• Sākums >
  • Informatīva materiāla par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un Natura 2000 teritoriju tīkla karšu izdošana

Informatīva materiāla par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un Natura 2000 teritoriju tīkla karšu izdošana

Reģ Nr. 1-08/96/2017

Projekta mērķis

Sagatavot un izdot informatīvu materiālu jautājumu un atbilžu formā par dažādiem dabas aizsardzības jautājumiem sabiedrības, t.sk. zemes īpašnieku un uzņēmēju informēšanai, kā arī izdot Natura 2000 aizsargājamo teritoriju kartes, kurās apkopota informācija par Latvijā izveidotām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Sabiedrības informēšana vairo atbalstu dabas aizsardzībai, veicina izpratni par tās nozīmību un skaidro bieži pārprasto dabas aizsardzības prasību nozīmi.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot un izdot bukletu - jautājumu un atbilžu formā par dažādiem dabas aizsardzības jautājumiem; 2. Sagatavot un izdot Natura 2000 teritoriju tīkla kartes.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā radītais buklets veicinās un uzlabos zemes īpašnieku informētību par dabas aizsardzības prasību būtību, normatīvo aktu prasībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes un virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās un jūras piekrastē, kalpojot kā atbalsta instruments sarunās ar sabiedrību par dabas aizsardzības jautājumiem. Privāto zemes īpašnieku skaits sastāda ievērojamu daļu, kuri tieši saskaras ar dabas aizsardzības jautājumiem un kuriem nepieciešama informācijas par dabas aizsardzības jautājumiem. Ka arī tiks aktualizētas un izdotas 2000 Natura 2000 teritoriju tīkla kartes. Pēdējo reizi karte tika aktualizēta un izdota 2013.gadā un tā guva lielu atsaucību no sabiedrības puses – nevalstiskām organizācijām, pašvaldībām, privātpersonām, Latvijas skolām, kā arī citiem sabiedrības pārstāvjiem. Kartēs tiks atspoguļota informācija par Latvijā izveidotajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī aktualizēta informācija, piemēram, dabas liegums “Zušu – Staiņu sēravoti” ir pēdējā teritorija, kura iekļauta Natura 2000 teritoriju tīklā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 01.08.2017
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 4 400.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 400.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 089.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.