• Sākums >
  • Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija

Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija

Reģ Nr. 1-08/27/2023

Projekta mērķis

Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldei pārvaldīšanā nodoto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošo zemju kadastrālu uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā, paralēli nodrošināt valsts meža inventarizāciju (meža inventarizāciju iespējams veikt zemes vienībām, kuras ir kadastrāli uzmērītas - ar dabā identificējamām robežzīmēm un esošiem robežplāniem), ar tai sekošu valsts meža apsaimniekošanas plānu izstrādi.

Projekta uzdevumi

1. Saskaņā ar 22.03.2023. Vienošanos Nr.7.7/168/2023 – ar meža inventarizāciju veicējiem: - ar reģionu administrācijām (RA) tiek precizētas konkrētas zemes vienības, kurām spēsim nodrošināt meža inventarizācijas; - precizētas kopējās izmaksas, lai iekļautos LVAF piešķirtajā finansējumā; - sagatavoti un noslēgti pakalpojuma līgumi. 2. Saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojuma līgumiem – uzraudzīt meža inventarizācijas izstrādes procesu. 3. Saskaņā ar 19.08.2021. Vispārīgo vienošanos Nr.7.7/394/2021 par zemes kadastrālo uzmērīšanu: - ar reģionālajām administrācijām (RA) ir precizētas konkrētas zemes vienības, kurām jāveic zemes kadastrālā uzmērīšana; - precizētas kopējās izmaksas uzmērīšanai, lai iekļautos LVAF piešķirtajā finansējumā; - sagatavoti un noslēgti pakalpojuma līgumi. Izskatīt un precizēt pakalpojuma līgumu projektus. 4. Saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojuma līgumiem – uzraudzīt zemju kadastrālās uzmērīšanas procesu.

Projekta rezultāti

1. Precizēts zemes vienību skaits, platības un precizētas izmaksas meža inventarizāciju veikšanai. Noslēgti pakalpojuma līgumi ar meža inventarizāciju veicējiem. 2. Izstrādātas un Valsts meža dienestā iesniegtas meža invetarizācijas Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldībā esošajām zemes vienībām (inventarizējamo zemes vienību meža zemes platība tiks precizēta pēc meža inventarizācijas izstrādes). 3. Precizēts zemes vienību skaits, platības un precizētas izmaksas zemes kadastrālajai uzmērīšanai. Veikta cenu aptauja. Noslēgti pakalpojuma līgumi un veikti grozījumi pakalpojuma līgumos. 4. Veikta zemes vienību kadastrāla uzmērīšana, reģistrēšana Valsts zemes dienestā un robežplānu saņemšana.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 202 050.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 202 050.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 130 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.