• Sākums >
  • Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte

Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte

Reģ Nr. 1-08/61/2017

Projekta mērķis

Turpināt dabas lieguma “Randu pļavas” izpēti, lai būtu iespējama biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu tehnisko risinājumu izstrāde un valsts īpašuma apsaimniekošana.

Projekta uzdevumi

1. Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinuma sagatavošana par lagūnām – situācijas apraksts, nepieciešamo atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu plāna sastādīšana; 2. Hidroloģiskā režīma modelēšana lagūnās un meliorācijas sistēmās – noteikti ūdens plūsmu scenāriji, sastādīts pasākumu plāns hidroloģiskā režīma uzturēšanai; 3. Meliorācijas sistēmu reģistrēšana Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā; 4. Valsts zemesvienību uzmērīšana un to reģistrēšana Zemesgrāmatā.

Projekta rezultāti

Teritorijas meliorācijas sistēmu atjaunošanas praktiskajiem darbiem šobrīd vēl nepieciešama padziļināta sistēmu izpēte, veicot hidroloģiskās modelēšanas pasākumus. Modelējot iespējamās ūdens svārstības gan lagūnās, gan meliorācijas sistēmās, veidosies sapratne par lagūnu un meliorācijas sistēmu darbību. Pēc hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem būs iespējams sagatavot ieteicamo meliorācijas sistēmu atjaunošanas pasākumu plānu dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijā, kurā tiks aprakstīti veicamie pasākumi, lai nodrošinātu teritorijas hidroloģiskā režīma uzturēšanu, lai neveidotos plūdu situācijas, lai tiktu nodrošināts normāls ūdeņu caurplūdums un funkcionējoša meliorācijas sistēma. Tāpat nepieciešams sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums par biotopu grupu – Lagūnas, lai noskaidrotu šī biotopa stāvokli Dabas lieguma teritorijā un sertificēta eksperta viedokli par biotopa atjaunošanas iespējām. Tāpat atzinums nepieciešams, lai nākotnē varētu izstrādāt būvprojektu meliorācijas sistēmu atjaunošanai un saņemt nepieciešamās būvatļaujas. Būvprojekta izstrādāšanai, lai īstenotu meliorācijas sistēmu atjaunošanas pasākumus, nepieciešams šīs sistēmas reģistrēt Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā. Meliorācijas sistēmu reģistrēšanas veidlapu aizpildīšanu un reģistrēšanas procesu valsts sistēmā tiesīgi veikt tikai sertificēti melioratori. Lai turpmākajos gados valsts zemes vienības būtu nododamas apsaimniekotājiem ar nomas tiesībām, tās nepieciešams instrumentāli uzmērīt un reģistrēt Zemesgrāmatā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 10 286.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 286.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 827.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.