Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 03.03.2023 rezultāti

1. Fonda finansiālais stāvoklis
2. Par precizējumu Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcijas 2022. – 2023.gadam pielikumā “Latvijas vides aizsardzības fonda konkursu plāna laika grafiks 2022 – 2023 gadam”
3. Par apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” pasākumiem
3.1 Par apakšprogrammas 21.13.00 “NOZARES VIDES PROJEKTI” 2022.gadā īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem
3.2 Par apakšprogrammas 21.13.00 “NOZARES VIDES PROJEKTI” 2023.gada pasākumu pieteikumiem
Atbalsts nacionālās pozīcijas sagatavošanai par priekšlikumu grozījumiem ES Komunālo notekūdeņu direktīvā un par priekšlikumu grozījumiem ES ūdeņu jomas direktīvās par vides kvalitātes normatīviem
1-08/2/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 33 880.00 €
Atbalsts nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumu priekšatlasei
1-08/3/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 6 100.00 €
"Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030." pārskatīšana
1-08/4/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 90 000.00 €
Latvijas prezidentūras Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā (Helsinku komisijā/ HELCOM) nodrosināšana
1-08/5/2023 VARAM
Piešķirt - 27 456.00 €
Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā
1-08/6/2023 VARAM
Piešķirt - 74 332.00 €
Metodika aglomērācijas robežu noteikšanai
1-08/7/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 7 000.00 €
Priekšlikumu izstrāde atlīdzības noteikšanai par kristāliskā pamatklintāja iežu un to blakusproduktu ieguvi
1-08/8/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 6 050.00 €
Atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritēriju izstrāde tekstilmateriālu atkritumiem
1-08/9/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 9 950.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām
1-08/10/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 30 000.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām kokzāģētavām, kokapstrādes iekārtām un iekārtām, kas veic koksnes ķīmisko apstrādi
1-08/11/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 30 000.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu
1-08/12/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 50 000.00 €
Vadlīnijas un ieteikumi pašvaldībām par decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību
1-08/13/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 12 000.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par ekoloģiskā caurplūduma nodrošināšanu mazajās HES
1-08/14/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 10 890.00 €
Ekspertu piesaiste civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanā radiācijas un ķīmisko vielu noplūžu jomās, lai sagatavotu pārskatu un veiktu apmācības
1-08/15/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 11 495.00 €
Aizsargjoslu ap virszemes ūdensobjektiem savstarpējas savietojamības analīze
1-08/16/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 5 000.00 €
Mikroplastmasas sastopamība notekūdeņos, notekūdeņu dūņās un ar notekūdeņu dūņām bagātinātā augsnē - testēšana un analīze
1-08/17/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 52 393.00 €
Rīcības plāni prioritārajiem invazīvo sugu ienākšanas un izplatīšanās ceļiem
1-08/18/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 25 000.00 €
2023. gada dabas aizsardzības starptautiskās sanāksmes
1-08/19/2023 VARAM
Piešķirt - 44 200.00 €
Vides diena - 2023
1-08/20/2023 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 45 000.00 €
Starptautiskā sadarbība - labākai vides pārvaldībai un profesionālajai izaugsmei
1-08/21/2023 Valsts vides dienests
Piešķirt - 47 600.00 €
Kompetenču laboratorija 2023
1-08/22/2023 Valsts vides dienests
Piešķirt - 60 330.00 €
Esi zinošs - 2023!
1-08/23/2023 Valsts vides dienests
Piešķirt - 22 200.00 €
Apmeklētāju pieredzes uzlabošana āra teritorijā un digitālajā vidē, ieejas mezglu modernizācija 2. posms
1-08/24/2023 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
Vides izglītības programmas pilnveidošana un paplašināšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā
1-08/25/2023 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 50 819.00 €
Mantoto kultūraugu kolekcijas izveidošanas Nacionālajā botāniskajā dārzā pirmais posms
1-08/26/2023 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 24 182.00 €
Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija
1-08/27/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 100 000.00 €
DAP kapacitātes stiprināšana, mācības un metodiskie materiāli
1-08/28/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 55 403.00 €
Vadlīniju un metodisko norādījumu sagatavošana sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un DAP darbiniekiem par paredzēto darbību izvērtēšanu (ceļu būvniecība, meža meliorācijas sistēmas, ūdenstilpju tīrīšana)
1-08/29/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt - 20 000.00 €
Ekspertu pakalpojumu iegāde
1-08/30/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt - 40 000.00 €
Gaujas NP-50 un Slīteres NP-100 jubilejas pasākumi - Nacionālie parki dabai un cilvēkiem
1-08/31/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Izpratnes un rīcības uzlabošana situācijās ar bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem
1-08/32/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
"Kas mežā brīkšķināja?" etnozooloģijas ekspozīcija Līgatnes dabas takās
1-08/33/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Rāznas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/34/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Interaktīva izstāde par skudrām un citiem kukaiņiem
1-08/35/2023 Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Piešķirt - 57 256.00 €
Kompetenču laboratorija VPVB – 2023. gads
1-08/36/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 45 246.00 €
Kapacitātes stiprināšanas pasākumi
1-08/37/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 56 430.00 €
Tulkošanas pakalpojumi VPVB - 2023. gads
1-08/38/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Konceptuāli atbalstīt - 4 300.00 €
Izglītojoša kampaņa "Iepazīsti EMAS" – 2023. gads
1-08/39/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 23 271.00 €
Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”
1-08/40/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 19 841.00 €
4. Dažādi
Domā ilgtspējīgi! Laukiem būt.
1-08/78/2022 Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.