Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 16.05.2018 rezultāti

1. Iesniegtie projekti konkursā aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana"
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana
1-08/272/2018 Lielvārdes novada pašvaldība
Piešķirt - 45 000.00 €
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana
1-08/268/2018 Kokneses novada dome
Piešķirt - 40 323.00 €
Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana
1-08/286/2018 Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde
Piešķirt - 40 000.00 €
Dabas aizsardzības plāna īstenošana Burtnieku ezera pļavās
1-08/275/2018 Burtnieku novada pašvaldība
Piešķirt - 54 315.00 €
Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”
1-08/281/2018 Nīcas novada dome
Piešķirt - 40 000.00 €
Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/276/2018 Zaļā doma
Piešķirt - 24 728.00 €
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā
1-08/278/2018 Krimuldas novada dome
Piešķirt - 32 146.00 €
Apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Karateri” un „Ilgas”
1-08/263/2018 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 58 955.00 €
Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plānā iekļautā apsaimniekošanas pasākumu kompleksa – „Putnu salas” ieviešana
1-08/277/2018 Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Piešķirt - 59 600.00 €
Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus
1-08/261/2018 Krāslavas novada dome
Piešķirt - 28 970.00 €
Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”
1-08/271/2018 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 86 243.00 €
Informācijas un vides pieejamība Abavas senlejā
1-08/289/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 21 000.00 €
Apsaimniekošanas pasākumi DP “Pape”
1-08/285/2018 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 32 842.00 €
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Dagdas novadā
1-08/269/2018 Dagdas novada pašvaldība
Piešķirt - 36 677.00 €
Ūdensputniem piemērotu ligzdošanas biotopu atjaunošana Engures ezera Akmeņrovas un Kazrovas salās
1-08/264/2018 Engures ezera dabas parka fonds
Noraidīt
Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/279/2018 Raunas novada dome
Noraidīt
Dabas lieguma „Viskūžu sala” rekreācijas vietu izveide
1-08/273/2018 Usmas krasts
Noraidīt
Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”
1-08/283/2018 Riebiņu novada dome
Noraidīt
Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana dabas liegumā “Ventas ieleja”
1-08/284/2018 Kuldīgas novada pašvaldība
Noraidīt
Veselības takas un laipas izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā, Liepājā
1-08/265/2018 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Noraidīt
Dabas daudzveidības saglabāšanas un sabiedrības izglītošanas pasākumi dabas parkā "Abavas senleja”, Sabilē
1-08/280/2018 Talsu novada pašvaldība
Noraidīt
Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”
1-08/282/2018 Riebiņu novada dome
Noraidīt
Ērgļu – Ogres novadu sadarbība – tilts īpaši aizsargājamajā dabas teritorijas dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāna īstenošanai
1-08/288/2018 Ērgļu novada pašvaldība
Noraidīt
Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras rekonstrukcija Skaņākalna dabas parkā un tam pieguļošajā Natura 2000 teritorijā
1-08/267/2018 Mazsalacas novada pašvaldība
Noraidīt
Dabas aizsardzības plāna ieviešana aizsargājamā jūras teritorijā “Rīgas līča rietumu piekraste” (akronīms - EKOJŪRA)
1-08/270/2018 EKOJŪRA
Noraidīt
Inovatīvs sabiedrības izglītošanas un informēšanas instruments dabas liegumā “Lielie Kangari”
1-08/274/2018 Ropažu novada pašvaldība
Noraidīt
Iepazīsti un saudzē
1-08/266/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Noraidīt
2. Iesniegtie projekti aktivitātē "Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana"
Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas indentificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, kas ietver dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes un paraugu ievākšanu DNS analīzēm
1-08/291/2018 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 11 143.00 €
Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm
1-08/290/2018 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Piešķirt - 38 576.00 €
Biotopa „Parkveida pļavas un ganības 6530*” aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas”
1-08/294/2018 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 54 344.00 €
Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas I kārta
1-08/292/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 45 000.00 €
Eirāzijas lūša (Lynx lynx) labvēlīga populācijas aizsardzības statusa nodrošināšana, ieviešot neinvazīvās monitoringa metodes un izstrādājot medību ētikas kodeksu
1-08/293/2018 Latvijas Mednieku savienība
Noraidīt
Pelēkais vilks - draugs vai drauds
1-08/296/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
Biedrība «Latvijas ainavas» – par atbildīgu, ilgtspējīgu un informētas sabiedrības rīcību lūšu aizsardzībā
1-08/295/2018 Latvijas ainavas
Noraidīt
Mikrolieguma Kokneses prospektā, Rīgā, sakopšana
1-08/287/2018 Rīgas domes Mājokļu un vides departments
Noraidīt
3. Iesniegtās projektu koncepcijas aktivitātē "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai"
Koncepcija "Publiski pieejamās infrastruktūras attīstība Lubāna ezera apkārtnē"
Noraidīt
Koncepcija "Lielgabarīta, bioloģisko atkritumu un atgūstamo materiālu novietnes izveidošana Vakara ielā 5a, Skrundā"
Noraidīt
4. Papildus finansējuma piešķiršana Dabas aizsardzības pārvaldes 2017.gada projektam “Ķemeru nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi”
Ķemeru nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi
1-08/290/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 52 157.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.