• Sākums >
  • ĪADT – dendroloģisko stādījumu aizsardzības statusa nodrošināšana

ĪADT – dendroloģisko stādījumu aizsardzības statusa nodrošināšana

Reģ Nr. 1-08/60/2017

Projekta mērķis

Izstrādāt vadlīnijas dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektu ieviešanai, balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām, sagatavot divu dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektus, kā arī veikt 10 dendroloģisko stādījumu inventarizāciju dabā, sagatavojot priekšlikumus aizsargājamo dabas teritoriju robežu precizējumiem.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt vadlīnijas valsts nozīmes dabas pieminekļu – dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektu sagatavošanai un ieviešanai; 2. Sadarboties ar zemes īpašniekiem un pašvaldībām un, balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām, sagatavot divu dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektus; 3. Veikt 10 valsts nozīmes dabas pieminekļu – dendroloģisko stādījumu inventarizāciju dabā (izvērtēt stādījumā esošo koku vispārējo stāvokli, sastopamās dabas vērtības, dendroloģisko stādījumu saglabāšanas iespēju ilgtermiņā), apkopot izpētes rezultātus un pieejamo vēsturisko informāciju pārskata veidā par katru dendroloģisko stādījumu un sagatavot priekšlikumus robežu izmaiņām dabas pieminekļa saglabāšanas nodrošināšanai; 4. Sagatavot priekšlikumus grozījumu veikšanai Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”.

Projekta rezultāti

Balstoties uz izstrādātajām vadlīnijām, projekta ieviešanas laikā plānots izstrādāt divu dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektus. Viena no teritorijām, kurai izstrādāt rekonstrukcijas projektu, paredzēta “Ilzenes parks”, kas atrodas Alūksnes novada Ilzenes pagastā. Otra rekonstrukcijas projekta izstrādes teritorija plānota “Zlēku parks”, kas atrodas Ventspils novada Zlēku pagastā. Saskaņā ar “Kalniņš, 2014. Priekšlikumi NATURA2000 teritoriju dibināšanai lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita (=barnabita) aizsardzībai” izstrādāto dokumentu, šī ir potenciālā Natura2000 vieta, ko nepieciešams papildus izvērtēt un attiecīgi sagatavot precizējumus un papildus argumentus Natura2000 statusa piešķiršanai. Lai noskaidrotu, vai dendroloģiskajos stādījumos joprojām ir saglabājušās tās dabas vērtības, kuru dēļ dendroloģiskajiem stāvokļiem tika piešķirts valsts nozīmes dabas pieminekļa statuss, nepieciešams veikt šo teritoriju inventarizāciju. Tā kā dendroloģisko stādījumu inventarizācija ir dārgs un laikietilpīgs process, šī projekta ietvaros ir izvēlētas 10 no tām 89 teritorijām, kas iekļautas Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”. Šīs teritorijas ir – “Ausekļa Ramata Jurģukalna dendroloģiskie stādījumi” (šeit un turpmāk – norādīts MK noteikumu Nr.131 pielikuma numurs - 14.pielikums) un “Bauņu parks” (82.pielikums). Abām šīm teritorijām ir konstatētas problēmas ar teritorijas robežām. Nepieciešama robežu precizēšana un teritorijas zinātniskā izpēte, lai nepieļautu dabas vērtību iznīcināšanu mežsaimnieciskās darbības dēļ. Izvēlēto teritoriju sarakstā, kam plānots veikt inventarizāciju projekta apstiprināšanas gadījumā, iekļautas arī – “Cēres parks” (76.pielikums); “Ilzenes parks” (5.pielikums); “Indrānu parks” (66.pielikums); “Kalētu parks” (35.pielikums); “Ķeipenes parks” (56.pielikums); “Pamūšas parks” (11.pielikums); “Rozališķu parks” (23.pielikums); “Zlēku parks” (89.pielikums). Visas šīs uzskaitītās teritorijas saskaņā ar “Kalniņš, 2014. Priekšlikumi NATURA2000 teritoriju dibināšanai lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita (=barnabita) aizsardzībai” izstrādāto dokumentu, ir potenciālās Natura2000 vietas, ko nepieciešams papildus izvērtēt un attiecīgi sagatavot precizējumus un papildus argumentus Natura2000 statusa piešķiršanai vai noraidīšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 45 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 45 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 601.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.