• Sākums >
  • Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā „Abavas senleja” Kandavas novadā

Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā „Abavas senleja” Kandavas novadā

Reģ Nr. 1-08/57/2021

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir dabas parkā “Abavas senleja” esošo bioloģiski vērtīgo zālāju teritoriju – Abavas krasta palieņu pļavas un Čužu purvā esošo bioloģiski vērtīgo pļavu atjaunošana, lai veicinātu dabas parka biotopu daudzveidību un sugu bagātību dabisko atjaunošanos pēc veiktajiem atjaunošanas, apsaimniekošanas darbiem. Projekta ilgtermeņa mērķis ir saglabāt Abavas senlejas dabas parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, kā arī bioloģisko daudzveidību, uzlabojot meža, zālāju, purvu un saldūdens, atsegumu biotopu kvalitāti un, veicinot daudzveidīgās augu, putnu, bezmugurkaulnieku, sikspārņu un citu sugu, kā arī to dzīvotņu saglabāšanas ilglaicību.

Projekta uzdevumi

1. Sadarbība ar DAP (īstenojot projektu regulāra informācijas apmaiņa par projekta aktivitātēm); 2. Iepirkums veicamajiem darbiem (tiks sagatavota tehniskā specifikācija un veikta publiska iepirkuma procedūra); 3. Koku un krūmu ciršana, celmu frēzēšana, atvašu, koku un krūmu novešana no lauka (9,85 ha); 4. Atjaunojošā pļaušana, tai skaitā ar rokas darba rīkiem un biomasas novākšana (17,7 ha); 5. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana – Sosnovska latvāņa, Kanādas zeltgalvītes, vītolu miķelītes, ošlapu kļavas un dzeloņainā gurķa izplatības ierobežošana 100 m2 platībā; 6. Projekta publicitātes pasākumi laikrakstā “Kandavas Novada Vēstnesis”, Kandavas novada mājas lapā, sociālajos tīklos.

Projekta rezultāti

1. Attīrīta no krūmiem, krūmu puduriem, celmiem dabas parka „Abavas senleja” teritorija 9,85 ha platībā; 2. Veikta atjaunojošā pļaušana, biomasas novākšana dabas parka „Abavas senleja” teritorijā 17,7 ha platībā; 3. Veikta invazīvo augu sugu – Sosnovska latvāņa, Kanādas zeltgalvītes, vītolu miķelītes, ošlapu kļavas un dzeloņainā gurķa izplatības ierobežošana 100 m2 ; 4. Atjaunots un apsaimniekots bioloģiski vērtīgs zālājs 27,55 ha platībā dabas parkā „Abavas senleja”; 5. 5 gadus atjaunotās platības netiks pārveidotas un tās tiks uzturētas labā kvalitātē; 6. Atjaunota dabas parka „Abavas senleja” raksturīgā ainava un skats uz upi.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2022
Īstenotājs Tukuma novada pašvaldība
Tukums, Talsu iela 4, LV-3101
Projekta kopējās izmaksas 39 555.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 621.75 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 621.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.