• Sākums >
  • Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks

Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks

Reģ Nr. 1-08/3/2017

Projekta mērķis

Projekta stratēģiskais mērķis ir VVD cilvēkresursu veiktspējas stiprināšana un kompetences paaugstināšana vides aizsardzības un kontroles pasākumu organizēšanā. Lai sasniegtu projekta stratēģisko mērķi, tiek izvirzīti četri specifiskie mērķi: 2.1.1.1. “Kompetences celšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā” (turpmāk projekta specifiskais mērķis 2.1.1.1.) Paaugstināt Valsts vides dienesta darbinieku kompetenci un veiktspēju notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju darbības principu un neattīrīto vai daļēji attīrīto notekūdeņu ietekmes uz vidi izvērtēšanā, nosacījumu izvirzīšanā piesārņojošo darbību atļaujās un NAI darbības kontrolē. 2.1.1.2. “VVD un Pierīgas pašvaldību veiktspējas un sadarbības stiprināšana atkritumu apsaimniekošanas kontrolē” (turpmāk projekta specifiskais mērķis 2.1.1.2.) Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes un Pierīgas pašvaldību darbinieku kompetences un veiktspējas paaugstināšana atkritumu apsaimniekošanas kontrolē un vienotas pieejas (algoritma)izveidošana sadarbībai atkritumu apsaimniekošanas kontroles jomā. 2.1.1.3. “HES infrastruktūras un ūdens resursu pārvaldība Eiropā” (turpmāk projekta specifiskais mērķis 2.1.1.3.) Valsts vides dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un kompetences attīstīšana, tādējādi palielinot darbinieku veiktspēju HES darbības un to ietekmes uz ūdens un bioloģisko resursu apzināšanā, noteikšanā un administrēšanā, kā arī ūdens un bioloģisko resursu tālredzīgā izmantošanā un aizsardzībā. 2.1.1.4. “VVD darbinieku veiktspējas stiprināšana ETS jomā” (turpmāk projekta specifiskais mērķis 2.1.1.4.) Veikt VVD darbinieku veiktspējas stiprināšanu, lai nodrošinātu vienotu pieeju Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) monitoringa, ziņošanas, verifikācijas un akreditācijas jautājumos un organizēt VVD darbinieku apmācības par Eiropas Komisijas izveidotās un uzturētās vienotās Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas informācijas apmaiņas sistēmas „DECLARE” lietošanu.

Projekta uzdevumi

Sakarā ar to, ka projekts ietver sevī četrus specifiskos mērķus, tad katram specifiskajam mērķim ir savs uzdevums: 2.1.2.1. Projekta specifiskā mērķa 2.1.1.1. ietvaros VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde organizēs divu dienu praktisko semināru VVD reģionālo pārvalžu ekspertiem un inspektoriem; 2.1.2.2. Projekta specifiskā mērķa 2.1.1.2. ietvaros VVD Lielrīgas RVP, kā VVD kompetences centrs atkritumu apsaimniekošanas jomā, un Pierīgas pašvaldības organizēs divu dienu apmācību semināru; 2.1.2.3. Projekta specifiskā mērķa 2.1.1.3. ietvaros Madonas RVP, kā VVD kompetences centrs HES darbības kontroles jomā, un VVD Lielrīgas RVP, kas kontrolē 11 HES, organizēs pieredzes apmaiņas braucienu uz Čehiju; 2.1.2.4. Projekta specifiskā mērķa 2.1.1.4. ietvaros VVD Jelgavas RVP organizēs divu dienu semināru VVD darbiniekiem, kuri strādā ar ETS, sadarbībā ar VARAM klimata pārmaiņas departamentu un verifikācijas iestāžu pārstāvjiem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti būs ilgtspējīgi, jo projekta ietvaros tiks sagatavoti trīs jauni jaunu VVD mācību programmas apmācību sistēmas moduļi (specifiskais mērķis 2.1.1.1.; 2.1.1.3. un 2.1.1.4.), kas būs īpašs apmācību kurss esošajiem un jaunajiem VVD speciālistiem. Tiks sagatavots VVD un pašvaldību sadarbības modelis(algoritms) atkritumu apsaimniekošanas kontroles jomā (specifiskais mērķis 2.1.1.2.), kuru izmantos visas VVD reģionālās pārvaldes. Tiks veikta VVD darbinieku kompetences paaugstināšana, kas savukārt sekmēs VVD darbinieku veiktspēju vides aizsardzības un kontroles funkciju veikšanā un nodrošinās uz rezultātu orientētu iestādes darbību.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2017
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 19 751.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 751.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 806.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.