas nodrošināšanu līdz 2050.gadam – Eiropas Komisijas dokuments “Tīra planēta visiem”, publicēts 2018.gada 28.novembrī; 2019.gadā plānotas plašas diskusijas ES visos formātos un līmeņos. 4. ES klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030, apstiprinātu ar Eiropadomes lēmums 2014.gadā. ES likumdošanas izstrāde lielā mērā pabeigta 2018.gadā, lai gan atsevišķi tiesību akti vēl pabeidzami arī 2019.gadā. 5. Vides politiku pamatnostādņu 2014.-2020.gadam termiņa beigas un nepieciešamo rīcības virzienos noteikto uzdevumu tālāku izpildi ar jauniem politikas instrumentiem. 6. Noteikto konkrētajā vides jomā MK Valdības deklarācijā un Rīcības plānā noteikto, piemēram, samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kā arī Latvijai noteikto emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu - izstrādāt gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2019.-2030.gadam. 7. Vides aizsardzības likumu u.c.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 52 730.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 730.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 181.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.