Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 31.08.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
2. Projekti, kas iesniegti atbilstoši apakšprogrammas “Nozares vides projekti” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības 2017.gadam nosacījumiem, 5.4.punkta nosacījumiem
Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana
1-08/293/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 15 488.00 €
Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana
1-08/294/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 56 900.00 €
Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā un notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai
Piešķirt - 9 900.00 €
Ķemeru nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi
1-08/290/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 51 152.00 €
Sadzīves atkritumu izgāztuves “Kūdra” rekultivācijas projekta priekšizpētes veikšana Ķemeru Nacionālā parkā
1-08/291/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 36 500.00 €
Atbalsta un izpratnes veicināšana par Dabas skaitīšanu
1-08/288/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 9 400.00 €
Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) virs 2000
Noraidīt
Pazemes ūdeņu raksturojuma un stāvokļa novērtējuma uzlabošana nākamajam upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas periodam
Piešķirt - 23 500.00 €
Darba aizsardzības apģērba un apavu iegāde DAP inspektoriem un ekspertiem
1-08/289/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
3. Projekti, kas iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza karantīnas bloka speciālā aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana
1-08/292/2017 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 199 500.00 €
4. Izmaiņas projektu īstenošanā
Zaļās Atmodas muzejs „Pirmais stāvs” Jūrmalā un ceļojošā izstāde „Vides aizsardzības klubam -30
1-08/222/2016 Vides aizsardzības klubs
Atlikt
Latvijas dabas un ainavas vērtība – spāre: no pētījumu pirmsākumiem līdz dāvanai Latvijas simtgadē
1-08/210/2016 Zaļā upe
Apstiprināt izmaiņas
Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks
1-08/3/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt
Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana
1-08/5/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt
Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā
1-08/72/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt
Bezpilota lidaparātu funkcionalitātes pilnveidošana
1-08/73/2017 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
Informatīva materiāla par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un Natura 2000 teritoriju tīkla karšu izdošana
1-08/96/2017 VARAM
Piešķirt
Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.
1-08/10/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana
1-08/11/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana
1-08/13/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
ĢDP “Dzērves Bērziņu avoti” un “Bārbeles sērūdeņraža avots” apsaimniekošanas plānu izstrāde
1-08/59/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
ĪADT – dendroloģisko stādījumu aizsardzības statusa nodrošināšana
1-08/60/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte
1-08/61/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
5. Dažādi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.