Fonda padomes sēdes Nr. 10 - 11.10.2021 rezultāti

1. Par izmaiņām no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Nozares vides projekti” finansēto aktivitāšu īstenošanā
1.1 Par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas priekšlikumiem par izmaiņām īstenoto pasākumu (projektu) ietvaros
Bīstamo ķīmisko vielu, bīstamo maisījumu un izstrādājumu, kas satur noteiktas īpaši bīstamas vielas, uzraudzības un kontroles stiprināšana uz valsts, konkrēti, ES ārējās, robežas.
Samazināt finansējumu
Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā
1-08/201/2020 VARAM Vides aizsardzības departaments
Samazināt finansējumu
Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai
Samazināt finansējumu
Priekšlikumu sagatavošana ūdeņu pārvaldības regulējuma uzlabošanai
Samazināt finansējumu
Vienotas metodikas un jaunu priekšlikumu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no noteiktu nozaru darbībām
Samazināt finansējumu
Latvijas teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas metodikas izstrāde un zemesgabala tirgus nomas maksas noteikšanas metodikas izstrāde kūdras ieguvei
Noraidīt
1.2 Par Valsts vides dienesta priekšlikumiem par izmaiņām īstenoto pasākumu (projektu) ietvaros
Kompetenču laboratorija
1-08/195/2020 Valsts vides dienests
Samazināt finansējumu
Izglītojoša kampaņa "Esi zinošs!” vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai
1-08/196/2020 Valsts vides dienests
Samazināt finansējumu
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju un radioaktivitātes novērtējums no sadedzināšanas iekārtām
1-08/214/2020 Valsts vides dienests
Piešķirt papildfinansējumu - 4 629.00 €
1.3 Par Dabas aizsardzības pārvaldes priekšlikumiem par izmaiņām īstenoto pasākumu (projektu) ietvaros
Zinātniskā pamatojuma sagatavošana Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas noteikšanai
1-08/199/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
Audiogidu izveide Līgatnes dabas takās
1-08/215/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas un sniegto pakalpojumu kvalitātes celšana
1-08/216/2020 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
2. Par iesniegto aktivitāšu (projektu) apstiprināšanu finansējuma saņemšanai 2021.gadā no budžeta programmas “Nozares vides projekti”
Par iesniegto aktivitāšu (projekta) apstiprināšanu finansējuma saņemšanai 2021.gadā no budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti”
Apstiprināt
2.1 Par Valsts vides dienesta pasākumu pieteikumiem
Prasību noteikšana APUS transformācijai par vienotu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu
1-08/59/2021 Valsts vides dienests
Piešķirt - 39 955.00 €
Vides normatīvo aktu analīze elektroniskai vides monitoringu datu pārvaldībai
1-08/61/2021 Valsts vides dienests
Piešķirt - 25 000.00 €
2.2 Par Dabas aizsardzības pārvaldes pasākumu pieteikumiem
Video/audio aprīkojuma iegāde kvalitatīvai un efektīvai attālinātu konferenču nodrošināšanai
1-08/60/2021 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 20 359.00 €
3. Par Tukuma novada pašvaldības projekta “Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā “Abavas senleja” Kandavas novadā” (Proj.reģ. numurs: 1-08/57/2021) īstenošanas termiņa pagarināšanu.
Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā „Abavas senleja” Kandavas novadā
1-08/57/2021 Kandavas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.