• Sākums >
  • Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”

Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”

Reģ Nr. 1-08/283/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: 1.izveidot jaunu tūrisma objektu, izbūvējot skatu torni un labiekārtojot atpūtas vietu Riebiņu novada Rušonas pagasta "Ezerlēpēs", veicināt tūrisma pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. 2.veicināt bioloģisko daudzveidību ar sociālekonomisko vidi un veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kā prioritāti izvirzot rekreācijas vietu augstvērtīgu labiekārtošanu. Ilgtermiņa mērķis: 1.Nodrošināt “Aizsargājamo ainavu apvidū “Kaučers”” apsaimniekošanas pasākumu izpildi. 2.Saglabāt ilglaicīgu dabas vērtību un to dabisko dzīvotņu un kultūrainavas pastāvēšanu, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un apsaimniekošanu, vienlaikus radot iespēju reģionālai attīstībai.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1. Iepirkuma procedūras veikšana/iepirkuma procedūras veikšanas rezultātā izvēlēts pretendents ar kuru projekta akceptēšanas gadījumā tiks slēgts līgums par skatu torņa un atpūtas vietas ierīkošanu pie Salmeja ezera. Aktivitātes : 1. Izbūvēt skatu torni un ierīkot atpūtas vietu pie Salmeja ezera, kas veicinās aktīvāku tūristu piesaisti Riebiņu novadam un popularizēs aktīvu atpūtu Riebiņu novadā.

Projekta rezultāti

Riebiņu novada domes rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes ilglaicīgi, kā arī projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamie finanšu resursi, lai turpinātu īstenot projekta aktivitātes. Projekta ilgtspēju ietekmē daudzi faktori : 1. Politiskā ilgtspēja – politisks atbalsts pašvaldības līmenī, viena no Riebiņu novada domes Vidēja termiņa prioritātēm: DZV Kvalitatīva dzīves vide Pamata infrastruktūras izveide, saskaņā ar apstiprināto Riebiņu novada Attīstības programmu un stratēģiju.2. Institucionālā ilgtspēja – projekta īstenotāja rīcībā ir struktūrvienības, telpas, materiāli tehniskais nodrošinājums un atbilstošas tehnoloģijas, lai turpinātu projektā iesākto. Projekta rezultātu uzturēšanai ir pieejams kompetents personāls.3. Ekonomiskā un finanšu ilgtspēja – projekta īstenotāja rīcībā ir un būs finanšu resursi, lai turpinātu projektā uzsākto pēc projekta īstenošanas. Riebiņu novada dome apliecina, ka projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim būs vismaz 5 gadi pēc projekta īstenošanas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2019
Īstenotājs Riebiņu novada dome
Riebiņi, Saules 8, LV-5326
Projekta kopējās izmaksas 70 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 63 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.