• Sākums >
  • Vadlīniju un metodisko norādījumu sagatavošana sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un DAP darbiniekiem par paredzēto darbību izvērtēšanu (ceļu būvniecība, meža meliorācijas sistēmas, ūdenstilpju tīrīšana)

Vadlīniju un metodisko norādījumu sagatavošana sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un DAP darbiniekiem par paredzēto darbību izvērtēšanu (ceļu būvniecība, meža meliorācijas sistēmas, ūdenstilpju tīrīšana)

Reģ Nr. 1-08/29/2023

Projekta mērķis

Izstrādāt vadlīnijas un metodiskos materiālus, lai ilgtermiņā samazinātu DAP ekspertu, kas izvērtē dažādas paredzētās darbības un sniedz atzinumus to īstenošanai, slogu, kā arī mazinātu slogu paredzētās darbības īstenotājiem, pieprasot ekspertu atzinumus par darbībām, kur iespējami standarta risinājumi, uzreiz ietverot nepieciešamos nosacījumus tehniskajos noteikumos vai atļaujā darbības īstenošanai. Vienlaikus vadlīniju izstrāde dotu iespēju sniegt skaidras norādes sertificētajiem ekspertiem, kas jāņem vērā, atzinumu sagatavojot pēc būtības. Tas samazinātu resursu patēriņu visās iesaitītajās pusēs, jo nereti ir gadījumi, kad ekspertiem tiek lūgts pārstrādāt to atzinumus, jo VVD vai DAP nerod pārliecību par to, ka paredzētā darbība ir pietiekoši izvērtēta no eksperta skatu punkta vai tiek lūgti papildus citu ekspertu atzinumi. Šobrīd lielu darba apjomu veido jaunu meža ceļu būvniecība, jaunu meža meliorācijas sistēmu izveide vai atjaunošana, kā arī ūdenstilpju tīrīšana - visās šajās jomās vienveidīga paredzēto darbību vērtēšana un prasības visām iesaistītajām pusēm saīsinātu lēmumu pieņemšanas termiņus un patērētos resursus.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptauju veikšana, iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana ar darbu veicējiem. 2. Vadlīniju izstrāde (2 gab.) sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētajiem ekspertiem par paredzētās darbības izvērtēšanu attiecībā uz: (1) ceļu būvi; (2) meža meliorācijas sistēmām. 3. Metodisko norādījumu – vadlīniju (2 gab.) izstrāde DAP darbiniekiem par rīcībām sniedzot nosacījumus un atzinumus par: (1) ceļu būvi; (2) meža meliorācijas sistēmām. 4. Noorganizēti 2 darba semināri (sanāksmes) starp DAP, VVD, VPVB un ekspertiem, lai izdiskutētu un apspriestu izstrādātās vadlīnijas un metodiskos materiālus, veicot nepieciešamos pilnveidojumus.

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte, kur nepieciešams - sagatavots un izsludināts iepirkums, noslēgti līgumi. 2. Izstrādātas 2 (divas) vadlīnijas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētajiem ekspertiem, lai uzlabotu atzinumu kvalitāti un vienveidīgas pieejas ieviešanu par: (1) ceļu būvi; (2) meža meliorācijas sistēmām. 3. Izstrādātas 2 (divas) vadlīnijas - metodiskie materiāli, kas apstiprinātas ar DAP rīkojumu kā saistošas DAP darbiniekiem par: (1) ceļu būvi; (2) meža meliorācijas sistēmām. 4. Noorganizēti 2 darba semināri (sanāksmes) attālināti: 4.1. Vadlīniju apspriedei un pilnveidei valsts iestāžu DAP, VVD, VPVB, u.c. pārstāvjiem; 4.2. Sertificētiem ekspertiem. Kopējais dalībnieku skaits – vismaz 60 dalībnieki (katrā seminārā piedaloties vismaz 30 dalībniekiem); Dalībnieku reģistrācijas saraksti; Semināra programma un materiāli / prezentācijas.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.